Magisterské SZZ

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z přírodopisu DSC_0120

Studenti během Státní závěrečné zkoušky zodpoví otázky z následujících problémových okruhů:

  1. Návrh hodiny základního typu na konkrétní přírodopisné téma

 téma na přípravu hodiny si student vylosuje z nabídky přírodopisných témat vyučovaných na ZŠ

♠ je třeba podrobně rozpracovat přípravu na hodinu základního typu

♠ u studenta se předpokládá odborná znalost tématu na úrovni vysoké školy

  1. Návrh vyučovací hodiny na konkrétní přírodopisné téma

♠ téma na přípravu hodiny si student vylosuje z nabídky přírodopisných témat vyučovaných na ZŠ

♠ je třeba podrobně zpracovat přípravu na jinou formou výuky než je hodina základního typu

♠ předpokládá se odborná znalost tématu na úrovni vysoké školy

Ad 1 a 2: Témata, na která student rozpracuje přípravy, budou vybrána z následujících tématických celků (ve smyslu RVP ZV):

  1. Biologie rostlin DSC_0103
  2. Biologie živočichů
  3. Biologie hub
  4. Obecná biologie a genetika
  5. Základy ekologie
  6. Neživá příroda
  1. Didaktika přírodopisu a speciální oborové didaktiky

♠  otázka z oborové didaktiky

♠  některé z témat teoreticky rozpracovaných v Didaktice přírodopisu a prakticky pojatých ve speciálních oborových didaktikách (Didaktika botanického učiva, Didaktika zoologického učiva, Didaktika geologického učiva, Didaktika učiva o člověku, Didaktika pěstitelství a Školní biologické pokusy)

  1. Odborné předměty navazujícího magisterského studia

♠  otázka z předmětů rozšiřujících odbornost studenta v navazujícím magisterském studiu

♠  témata byla rozpracována v předmětech: Buněčné základy životních dějů, Genetika pro základní vzdělávání, Pedagogická a klinická antropologie

 V případě dotazů kontaktujte Dr. Vodovou (vodova@ped.muni.cz)