ISOTIS

Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti

(Inclusive education and social support to tackle inequalities in society)

Evropská unie, RIA, H2020-SC6-REV-INEQUAL

Doba trvání: Leden 2017 – Prosinec 2019
Řešitel na MU: doc. PdDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU
Výzkumný tým: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Zuzana Lenhartová, Mgr. Lenka Kissová a Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.

 

Projekt ISOTIS, financovaný Evropskou Unií v rámci programu Horizon 2020, se zabývá povahou, příčinami a důsledky sociálních a vzdělávacích nerovností. Český tým výzkumníků z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na něm spolupracuje s dalšími 16 výzkumnými týmy z 11 evropských zemí, mezi které patří například Utrecht University, University of Oxford nebo Freie University Berlin.

Cílem projektu je formulovat efektivní politiky a tvořit praxe, které přispějí k překonání nerovností. Chceme zjistit, jaké faktory prohlubují nerovnosti ve vzdělávání a jaké mechanismy vzdělávacích a sociálních systémů reprodukují sociální vyloučení.

Výzkumníci se v rámci projektu ISOTIS zaměří na v jednotlivých zemích významně početně zastoupené migrantské skupiny, původní etnické minority a sociálně slabé majoritní skupiny. Projekt se bude zabývat přítomnými zdroji, aspiracemi a potřebami dětí a rodičů z těchto cílových skupin ve vztahu k národním a lokálním politikám.

Projekt se skládá ze systematických přehledů, sekundárních analýz dat, dotazníkových šetření, rozhovorů a případových studií. V rámci projektu proběhne několik nových sběrů dat:

  1. Kvantitativní dotazníkové šetření mezi rodiči,
  2. Hloubkové rozhovory s rodiči a dětmi ve věku 5-6 let a 10-14 let,
  3. Online survey mezi odborníky týkající se raného dětství a základního vzdělávání,
  4. Rozhovory s poskytovateli sociálních služeb a tvůrci politik,
  5. Případové studie se zúčastněnými pozorováními, rozhovory a ohniskovými skupinami.

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika sekcí. Výzkumníci z Masarykovy univerzity se podílí na několika z nich.

Výsledky projektu ISOTIS přispějí k vytvoření efektivních politik a praxí formulováním doporučení a konkrétních nástrojů pro:

  1. podporu znevýhodněných rodin a komunit při používaní jejich vlastních kulturních a jazykových zdrojů, které mohou přispět k podnětnému rodinnému prostředí pro jejich děti;
  2. tvorbu efektivních a inkluzivních pedagogických přístupů v předškolních zařízeních a školách;
  3. profesionalizaci zaměstnanců škol a dalších vzdělávacích institucí v podpoře kvality a inkluze;
  4. koordinaci mezi různými aktéry, kteří podporují rodiny a děti z cílových skupin;
  5. tvorbu politik zaměřených na překonávání nerovností ve vzdělávání.

Web projektu: http://www.isotis.org/
Facebook projektu: https://www.facebook.com/isotis.project/
Facebook projektu v češtině: https://www.facebook.com/iviv.pdf.mu/

Aktuality projektu

Newsletter prosinec 2017 (v angličtině)

22.11.2017 – Vystoupení výzkumnic ISOTIS na konferenci „Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?)“

22.11.2017 – Letáček k výzkumu ISOTIS pro rodiče (.pdf)

5.10.2017 a 6.10.2017 Školení tazatelů pro výběrové šetření – Brno a Ústí nad Labem

23.9.2017 Workshop „Výzkum v romských rodinách“

13.9.2017 Vystoupení výzkumnic ISOTIS na 25. výroční konferenci ČAPV

Newsletter září 2017 (v angličtině)

Newsletter za období leden – červen 2017

23.5.2017 Festival Vzdělávání Eduspace

12.5.2017 Setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

12.4.2017 The work with diverse cultural backgrounds (video na YouTube)

 

Pro více informací či domluvení účasti na výzkumu nás prosím kontaktujte na čísle 735 022 232, nebo prostřednictvím e-mailu: isotis@ped.muni.cz.