Významné akce a ocenění

 Na tomto odkaze jsou sestupně podle roků zobrazeny události, které se udály na katedře od roku 2004.

2019

Promítání filmu Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem

19. září 2019 se uskutečnilo promítání francouzského dokumentárního filmu Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem. Promítání byla přítomna paní Henriette Chardaková, režisérka filmu, a Eva Lustigová, dcera Arnošta Lustiga, která se na vytvoření filmu podílela.

Pamětní medaile z rukou děkana PDF MU

Dne 18. 9. 2019 získala PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. při slavnostním zahájení akademického roku 2019/20 pamětní medaili z rukou děkana PDF MU  za svou dlouholetou činnost na Katedře francouzského jazyka a literatury.

    

 

2018

Rendez-vous à la française

25. dubna 2018 se uskutečnilo v Otevřené zahradě na Údolní ulici v Brně setkání s francouzskými institucemi a podniky v České republice pro studenty středních škol, hlavně z Brna a z Olomouce, současné studenty VŠ a absolventy (akce France Alumni). Na prezentacích se vystřídaly níže uvedené instituce a společnosti.

1) Instituce:

 • Francouzská Aliance v Brně (Alliance française de Brno)
 • Francouzská ambasáda v Praze (Ambassade de France), která spolu s Francouzským institutem v Praze (Institut Français de Prague) představila program pro středoškoláky Rok ve Francii (1 an en France)
 • Agentura Campus France
 • Pedagogická fakulta MU a Ekonomicko správní fakulta MU představily studijní program Francouzština pro hospodářskou činnost
 • Ekonomicko správní fakulta MU dále nabízela studijní obor Administration Publique – veřejná správa, který zaštiťuje Masarykova univerzita a Univerzita Rennes (Francie)
 • Vysoké učení technické v Brně představilo dvojitý diplom Double Degree Industrial Engineering vytvořený ve spolupráci s Arts et Métiers ParisTech (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ve  francouzském městě Cluny)
 • France Alumni

2) Společnosti:

 • Valeo
 • Poclain Hydraulics
 • CPL Jobs
 • IBM
 • Kiwi

Program z akce

Workshop na Mjuni 2018

V sobotu 14. dubna 2018 se naše studentky magisterského studia Anna Morales, Lujza Valúšková a Veronika Šromová ujaly na ESF vedení a organizace Mjuni 2018 – Masarykovy university pro juniory, určené pro nejmladší účastníky ve věku 9-11 let. Cílem francouzské sekce workshopu s názvem „Pojď s námi dobýt svět! – Francouzština” bylo seznámit žáky se základním územním rozdělením Francie a různými tradicemi a zvyky jednotlivých regionů. Děti navštívily slunečnou Provence a zjistily, zda v Bretani skutečně bez přestání prší. Podívaly se tak blíže do země galského kohouta, která není jen o bagetách, sýrech a žabích stehýnkách…

La Journée de la Francophonie

Studenti katedry připravili pro žáky 6.-9. třídy ZŠ Bakalovo nábřeží různé aktivity spojené s prezentací francouzského jazyka a francouzské kultury v rámci Dne Frankofonie.

2017

Cena děkana 2017

Blahopřejeme absolventce naší katedry Mgr. Lence Mikulcové, která obdržela Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za svou diplomovou práci Cuisine et dépendances : analyses, adaptations et expressions.

Gratulujeme i další naší absolventce Mgr. Anetě Matějíčkové, která stejnou cenu dostala za diplomovou práci Headlines in British Online Tabloids: Syntactic and Lexical Analysis obhájenou na Katedře anglického jazyka a literatury.

Noc vědců

V pátek 6. října 2017 se v různých prostorech Masarykovy univerzity konala od 18-24 hod. Noc vědců, tentokrát na téma Mobilita. Katedra francouzského jazyka a literatury se této akce zúčastnila s následujícím programem, kterého se zúčastnilo nemálo zájemců:

Francouzština je pátým nejrozšířenějším jazykem světa. V současnosti se s ní dorozumívá přibližně 274 milionů lidí. Termín „frankofonie“ použil poprvé v roce 1880 geograf Onésim Reclus a označil jím země, ve kterých francouzština slouží jako komunikační prostředek. Frankofonie nedá ale spát ani historikům, sociologům, politologům, kulturologům a dalším vědcům. Základním faktorem tohoto fenoménu je totiž neustálý pohyb, změna a vývoj – jazyka, kultur, lidí.

Krátké prezentace se pokusí vysvětlit, jaké otázky si v souvislosti s pohybem, který frankofonie vyvolává, klade jazykověda a literární věda. Každý účastník se může zúčastnit kvízu, ve kterém prověří své dosavadní i čerstvě nabyté znalosti. Pro děti budou připraveny zábavné aktivity typu pexeso a slepá mapa.

Děkujeme paní Mgr. Marcele Poučové, Ph.D. a studentkám Kláře Němečkové, Barboře Veselé a Bc. Ivetě Zemanové za vzornou přípravu a průběh akce.

Fotografie z akce:

2016

Monografie

Suquet, P. (2016). Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. Brno: Masarykova univerzita.

Monografie Mgr. Petry Suquet, M.A., PhD., vyučující katedry, je zaměřena na problematiku jazykového obsahu učebnic francouzského jazyka. Po předložení teoretických východisek jsou zde představena tři výzkumná šetření. Jejich cílem bylo určit soulad gramatických jevů, slovní zásoby a jazykových funkcí určených k osvojení s popisem referenční úrovně komunikační jazykové kompetence A1. Kvantitativní analýza jazykového obsahu učebnic poukázala na některé společné rysy s podobně zaměřenými kvalitativními studiemi uskutečněnými ve Francii, Německu a Velké Británii.

Stříbrná medaile Pedagogické fakulty MU

U příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty MU byla paní doc. PhDr. Naděždě Krskové, CSc. udělena na slavnostním setkání obce stříbrná medaile za celoživotní zásluhy o rozvoj výuky západních jazyků na fakultě.

Paní docentka po celou svou univerzitní kariéru věnovala veškeré své síly rozvoji výuky západních jazyků. Byla příkladným pedagogem, který dbal na profesní a osobnostní rozvoj studentů – budoucích učitelů. Vychovala několik generací učitelů základních a středních škol.

Odborně byla paní docentka zaměřena lingvisticky. Věnovala se především francouzské morfologii a syntaxi. Pedagogickou činnost a péči o odborný růst studentů ale vždy upřednostňovala před vlastním kariérním rozvojem. Je autorkou mnoha učebnic a skript, které stále tvoří základní součást výukových materiálů katedry francouzského jazyka a literatury.

Od roku 1998 do roku 2006 působila jako vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury a v letech 1999 až 2001 zastávala funkci proděkanky pro výzkum a vývoj. Především zásluhou její neúnavné píle a péče se výuka západních jazyků stala nedílnou a významnou součástí studijních programů Pedagogické fakulty.

V roce 2013 paní docentka ukončila svůj pracovní poměr na fakultě a ještě do jara 2017 významně spolupracovala se svou domovskou katedrou.

Fotografie z udělování cen:

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Mgr. Lenka Krajíčková získala za svou diplomovou práci La correspondance de Ludmila Durdíková-Faucher et Ladislav Havránek entre les années 1922 et 1939, kterou vedla Mgr. Marcela Poučová, Ph.D., cenu děkana Pdf MU.

2015

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Bc. Iva Grajcarová byla oceněma děkanem PdF MU za bakalářskou práci Les relations franco-tchèques des villes jumelées : Blansko – Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers vypracovanou pod vedením PhDr. Zdeňky Schejbalové, Ph.D.

Mgr. Lenka Polcarová byla děkanem PdF MU oceněna za diplomovou práci La classe artistique a pracovní sešit Carnet d´un jeune artiste, kterou jí vedla PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

Poděkování za vzornou reprezentaci na divadelním festivalu v Pernes-les-Fontaines

Zastupitel městské části Brno-střed, pan Bc. Michal Doležel, zaslal vedoucí katedry dopis, ve kterém vyjádřil velké ocenění paní PhDr. Miroslavě Novotné, Ph.D. a studentům katedry za vzornou reprezentaci města Brna a městské části Brno-střed během divadelního festivalu ve francouzském městě Pernes-les-Fontaines a zdůraznil, že je rád, „že aktivity tohoto typu mají na akademické půdě své pevné místo a že vytvářejí dobré jméno naší zemi a našemu městu v zahraničí.“

Prix Gallica

Mgr. Alice Knoppová, absolventka katedry, obdržela 2. místo v prestižní soutěži Prix Gallica 2015 za svou diplomovou práci Les illustrateurs tchèques aux éditions du Père Castor, kterou vypracovala pod vedením Mgr. Marcely Poučové, Ph.D. Cenu předal předseda asociace Gallica pan doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. 20. března 2015 v Černímském paláci.

2014

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Mgr. Dana Chrapanová, absolventka katedry, vypracovala pod  vedením Mgr. Petry Suquet, Ph.D. diplomovou práci Le jeu en classe de FLE, za niž obdržela Cenu děkana Pedagogické fakulty MU. Součástí diplomové práce je i původní desková hra Les Jeux olympiques.

Veřejná přednáška

Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. pronesla dne 18. dubna 2014 na fakultě veřejnou přednášku Poetika prostoru ve francouzské literatuře 2. polovině 20. století. Od Bachelardovy teorie ke geokritickému přístupu k literárnímu dílu, která byla součástí jejího habilitačního řízení.

2013

Festival francouzského divadla

Festival byl pořádán na počest padesátiletého výročí úmrtí Jeana Cocteaua studenty katedry, kteří studují předmět Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka pod vedením PhDr. Miroslavy Novotné, Ph.D. Kromě řady divadelních představení českých a francouzskýdh divadelníků něj vystoupili čeští a zahraniční přednášející zabývající se danou problematikou.

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. a studentský divadelní soubor katedry získaly cenu děkana za svou šestiletou činnost a za reprezentaci katedry a fakulty na festivalu Festiv´Albatros v Pernes-les-Fontaines ve Francii.

Mgr. Martina Horáková, absolventka katedry, získala cenu děkana za diplomovou práci Educatioun multiculturelle en cours de FLE (vedoucí práce PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.).

2012

Mezinárodní konference Literární tvorba a její ohlasy, François Mauriac a další s podtitulem „Chtěl jsem něco říci“

Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU uspořádala ve dnech 17.–18. 5. 2012 ve spolupráci s výzkumnými centry Univerzity Michela de Montaigne z Bordeaux zabývajícími se studiem života a díla francouzského spisovatele Françoise Mauriaca 26. ročník mezinárodní konference o tomto významném autorovi. Konference se konala poprvé v jedné ze zemí bývalého východního bloku a byla zaměřena na tvorbu Françoise Mauriaca, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1952, nebo jeho současníků, případně pokračovatelů, a její ohlasy. Konference probíhala ve francouzském jazyce pod názvem J’avais une parole a transmettre. Création et réceptions : François Mauriac et les autres. Významní odborníci z oblasti francouzské literatury 20. století či spřízněných oborů z několika zemí spolu strávili intenzívní chvíle diskusí v příjemné atmosféře naší fakulty.

2011

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Bc. Kateřina Matějíčková, absolventka katedry, obdržela cenu děkana za bakalářskou práci Les chemins de vie d’Albert Camus dans ses oeuvres (vedoucí práce Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.). S článkem na toto téma vystoupila také v roce 2010 na konferenci Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II.

Monografie

BAKEŠOVÁ, V. (2011). Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. Brno: Masarykova univerzita.

Monografie Mgr. Václavy Bakešové, PhD., vyučující katedry, vznikla jako výsledek postdoktorského projektu č. GP405/09/P442, podpořeného Grantovou agenturou ČR. Je výsledkem tříletého bádání v oblasti vlivu křesťanství na literaturu a zkoumá literární tvorbu tří francouzských autorek Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. Jejím cílem nebylo jenom nalézt projevy osobní víry každé z autorek, které ovlivňují jejich způsob psaní, ale prozkoumat, jak se mění vliv křesťanství na literární tvorbu v průběhu celého 20. století.

2010

Mezinárodní konference Střední Evropa, křižovatka kultur v literární tradici II

Ve dnech 16.–18. září 2010 katedra pořádala mezinárodní konferenci Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Kromě českých zástupců na konferenci vystoupili také odborníci z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska a Španělska. Všechny se setkaly s příznivými ohlasy a diskuse probíhala v příjemné atmosféře. Součástí konference byla také vernisáž výstavy českých a francouzských fotografů STRAHA dokumentující hodinu po hodině život ve Štrasburku a v Praze.

2009

Monografie

BAKEŠOVÁ, V. (2009). La Conversion de Joris-Karl Huysmans. Brno: Masarykova univerzita.

Monografie Mgr. Václavy Bakešové, PhD., vyučující katedry, vznikla na základě její doktorské práce obhájené na Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2002 (vedoucí práce prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. z Ústavu románských jazyků a literatur. Autorka zde dává do souvislostí duchovní proměnu autora a topiku jeho děl v jednotlivých fázích jeho literární činnosti: v románech z období naturalismu, v dekadentních románech, v románu o konverzi a v katolických románech. Cílem práce je zasadit autora do kontextu společenských změn na přelomu 19. a 20. století s rozšířeným fenoménem konverzí intelektuálů ke katolicismu a zhodnotit vývoj jeho tvorby.

Studentská konference Literární téma v bakalářských a diplomových pracích

V listopadu 2009 se konala Studentská konference zaměřená na pomoc studentům při psaní závěrečných prací. V plénu vystoupili vyučující fakulty a absolventi naší katedry. Během jednání v jednotlivých sekcích studenti, kteří v akademickém roce 2009/2010 připravovali k obhajobě své závěrečné práce, představili vybrané téma práce a pohovořili o problémech, se kterými se při její realizaci setkávají. Záměrem této studentské konference bylo poskytnout studentům informace, jež se týkají zpracování odborných prací, umožnit jim konzultaci s odborníky a setkat se s bývalými studenty, kteří své závěrečné práce na naší katedře v minulých letech obhájili. Z uvedené konference byl vydán stejnojmenný sborník Literární téma v bakalářských a diplomových pracích.

2008

Mezinárodní konference Střední Evropa, křižovatka kultur v literární tradici

Mezinárodní konference Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire se konala ve dnech 18.–20. prosince 2008 na Pedagogické fakultě MU pod záštitou děkana doc. RNDr. Josefa Trny a primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Katedra ji organizovala spolu s Pikardskou univerzitou Julese Verna v Amiensu (Francie) v čele s emeritní profesorkou Danielle Buschingerovou. Kromě českých zástupců se tohoto vědeckého setkání zúčastnili vědci ze Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Francie a dokonce z Francouzské Guayany. Všechny příspěvky se setkaly s příznivými ohlasy a diskuse probíhala v příjemné atmosféře. Paní Buschingerová byla s organizací, průběhem a příjemnou atmosférou konference natolik spokojena, že navrhla uspořádat do dvou let její pokračování. Věříme, že tato druhá akce přiláká na naši fakultu další odborníky a pedagogické pracovníky.

Studentská konference Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka

6. listopadu 2008 se konala studentská konference zaměřená na pomoc studentům při psaní závěrečných prací. V plénu byly proneseny příspěvky odborníků fakulty a během jednání v jednotlivých sekcích, kterým předsedali absolventi katedry, stávající studenti představili témata svých závěrečných prací a pohovořili o problémech, se kterými se při jejich zpracovávání setkávají. Záměrem studentské konference bylo poskytnout si navzájem cenné informace týkající se zpracování odborných prací a konzultovat je s odborníky. Z uvedené konference byl vydán stejnojmenný sborník Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka.

Prix Gallica

Mgr. Alena Polická, Ph.D., absolventka katedry, obdržela prestižní cenu Prix Gallica 2007 za svou doktorskou práci Peut-on parler d’un argot des jeunes ? (vedoucí práce doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. z Ústavu románských jazyků a literatur FF MU a prof. Jean-Pierre Goudaillier z Univerzity René Descarta v Paříži). Cenu jednou ročně uděluje asociace Gallica sdružující vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury v České republice.

2007

Studentská konference K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací

Studentská konference se uskutečnila na katedře v prosinci 2007. V úvodním semináři vystoupili vyučující katedry a fakulty s příspěvky, které se týkaly především potíží, se kterými se studenti při psaní svých závěrečných prací potýkají. Dále se pracovalo v sekcích: historicko-společenské, literární, jazykovědné a didaktické. Se svými příspěvky zde vystoupili absolventi katedry a studenti, kteří připravují své závěrečné práce. Z uvedené konference byl vydán stejnojmenný sborník K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací.

Monografie

KYLOUŠKOVÁ, H. (2007). Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

PhDr. Hana Kyloušková, PhD., vyučující katedry, vydala monografii, která vznikla na základě její doktorské práce obhájené na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v roce 2005 (vedoucí práce doc. PhDr. Jana Petrová, CSc.). Publikace představuje progresivní možnosti, které pro výuku cizího jazyka nabízí literární text. Je určena didaktikům cizích jazyků, učitelům cizích jazyků a studentům učitelství cizích jazyků. I když autorka pracuje s ukázkami ve francouzském jazyce, inspiraci zde najdou všichni bez ohledu na to, který jazyk je jejich specializací.

Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Mgr. Šárka Starobová, absolventka katedry, obdržela cenu děkana za diplomovou práci Procédés néologiques en français contemporain (vedoucí práce PaedDr. Pavla Kellnerová).

Mezinárodní konference Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy

Mezinárodní konference, kterou katedra pořádala společně s Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU, Obcí spisovatelů a Moravskou zemskou knihovnou.

2006

Prix Gallica

Mgr. Zuzana Synáková, absolventka katedry, získala prestižní cenu Prix Gallica 2006 za diplomovou práci La Nouvelle France en période de la guerre de Sept ans (vedoucí práce PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.). Cenu jednou ročně uděluje asociace Gallica sdružující vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury v České republice.

Řád Akademických palem

PaedDr. Pavla Kellnerová, vyučující katedry v letech 1989–2007, získala v roce 2006 titul Rytířka řádu Akademických palem, státní vyznamenání udělené předsedou vlády Francouzské republiky za celoživotní činnost v rámci šíření francouzského jazyka a kultury.

2004

Prix Gallica

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., vyučující katedry, získala prestižní cenu Prix Gallica 2004 za doktorskou práci L’évolution des fonctions de l’article partitif en français, jejíž vedoucí byla doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc. z Ústavu románských jazyků a literatur FF MU. Cenu jednou ročně uděluje asociace Gallica sdružující vysokoškolské učitele francouzského jazyka a literatury v České republice. O rok dříve byla doktorská práce vydána knižně.

Monografie

SCHEJBALOVÁ, Z. (2003). L’évolution des fonctions de l’article partitif en français. Brno: Masarykova univerzita.

Monografie PhDr. Zdeňky Schejbalové, Ph.D., vyučující katedry, se zabývá diachronickou studií vývoje dělivého členu ve francouzštině od XI. do XX. století, tj. pojetím dělivého členu ve vývoji francouzských gramatik, zaměřuje se na tento determinant z hlediska jeho forem a funkcí tak, jak jsou obvykle představeny v současné normativní gramatice a dále studuje vývoj jeho fukcí a uvádí tendence jeho vývoje.