Závěrečné práce

Zásady pro vypracování seminárních a závěrečných prací DSC_0108

Témata bakalářských prací

♠ zaměření na zoologii a ekologii obratlovců se specializací na ekologický monitoring netopýrů – doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Navrhovaná témata:

 1. Aktivita netopýrů na vybraných mokřadech České republiky (oblasti – NP Krkonoše: rašeliniště, CHKO Poodří: lužní lesy a nivní louky, CHKO Litovelské Pomorací: lužní lesy, louky,BR Morava (Břeclavsko): Soutok – lužní les, Křivé jezero – lužní les, Kančí obora – lužní les). Placený terénní výzkum bude probíhat v nočních hodinách s využitím moderní ultrazvukové techniky. Ved. Z. Řehák.
 2. Sledování obsazování umělých tůní obojživelníky v lesích u Plumlova (revitalizační projekt). Ved. RNDr. Miroslav Šebela, CSc., vedoucí Zoologického odd. MZM v Brně.

♠ zaměření na zoologii bezobratlých živočichů –  Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Přednostně zaměření na rovnokřídlý hmyz (kobylky, cvrčci, saranče aj.)

 1. Porovnání bionomie (dvou) příbuzných druhů rovnokřídlých (v podmínkách laboratorního chovu nebo v polopřirozeném prostředí).
 2. Společenstva rovnokřídlých na vybraných biotopech konkrétního (chráněného) území.
 3. Sledování náletu vybrané skupiny rovnokřídlého hmyzu do konkrétního typu lapacího zařízení (např. světelného lapače, Malayseho pasti).
 4. Fauna rovnokřídlých se zvláštním zřetelem na vybranou čeleď v určité zájmové oblasti (okolí místa bydliště studenta).
 5. Vazba vybrané skupiny rovnokřídlých na konkrétní typ biotopu v určité zájmové oblasti (vhodné lokality poblíž místa bydliště studenta).
 6. Porovnání společenstev rovnokřídlých vybraných biotopů v určité zájmové oblasti (vhodné lokality poblíž místa bydliště studenta).
 7. Časoprostorová distribuce a populační dynamika modelových druhů konkrétní (taxonomické či ekologické) skupiny rovnokřídlých na vybraných lokalitách.
 8. Terénní středisko Kejbaly (+ přilehlé biotopy) – inventarizace rovnokřídlých pomocí vybraných metod hromadných odchytů (+ individuání sběr).

Dále pak je tu možnost nabídnout speciální téma ze zoologie bezobratlých (rovnokřídlého hmyzu) i jeskyňářům, horolezcům, sokolníkům, paraglidistům a rogalistům, …

♠ zaměření na antropologii a genetiku –  Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

♠ zaměření na sinice a řasy, anatomii a morfologii rostlin –  Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.

♠ zaměření na didaktiku přírodopisu 2. stupně ZŠ –  Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

♠ zaměření na botaniku –  Mgr. Natálie Čeplová

♠ zaměření na geologii –  doc. Jindřich Štelcl, CSc., RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

 1. Zpracování výukové (exkurzní) trasy.
 2. Geologická charakteristika vybrané lokality.
 3. Geologická charakteristika vybraného území.

Témata magisterských prací DSC_0081

♠ zaměření na zoologii bezobratlých živočichů – Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

 1. Tvorba multimediálních učebních pomůcek (CD, DVD) pro výuku zoologie bezobratlých ve formátu ppt, html apod.
 2. Tvorba učebních pomůcek (výukových prostředků) pro potřeby výuky zoologie bezobratlých – sběr a preparace přírodnin – výroba sbírek (hmyzu, ulit, lastur, apod.).
 3. Tvorba učebních pomůcek (výukových prostředků) pro potřeby výuky zoologie bezobratlých – sběr a preparace přírodnin – výroba preparátů (trvalé mikroskopické preparáty apod.).
 4. Porovnání účinnosti různých metod sběru bezobratlých (na konkrétní modelové skupině) s ohledem na jejich demonstraci při výuce přírodopisu.
 5. Zhodnocení chovů vybraných suchozemských bezobratlých z hlediska jejich využití při výuce přírodopisu.
 6. Zhodnocení chovů vybraných vodních bezobratlých z hlediska jejich využití při výuce přírodopisu.
 7. Teoretické a praktické aspekty vedení zoologických (případně entomologických nebo chovatelských) kroužků, nepovinných a volitelných předmětů (zoologických praktik) na základní škole.
 8. Hydrobiologická exkurze a její využití při výuce přírodopisu.
 9. Entomologická exkurze a její využití při výuce přírodopisu.
 10. Významní bezobratlí určitého zájmového území (v okolí bydliště diplomanta) z hlediska ekologické a environmentální výchovy na ZŠ.
 11. Synantropní bezobratlí – inventarizace bezobratlých živočichů obývajících konkrétní lidská obydlí (v okolí bydliště diplomanta) a zhodnocení problematiky z hlediska ekologické a environmentální výchovy na ZŠ.

* Zájemci o zadání diplomové práce si sami mohou zvolit zájmovou skupinu bezobratlých (plži, pavoukovci, rovnokřídlí, ploštice, motýli) a oblast terénního výzkumu.

♠ zaměření na antropologii a genetiku –  Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

♠ zaměření na sinice a řasy, anatomii a morfologii rostlin –  Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.

♠ zaměření na didaktiku přírodopisu 2. st. ZŠ –  Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

♠ zaměření na botaniku –  Mgr. Natálie Čeplová

♠ zaměření na geologii –  doc. Jindřich Štelcl, CSc., RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

 1. Zpracování výukové (exkurzní) trasy.
 2. Využití geologických lokalit pro výukové účely.

♠ zaměření na didaktiku biologické části vzdělávací oblasti Člověk a DSC_0105jeho svět –  Mgr. Iva Frýzová 

Možná témata:

 1. Didaktická transformace vybraných biologických témat vzdělávací oblasti Člověka jeho svět
 2. Výuka o regionu s využitím modelu integrované tematické výuky
 3. Využití terénní výuky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.