doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

profil_hofmann

UČO: 1 (odkaz na IS MUNI)
tel.: +420 549 494 424
e-mail: eduard@mail.muni.cz

Vzdělání

1982 – absolvent PdF UJEP Brno (dnes MU), uč. 5.-12. roč. VVP, ukončení 25. 5. 1982
1991 – obhajoba disertační práce
2004 – docent

Profesní činnost

1982–1987 – učitel na ZŠ v Adamově a Blansku
1988–1989 – externí výuka zeměpisu na konzervatoři v Brně při interní aspirantuře
1991–2004 – odborný asistent na katedře geografie PdF MU
2004 – docent na katedře geografie PdF MU
2017 – vedoucí katedry geografie PdF MU

Odborné zájmy

Didaktika geografie:

 • koncepční otázky geografického vzdělávání;
 • rozvoj dovedností ve školské geografii;
 • výzkum malých oblastí s využitím technologie GIS pro jejich zpracování;
 • regionální princip a integrovaná terénní výuka;
 • problematika životního prostředí.

Řešené projekty

Řešitel grantu

 • 1995, GA ČR, Geostacionář – obec Jedovnice – modelová studie pro terénní praxi učitelského studia zeměpis
 • 1998, interní grant PdF MU, Orientace v terénu pomocí map na orientační běh (spoluřešitel J. Boudný)
 • 1999, interní grant PdF MU, Jedovnice – modelová oblast pro terénní vyučování (spoluřešitel B. Rychnovský, B. Černá, M. Jančář)
 • 2001, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů, Integrované terénní vyučování (spoluřešitel B. Rychnovský)
 • 2008, Grant FRVŠ, Multimediální učebnice pro terénní výuku (spoluřešitel P. Korvas)
 • 2015, Grant FRMU, Silně ukotvená výuka
 • 2016, Specifický výzkum MU, Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie
 • 2016–2018, GAČR, Terénní výuka jako silná výuková strategie
 • 2017, Specifický výzkum MU, Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku

Podílející se na grantové činnosti

 • 1994–1999, GAČR , Obecná škola (řešitel dr. Beran, prof. Smékal)
 • 1997–1999, GAČR, Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury (řešitel doc. Švec)
 • 1998–2001, Mezinárodní Česko- Nizozemský projekt „ TULIPÁN“ zaměřený na výchovu k životnímu prostředí (řešitel dr. D. Kvasničková, B. Warnar)
 • 2006 – FRVŠ – Vytvoření mapy pro výuku orientačních sportů, orientačních her a orientace v přírodě na CD nosiči (řešitel Mgr. Došla)
 • 2004–2007, FRVŠ – Obsahová dimenze kurikula (řešitel prof. Maňák)
 • 2012, Grant FRVŠ, Multimediální učebnice Austrálie (řešitel M. Culek)
 • 2014, Grant FRMU, Fieldwork in English (řešitel H. Svobodová)
 • 2015, Grant  FRMU, GeOgraphic Outdoor Learning (řešitel H. Svobodová)
 • 2017, Grant FRMU, Námětovník pro terénní výuku (řešitel H. Svobodová)
 • 2017, Grant FRMU, Projektovou výukou předmětu Didaktika přírodních věd k posilování profesních kompetencí studentů učitelství (řešitel L. Vodová)

Členství v organizacích

Členství a funkce v odborných společnostech

 • člen vzdělávací sekce České geografické společnosti
 • člen redakční rady geografického sborníku Katedry geografie PdF MU a katedry geografie PrF KF v Nitře
 • člen a spoluzakladatel Klubu ekologické výchovy

Jiné aktivity při výzkumné, pedagogické, organizační a populárně-naučné činnosti

 • garant I.- V. ročníku zeměpisné olympiády pro ZŠ a SŠ; garant ZO pro Jihomoravský kraj;
 • člen sekce mezinárodních soutěží z geografie, vedoucí Českého teamu na GC IGU v roce 2002, 2004 a 2006, (oceněno dvěma Čestnými uznáními MŠMT ČR – 2002 a 2006);
 • spoluzakladatel středoevropské geografické soutěže – tzv. „Geografiády“, (oceněno Ćestným uznáním Ministerstva školství Slovinské republiky v r. 2005);
 • expertní posudky rukopisů učebnic zeměpisu pro ministerstvo školství
 • programy DVPP – Integrovaná terénní výuka, Cíle geografického vzdělávání, Tvorba geografického kurikula.

Působení v zahraničí

1993 – Nizozemí – Hoghe School von Amsterodam