ISOTIS

Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti

(Inclusive education and social support to tackle inequalities in society)

Evropská unie, RIA, H2020-SC6-REV-INEQUAL

Doba trvání: Leden 2017 – Prosinec 2019
Řešitel na MU: doc. PdDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU
Výzkumný tým: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Zuzana Lenhartová, Mgr. Lenka Kissová a Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.

 

Projekt ISOTIS, financovaný Evropskou Unií v rámci programu Horizon 2020, se zabývá povahou, příčinami a důsledky sociálních a vzdělávacích nerovností. Český tým výzkumníků z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na něm spolupracuje s dalšími 16 výzkumnými týmy z 11 evropských zemí, mezi které patří například Utrecht University, University of Oxford nebo Freie University Berlin.

Cílem projektu je formulovat efektivní politiky a tvořit praxe, které přispějí k překonání nerovností. Chceme zjistit, jaké faktory prohlubují nerovnosti ve vzdělávání a jaké mechanismy vzdělávacích a sociálních systémů reprodukují sociální vyloučení.

Výzkumníci se v rámci projektu ISOTIS zaměří na v jednotlivých zemích významně početně zastoupené migrantské skupiny, původní etnické minority a sociálně slabé majoritní skupiny. Projekt se bude zabývat přítomnými zdroji, aspiracemi a potřebami dětí a rodičů z těchto cílových skupin ve vztahu k národním a lokálním politikám.

Projekt se skládá ze systematických přehledů, sekundárních analýz dat, dotazníkových šetření, rozhovorů a případových studií. V rámci projektu proběhne několik nových sběrů dat:

  1. Kvantitativní dotazníkové šetření mezi rodiči,
  2. Hloubkové rozhovory s rodiči a dětmi ve věku 5-6 let a 10-14 let,
  3. Online survey mezi odborníky týkající se raného dětství a základního vzdělávání,
  4. Rozhovory s poskytovateli sociálních služeb a tvůrci politik,
  5. Případové studie se zúčastněnými pozorováními, rozhovory a ohniskovými skupinami.

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika sekcí. Výzkumníci z Masarykovy univerzity se podílí na několika z nich.

Výsledky projektu ISOTIS přispějí k vytvoření efektivních politik a praxí formulováním doporučení a konkrétních nástrojů pro:

  1. podporu znevýhodněných rodin a komunit při používaní jejich vlastních kulturních a jazykových zdrojů, které mohou přispět k podnětnému rodinnému prostředí pro jejich děti;
  2. tvorbu efektivních a inkluzivních pedagogických přístupů v předškolních zařízeních a školách;
  3. profesionalizaci zaměstnanců škol a dalších vzdělávacích institucí v podpoře kvality a inkluze;
  4. koordinaci mezi různými aktéry, kteří podporují rodiny a děti z cílových skupin;
  5. tvorbu politik zaměřených na překonávání nerovností ve vzdělávání.

Aktuality projektu

5.10.2017 a 6.10.2017 Školení tazatelů pro výběrové šetření – Brno a Ústí nad Labem

23.9.2017 Workshop „Výzkum v romských rodinách“

13.9.2017 Vystoupení výzkumnic ISOTIS na 25. výroční konferenci ČAPV

Newsletter září 2017 (v angličtině)

Newsletter za období leden – červen 2017

23.5.2017 Festival Vzdělávání Eduspace

12.5.2017 Setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

12.4.2017 The work with diverse cultural backgrounds (video na YouTube)