O katedře

“Katedra pedagogiky patří ke stěžejním katedrám Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, neboť se podílí na přípravě všech studentů fakulty. Její členové svou činnost staví na týmové práci, otevřenosti, zodpovědnosti, dobrých mezilidských vztazích a přístupu orientovaném na studenta. Směřují k udržitelné excelenci, která upřednostňuje kvalitu před kvantitou.”

Výuka

 • Katedra se podstatnou měrou koncepčně a realizačně podílí na výuce předmětů tzv. společného základu (zejména pedagogických a psychologických) ve všech formách studia učitelství. Ve spolupráci s katedrou psychologie tak usiluje o optimální poměr – vyváženost a sladěnost – pedagogické a psychologické součásti studijních programů, ze které vycházejí a na kterou navazují oborová studia, zejména didaktiky jednotlivých vyučovacích předmětů a vzdělávacích oblastí. V požadovaném rozsahu participuje také na pregraduální přípravě studentů k výkonu dalších pedagogických profesí (speciálních pedagogů, vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga).
 • Katedra zajišťuje i část pedagogické přípravy studentů učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a podílí se na pedagogické propedeutice ve studiu některých zdravotnických oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
 • Podílí se na studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce a na výuce studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus.

Praxe

 • Klíčové postavení v rámci celé fakulty zaujímá katedra pedagogiky při řešení koncepčních, obsahových a procesuálních otázek pedagogické praxe ve studiu učitelství. Katedra pedagogiky garantuje učitelské praxe včetně reflektivních seminářů k těmto praxím, které jsou v přípravě na profesi podstatným prvkem osobnostního a profesního rozvoje studentů.

Výzkum

 • Ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání je katedra pedagogiky pracovištěm, které zabezpečuje doktorandské studium tohoto oboru.
 • Katedra pedagogiky realizuje základní pedagogický výzkum v projektech Grantové agentury české republiky (GAČR) a v projektech Specifického výzkumu. Aktuální projekty GAČR jsou zaměřeny na moc ve školní třídě u studentů učitelství, osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu praxe a strategie řízení třídy u studentů učitelství a cvičných učitelů. Na katedře se rozvíjí rozmanité metodologické přístupy, zejména v kvalitativním a smíšeném výzkumném designu.

Rozvoj a spolupráce

 • Prostřednictvím různých setkání (odborné konference, sebe-vzdělávací aktivity aj.) se katedra pedagogiky aktivně podílí na budování a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti učitelského vzdělávání a to jak s českými tak i zahraničními experty. Tyto poznatky kontinuálně implementuje na PdF MU, ať už se jedná o koncepční činnost (např. navýšení času, který studenti tráví na praxi) či výukovou činnost (např. revize obsahu či formy výuky na základě zpětné vazby studentů či hospitujících kolegů).
 • Katedra realizuje a participuje na mnoha rozvojových projektech zaměřených zejména na inovaci pregraduální učitelské přípravy a rozvoj spolupráce s učiteli z praxe (FRMU, OPVVV).
 • Na katedře pedagogiky má existenční základnu časopis Komenský, periodikum s více než stoletou tradicí a celostátní působností, které je významným inspiračním zdrojem nejen pro učitele základních škol, ale také pro širokou pedagogickou veřejnost.
 • Při katedře pedagogiky působí poradna pro studenty, která je zaměřena na širší spektrum otázek studijní problematiky.
 • Katedra pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s řadou českých a zahraničních organizací. Z českých  organizací to je zejména Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Česká asociace mentoringu ve vzdělávání. Členové katedry jsou aktivní v redakčních radách vědeckých časopisů, expertních panelech k učitelskému vzdělávání a orgánech hodnotících výsledky pedagogického výzkumu.

Historie katedry

Kam směřuješ, je vždycky důležitější než to, kde stojíš.

 (P. Kosorin)