Přijímací zkoušky

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pro tento obor se přijímací zkoušky z francouzského jazyka nekonají a uchazeči o studium jsou vybíráni na základě Testu studijních předpokladů. Pro úspěšný vstup do studia se předpokládá znalost jazyka v rozsahu učiva na střední škole. Jazykovou kompetenci si mohou studenti dále rozvíjet podle svých individuálních potřeb prostřednictvím volitelných předmětů. Konání TSP bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek: • Uchazeč je držitelem mezinárodního diplomu DELF/DALF minimálně od úrovně B1 dle Společného evropského referenčního rámce. • Uchazeč je žákem nebo absolventem bilingvní, česko/slovensko-francouzské sekce zakončené francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Pro tento obor je potřeba absolvat Test studijních předpokladá a přijímací zkoušku z francouzského jazyka. Ta se koná s následujícími požadavky: Písemnou přijímací zkouškou jsou prověřeny nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, schopnost porozumění psanému textu a znalost reálií frankofonních zemí. Písemná zkouška vychází z učebních dokumentů pro střední školy schválených MŠMT. Písemná přijímací zkouška je zpracována formou testu s výběrem odpovědí a skládá se z padesáti testových otázek zahrnujících:

  • Gramaticko-lexikální část: determinanty (členy, zájmena), podstatná a přídavná jména (rod, množné číslo), předložky (slovesné vazby), slovesné způsoby a časy (konjunktiv, podmiňovací způsob, souslednost časová atd.), souvětí (vedlejší věty vztažné, spojkové, nepřímá řeč), slovní zásoba (synonyma, antonyma, parafráze atd.).
  • Čtení s porozuměním: porozumění psanému textu, který obsahuje slovní zásobu často užívanou v každodenním životě.

Ukázka testu z roku 2018

Konání zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek: • Uchazeč je držitelem mezinárodního diplomu DELF/DALF minimálně od úrovně B2 dle Společného evropského referenčního rámce. • Uchazeč je žákem nebo absolventem bilingvní, česko/slovensko-francouzské sekce zakončené francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat tuto zkoušku, bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku z testu z francouzského jazyka hodnota percentilu 100,00.