Bakářské SZZ

Pedagogické asistentství Přírodopisu

Bc SZZ sestává ze dvou částí:

  1. kontrola oborových znalostí formou písemného testu z absolvovaných předmětů
  2. prověření získaných dovedností poznávání přírodnin

Pro úspěšné absolvování bakalářské zkoušky je nezbytné úspěšně absolvovat obě části (teoretickou a praktickou). Pro celkové hodnocení má vyšší váhu test [např. (T+T+P)/3]

Ad 1) Soubor testových otázek (celkem 650) je organizován v 5 sekcích (neživá příroda, obecná biologie a ekologie, botanika, zoologie a antropologie). Otázky byly sestaveny z přednáškově prezentované problematiky jednotlivých předmětů. Z nich bylo náhodně počítačem vybráno 50 otázek (po 10 z každé sekce), předložených studentu spolu s odpovědním archem. Otázky s výběrem odpovědí (ze čtyř možností) mají pouze jedinou správnou odpověď (ta je hodnocena 1 bodem). Zatímco na archy tištěného testu je možno dopisovat, kreslit, srovnávat, slouží odpovědní arch k pečlivému zatržení odpovědí bez přepisů a oprav. 60 minut časové dotace na zpracování testu se dle dosavadních zkušeností jeví jako více než dostatečná doba. Správnost odpovědí a výsledek testu zpracovává počítač bez možnosti zásahu členů komise.

Základní hodnocení:                          Prospěl(a): ≥ 31 b.                  Neprospěl(a) (F):≤ 30 b.

Klasifikační stupnice testu znalostí:

50 – 47 b. …   A

46 – 43 b. …   B

42 – 39 b. …   C

38 – 35 b. …   D

34 – 31 b. …   E

Ad 2) Dovednosti poznávání přírodnin vychází z praktických výukových postupů v průběhu bakalářského stupně. V rámci Bc SZZ je studentu předloženo 30 exponátů přírodnin (rovnoměrně zastoupených objektů neživé přírody, botaniky, zoologie a antropologie) bez časového omezení. Správně zapsaný název každé položky (na zvláštním archu) je hodnocen dvěma body, neúplný český název botanických a zoologických exponátů pouze jedním. Za doplněné vzorce poznávaných minerálů a vědecké názvy rostlin a živočichů je možno přidělit bonusové body.

Základní hodnocení:                          Prospěl(a): ≥ 36 b.      Neprospěl(a) (F):≤ 35 b.

Klasifikační stupnice:                                                                  

do 56 b.                A

55 – 51 b.                B

50 – 46 b.                 C

45 – 41 b.                D

40 – 36 b.                E

Dosažené výsledky komise zhodnotí a její předseda vyhlásí. Z důvodů možného odvolání jsou odpovědní formuláře archivovány v osobních materiálech studenta.