Aktuality

Dovolujeme si všechny zájemce o studentskou odbornou činnost pozvat na fakultní kolo SVOČ na téma

FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

8. listopadu od 15:00 v posluchárně č. 35 v budově Poříčí 31

Program zahájí PhDr. Radim Štěrba, Ph.D., vedoucí katedry a doc. PhDr. Marta Goňcová, garantka Studentské vědecké a odborné činnosti

Prezentované práce:

 • Bc. Pavel Somogyi: Vzdělávání v době postmoderny
 • Bc. Zdeněk Pokorný: Individuum a kolektivní morálka
 • Bc. Světlana Orosiová: Evropská identita
 • Bc. Radek Havlíček: Média a občanská společnost
 • Bc. Julie Nedělová: Turecká menšina jako součást občanské společnosti
  v Německu
 • Bc. Lucie Kolaříková: Migranti a dánská společnost
 • Bc. Petr Piták: Brexit
 • Bc. Pavla Chmelková: Studenti a neziskové organizace. Výchova k empatii
 • Mgr. et. Bc. Jana Zelená: Etika a společnost (péče o umírající )

Kdo na jaro 2018 vycestuje na Erasma z Katedry OV?

Vyhlášení III. kola výběrového řízení Erasmus+ na období jaro 2018

Pŕijímáme přihlášky na studijné pobyty u našich partnerů v Řecku (Aristotle University of Thessaloniki), Lotyšsku (Daugavpils Universitāte) anebo i na Slovensku (Bratislava, Trnava, Prešov).

Neváhej a kontaktuj Erasmus koordinátora katedry: lesnak@ped.muni.cz

Zájemcům dáváme do pozornosti informační schůzku 20.9.v galerii RUV od 12 do 13.30. Součástí bude i slosování o věcné ceny!

 

 

Mezinárodní škola Scola Telcz 2017 i pro studenty KOV MU

absolvovaná jako kurz OVp104 Internacionalizace studia pro OV

Telč, 18. – 23. září 2017

mezinárodní škola pro studenty MU, ČVUT a Donau University Krems s podtitulem

interdisciplinary workshop on regeneration of the rural townscape close to the UNESCO town centre

Předběžný rozvrh školy

Scola_Telcz_invitation_170614

Cílem interdisciplinární pracovní dílny je v rámci mezioborové spolupráce (budoucích) sociologů, historiků, památkářů, architektů a pedagogů hledat nové impulzy pro městskou část Staré město v Telči. Během intenzivní týdenní práce by si měli studenti osahat práci v mezinárodním týmu, nahlédnout do metodologických zákoutí interdisciplinární práce, poznat hlouběji historii Telče a jejího okolí, seznámit se se zásadami i nástrahami památkové péče a ochrany. Výstupem bude v týmu zpracovaný návrh zásahu/využití/interpretace prostoru Starého města představený při veřejné prezentaci. To vše zarámováno problematikou každodenního života v místech chráněných UNESCO.

Během školy budou posluchači absolvovat několik 60ti minutových přednášek z oborů historie, sociologie, památkové péče a příbuzných. Součástí každého dne bude vlastní terénní i studijní práce a její prezentace. Přesný rozvrh bude k dispozici začátkem září 2017. Posluchači z PdF MU budou mít na starost především návrhy možností práce s veřejností, školami, prezentací místa během budování/(re)definice/poznávání místní lokální identity.

Studijní přínos letní školy:

 • Absolventi získají podrobnější informace o historii Telče a regionu, významu venkovské krajiny a její historii.
 • Seznámí se principy památkové ochrany, podmínkami ochrany UNESCO.
 • Budou promýšlet jak zachovat kvalitu života místních obyvatel a současně chránit historickou a uměleckou hodnotu místa.
 • Seznámí se a vyzkouší si metody některých postupů výzkumu ve veřejném prostoru.
 • Seznámí se s možnostmi práce s daty dostupnými z veřejných zdrojů (Český statistický úřad).

Organizační informace:

 • Absolvování školy bude důvodem pro uznání kurzu OVp104 Internacionalizace studia pro OV.
 • Hlavním pracovním jazykem školy je angličtina, bude se mluvit také česky a německy.
 • Ubytování a doprava je studujícím hrazena.
 • Možnost stipendijního pokrytí části nákladů za stravné je v jednání.
 • Počet účastnických míst bude omezen.
 • Zájemci o týdenní školu kontaktujte dr. Vackovou na e-mailu vackova.bara@gmail.com.

KOV vypsala na podzim 2017 dva nové praktické kurzy

1. Politische Bildung: Theorie und Praxis

Zajímá vás, jak funguje občanské vzdělávání v Německu?  Chcete si rozvinout praktické dovednosti pro výuku společenskovědních témat?

Účastníci kurzu získají znalosti o systému občanského vzdělávání v Německu, o jeho principech a designu. Budou seznámeni s historickými kořeny občanského vzdělávání stejně jako s možnostmi jeho praktického uplatnění. Dále si osvojí praktické dovednosti nutné pro výuku témat občanského vzdělávání ve škole (metody výuky, příprava modelové hodiny) i v mimoškolním vzdělávání (seznámí se s formami dobré praxe, metodami psaní návrhů projektu).
Kurz bude probíhat formou blokové výuky (3x za semestr).

Odkaz na předmět zde: OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis

Bližší informace v sylabu předmětu na IS.MUNI, kód předmětu „OVp 123“, případně u garanta předmětu (sterba@ped.muni.cz).

2. Občanské vzdělávání – praxe a zkušenosti z terénu

dovolujeme si vás touto cestou upozornit na nový kurz, který si můžete zapsat v následujícím (podzimním) semestru.

V rámci kurzu získáte jedinečnou možnost setkat se s experty na občanské vzdělávání (např. z Asociace učitelů občanské výchovy), kteří vám na konkrétních projektech, materiálech a praktických příkladech ukáží, s čím se vzdělavatelé běžně setkávají v praxi a na co musí být připraveni. Současně vám umožní si řadu situací vyzkoušet „na vlastní kůži“.

Více informací o kurzu, včetně sylabu naleznete zde: Občanské vzdělávání – praxe a zkušenosti z terénu (OVp125)

(12.6.2017)

 

 

Konference Jan Patočka a naše doba

Katedra občanské výchovy pořádá pod záštitou děkana PdF MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí – Jan Patočka a naše doba.

Termín konference: středa 6. 9. 2017  

Přihláška pro aktivní výstup na konferenci a termín registrace a platby do 1. 8. 2017  (přes obchodní centrum) 

Výše poplatku: 500,- Kč

Zaslání názvu a abstraktu příspěvku elektronicky do 30. 6. 2017  na: vonkova@ped.muni.cz
Publikační výstup z konference: Recenzovaný postkonferenční sborník s přiděleným ISBN, zaslán do databáze Web of Science.

Více: zde

Prednáška ředitelky Muzea romské kultury Dr. Horváthové na KOV

MRK redesign

21.11. 2017 jsme s potěšením věnovali prostor prezentaci Dr. Horváthové o minulosti a kultuře Romů na území Čech a Moravy. Pani doktorka se také věnovala vzájemným stereotypům a  nepochopením. Přednáška se uskutečnila v rámci předmětů Etická výchova pro neetiky (SL) a Empatie a aktivní naslouchání (RŠ). Za účast děkujeme i všem dalším účastníkům akce. Zájemci se mohou těšit na nový vzdělávací předmět, který v spolupráci s ROMMUZ koncipujeme.

 

Přednáška dr. Kroupy o Janu Patočkovi na KOV

Ve středu 9.11. se po odhalení plastiky a po otevření výstavy o Janu Patočkovi na KOV konala přednáška Dr. Kroupy, který si mimo jiné na svého profesora i osobně zavzpomínal. Panu doktorovi i všem účastníkům akce děkujeme.

DSC_0961DSC_0957 DSC_0959

Slavnostní odhalení plastiky věnované Janu Patočkovi na děkanátě PdF a výstava na Katedře OV

 Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní odhalení kinetické plastiky věnované jednomu z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století Janu Patočkovi, které proběhne ve středu 9. listopadu 2016 ve 12 hodin na hlavním schodišti budovy na Poříčí 7. Autorem pamětní desky je výtvarný umělec a pedagog Matěj Smetana.

 Program – odhalení kinetické plastiky

12.00 – zahájení – úvodní slovo prof. Horáčka

Proslov děkana doc. J. Němce

Proslov dr. Vonkové

Proslov dr. Kroupy – vzpomínka na J. Patočku

Slavnostní odhalení plastiky

Slovo autora plastiky M. Smetany

Závěrečné slovo/rozloučení prof. Horáčka

 

Pokračování na Poříčí 31 – 1. poschodí  – výstava o prof. Patočkovi

12.40 – přesun k výstavce na Poříčí 31 – 1. poschodí

13.00 – 14.00  přednáška Dr. Kroupy pro posluchače občanské výchovy v posluchárně č. 32

14.30 odjezd do auly Právnické fakulty MU

 

Zahraniční host na katedře OV

VEP_mcc

Dne 5.5. 2016 nám hodinu Vybraných etických problémů zpříjemnila velice vzácná návštěva – Jonathan McCormick, americký učitel působící v Bratislavě. Tento filosof (a teolog), absolvent univerzity v Oxfordu, vedl celé vyučování (v angličtině), ve kterém se snažil nastínit problematiku možného spojení etiky a jiných předmětů. Po první, teoretické, části hodiny následovalo převedení morálky do praxe pomocí názorné ilustrace na problému chamtivosti. Zajímavou součástí bylo vyobrazení chamtivosti v grafech, díky kterým se následně strhla diskuse mimo jiné o tom, kdy se někteří z řad studentů snažili obhájit svou tezi, za jakých podmínek je chamtivost ospravedlnění hodna. (V. Holík, student katedry, S. Lesňák, člen katedry)

Oral history na Špilberku

Dne 7. 4. 2016 jsme navštívili v rámci předmětu Vybrané etické problémy tři místa se silnou morální pamětí. První ze série zastávek byl hrad Špilberk, který sloužil nejen jako nejtěžší žalář Habsburské monarchie, o čem se již tolik nemluví je i jeho úloha v rámci protektorátu, kdy plnil jako sběrné místo židů, pro následnou deportaci z brněnského vlakového nádraží. Na místě jsme si pustili sestříhané výpovědi pamětníků, některé však již byly vyprávěny trochu tendenčně. Druhou zastávkou byla židovská škola na Hybešově ulici, která dnes slouží jako zdravotní středisko.  A poslední zastávkou bylo místo, dnes již neexistujícího, domu, ve kterém byla nucena po nějaký čas přežívat pronásledovaná židovská rodina. Na všech zmíněných místech byl puštěn sestřih zpovědí přeživších holocaustu, jenž byl hodnocen všemi zúčastněnými kladněji, než klasická frontální výuka. (V. Holík, student KOV)

 

Pozvánka na další přednášku z cyklu Cestovatelských pondělků na občance. V pondělí 2.11. se podíváme s Vojtou Wertichem až do Mongolska. Dobrodružná výprava devíti bláznů a jedné Avie – Amálky, dvouměsíční cesta, při které projeli osmnáct a půl tisíce kilometrů dvěma kontinenty a pěti zeměmi, především Mongolskem.

pozvanka mongolsko

Pozvánka na přednášku z cyklu Cestovatelských pondělků na občance. V pondělí 19.10. se podíváme se Zlatkou Pospíchalovou do Peru.

pozvanka peru

Pozvánka na další přednášku z cyklu cestovatelských pondělků na občance. Tentokrát bude Jirka Eibensteiner vyprávět zážitky ze své cesty do Íránu. Začínáme tradičně v 18.00 v učebně 30.

Írán pozvánka

 

Výsledky mezinárodní soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti – Člověk, dějiny a společnost naleznete zde: SVOČ 2015

 

Pozvánka na další přednášku z cyklu cestovatelských pondělků na občance. Tentokrát budou studentky hispanistiky z Filosofické fakulty vyprávět o své cestě do Salvadoru. Začínáme tradičně v 18.00 v učebně 30.

10488354_10205905464691293_4959738204042442967_n

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Katedra občanské výchovy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní soutěž

Studentské vědecké a odborné činnosti – Člověk, dějiny a společnost

Soutěž se koná 16.4.2015 v posl. č. 20 (Poříčí 31, přízemí) od 13.00 hod.

Podrobný program naleznete zde:

program SVOČ

Cestovatelské přednášky na KOV

cestovatelske pondelky

Navštívili jste zajímavou cizí zemi? Chtěli byste se o své zážitky podělit? Pozvat kamarády, promítnout fotky? Přihlaste se do cyklu cestovatelských přednášek na KOV PdF. Kontaktujte mě na mailu ivaschlixbierova@seznam.cz, nebo na katedře. Přednášky trvají přibližně hodinu a jsou oceněny dobrovolným vstupným.

 

Pedagogická fakulta MU ve spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce nabízí

1 místo pro studenta Pedagogické fakulty na Univerzitě v Hong Kongu (the Hong Kong Institute of Education).

Více podrobností  viz  Hong Kong