Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

profil_Lnenicka

UČO: 272260 (odkaz na IS MUNI)
tel.: +420 549 494 993
e-mail: lnenicka@ped.muni.cz

Vzdělání

Září 1999 – květen 2002 Bakalář
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, obor Regionální rozvoj a správa

Bakalářská práce: Image mikroregionu Svitavsko

Září 2002 – únor 2005 Magistr geografie
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Sociální kapitál mikroregionu Svitavsko

Září 2003 – únor 2006 Inženýr ekonomie
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Diplomová práce: Sociální vztahy v obci Javorník

Září 2007 – únor 2013 Doktor regionální geografie
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno, obor Regionální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Dopady politiky HSS EU na území JMK v letech 2004–2006

Profesní činnost

Leden 2016 – dosud

Tajemník katedry geografie

Únor 2013 – dosud

Odborný asistent katedry geografie

Pedagogická a výzkumná činnost, geografie obyvatelstva a sídel, politická geografie, aplikovaná geografie, teoretická geografie, sociální a ekonomická geografie, regionální geografie ČR a EU.

Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika

Sociální a regionální geografie

 

Září 2008 – únor 2013

Asistent katedry geografie

Pedagogická a výzkumná činnost, geografie obyvatelstva a sídel, politická geografie, teoretická geografie, sociální a ekonomická geografie, regionální geografie ČR a EU.

Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika

Sociální a regionální geografie

 

Leden 2008 – červen 2008

Senior poradce pro veřejnoprávní sektor

Tvorba strategických plánů rozvoje měst, území, Tvorba integrovaných plánů rozvoje měst, rozvojové strategie, studie administrativní a absorpční kapacity, příprava projektových žádostí kofinancovaných z fondů EU (oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu), poradenství

RAVEN EU Advisory, a.s. (dříve RAVEN Consulting, a.s. a RAVEN Consulting, s.r.o.), Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, Česká republika

Poradenství, projektový management

 

Červen 2007 – leden 2008

Senior poradce – €-NET a regionální rozvoj

Realizace programu E-NET, příprava projektových žádostí kofinancovaných z fondů EU (oblast dopravy a dopravní infrastruktury a životního prostředí), poradenství

RAVEN EU Advisory, a.s. (dříve RAVEN Consulting, a.s. a RAVEN Consulting, s.r.o.), Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, Česká republika

Poradenství, projektový management

 

Leden 2007 – červen 2007

Vedoucí odd. Dotační management

Realizace programu E-NET, technická a expertní pomoc, zpracování příruček a manuálů pro přípravu projektů a efektivní čerpání prostředků EU, strategické a koncepční rozvojové dokumenty.

RAVEN EU Advisory, a.s. (dříve RAVEN Consulting, a.s. a RAVEN Consulting, s.r.o.), Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, Česká republika

Poradenství, projektový management

 

Srpen 2006 – leden 2007

Projektový manažer

Realizace programu E-NET, technická a expertní pomoc, zpracování příruček a manuálů pro přípravu projektů a efektivní čerpání prostředků EU, strategické a koncepční rozvojové dokumenty.

RAVEN EU Advisory, a.s. (dříve RAVEN Consulting, a.s. a RAVEN Consulting, s.r.o.), Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, Česká republika

Poradenství, projektový management

 

Říjen 2004 – srpen 2006

Koordinátor pro dotace ze strukturálních fondů EU

Příprava, metodické vedení a administrace projektů financovaných z EU, evidence dotačních titulů a analyzování projektů, projektové poradenství (oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí)

Statutární město Hradec Králové, Magistrát města, Odbor strategie a rozvojových projektů města, Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

Samospráva

Odbornost

1. Socioekonomická geografie

2. Politická geografie

3. Regionální geografie České Republiky a Evropy

4. Geografie cestovního ruchu

5. Geografie dopravy

6. Geografie obchodu

7. Regionální rozvoj

8. Regionální politika ČR a EU

9. Strategické řízení ve veřejné správě

10. Projektové řízení ve veřejné správě

11. Procesní řízení ve veřejné správě

Řešené projekty

06/2001 – 02/2002 projekt „Zpracování strategického plánu rozvoje mikroregionu Svitavsko“. Cílem projektu bylo vytvořit nový strategický dokument pro potřeby lokálního a regionálního rozvoje.

12/2004 – 06/2005 projekt „Aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje“. Cílem projektu bylo aktualizovat dlouhodobý koncepční dokument pro potřeby zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

10/2004 – 12/2005 projekt „Socioekonomický rozvoj Hradce Králové“. Cílem projektu bylo předání zkušeností s přípravou projektů ze Strukturálních fondů EU mezi Hradcem Králové a městem Arnhem v Nizozemí.

06/2005 – 12/2005 projekt „Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje“. Cílem projektu bylo aktualizovat dlouhodobý koncepční dokument pro potřeby zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

08/2006 – 12/2006 „Zpracování pilotní studie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Českomoravské pomezí“ – Projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídící orgán SROP. Cílem projektu bylo zhodnotit možnost uplatnění integrovaného projektu cestovního ruchu v turistické oblasti Českomoravské pomezí. Výstupem projektu byla pilotní analýza, jako podklad pro budoucí studii. proveditelnosti.

10/2005 – 12/2006 projekt „€NET – Zvýšení absorpční kapacity Ústeckého kraje“, jehož cílem je v souvislosti s dalším programovacím obdobím EU 2007–2013 vytvoření procesního systému, zajišťujícího co neefektivnější využití podpor z fondů EU – projektový management (identifikace projektů, příprava projektů, organizace výběrových řízení, monitoring schválených projektů, systém vzdělávání odpovědných pracovníků, atd.).

09/2006 – 01/2007 projekt „Metodické vedení přípravy a realizace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013“. Projekt podpořený z OP Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. Specifické vzdělávání v kraji Vysočina. Jednalo se o lektorské zajištění cyklu Projektové řízení a studie proveditelnosti.

10/2006 – 06/2008 projekt „Centrum celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole, Purkyňova 256, 568 02 Svitavy“. Projekt podpoření z programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Řízení a dotační management projektu.

01/2007 – 11/2007 projekt „Zpracování Příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007–2013“, jehož cílem je komplexní zpracování Příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007–2013 – jedná se o Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

02/2007 – 05/2007 projekt „Zpracování operačního manuálu Systém řízené dokumentace pro město Olomouc“. Projekt je zaměřený na sladění interních procesů Magistrátu města Olomouc s požadavky na implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti.

03/2007 – 06/2008 projekt „Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Děčín na léta 2007–2013, včetně rozpočtového výhledu“. Projekt zaměřený na tvorbu strategického dokumentu pro efektivní čerpání peněz z EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

03/2007 – 12/2007 projekt „Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Vizovice“. Projekt zaměřený na tvorbu strategického dokumentu pro efektivní čerpání peněz z EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.

11/2007 – 06/2008 „Strategický plán města Hořovice“. Strategický plán rozvoje města Hořovice představuje základní orientaci rozvoje města do roku 2015 a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města Hořovice.

11/2007 – 06/2008 „Strategický plán obce Kněžmost“. Strategie rozvoje obce Kněžmost je koncipována jako dlouhodobý rozvojový dokument, který má formulovat rozvojové aktivity obce do roku 2025.

04/2008 – 11/2008 „Aktualizace strategického plánu města Český Krumlov“. Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro město Český Krumlov komplexní servis za účelem vytvoření koncepčních dokumentů „Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov“, které tvoří základní pilíře strategického dokumentu – Strategie rozvoje města Český Krumlov pro období 2008–2013.

10/2008 – 12/2008 „Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město“. Hlavním cílem zakázky bylo zajistit pro Statutární město Děčín zpracování strategického koncepčního dokumentu „Integrovaného plánu rozvoje města“, který bude následně podpořen z externích finančních prostředků v rámci strukturálních fondů v rámci Integrovaného operačního programu, intervence 5.2.

12/2008 – 01/2009 „Strategický plán rozvoje města Jevíčko na léta 2009–2015“. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit pro město Jevíčko strategický dokument, na základě něhož bude město moci čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

03/2009 – 03/2012 „Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy”. Hlavním cílem projektu je integrace šesti přírodovědných témat a propojení je s aplikací ve výuce na základních školách v Jihomoravském kraji. Projekt financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, r. č. CZ.1.07/1.3.10/01.0013.

09/2009 – 12/2011 „Osud české postindustriální krajiny”. Projekt Grantové agentury akademie věd, kód projektu: IAA300860903 – Postindustriální krajina je dědictvím doby průmyslové revoluce. Průmyslem vytvořené a opuštěné “krajiny” jsou nyní relikty minulé doby jako “postindustriální krajiny”.

05/2011 – 03/2012 „Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Havířov“. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit pro město Havířov strategický dokument platný do roku 2020, na základě něhož bude město moci čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU v období 2014–2020. Aktivita financovaná z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města Havířova”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00019.

06/2011 – 03/2012 „Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“. Projekt zaměřený na vytvoření strategického dokumentu platného do roku 2025, na základě něhož bude město moci čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Aktivita financovaná z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku-Místku”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00021.

06/2011 – 03/2012 „Strategické plánování ve veřejné správě”. Školení zaměstnanců Magistrátu města Havířov, financované z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Systematizace strategického řízení a plánování na Magistrátu města Havířova”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00019.

01/2012 – „Strategické plánování ve veřejné správě”. Školení zaměstnanců Magistrátu města Frýdek-Místek, financované z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku-Místku”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00021.

06/2012 – „Finanční řízení ve veřejné správě”. Školení zaměstnanců MěÚ Mikulov, financované z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00035.

11/2012 – „Procesní řízení ve veřejné správě”. Školení zaměstnanců MěÚ Mikulov, financované z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00035.

12/2012 – 05/2013 „Strategický plán rozvoje města Mikulov do roku 2026″. Aktivita financovaná z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci realizace projektu “Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov”, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00035.

01/2017 – 12/2019 „Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí/EDUFORUM” Aktivita financovaná z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, PO 3 prostřednictvím ESF, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659.

09/2017 – 06/2019 “Památky UNESCO v životě měst, obcí a regionů/UNESCO-VlaMI”. Projekt financovaný z programu INETRREG VA SK-CZ, r. č. NFP304030D001. 

Členství v  profesních skupinách

Společnost pro projektové řízení

Česká geografická společnost – sekce regionální geografie, vědecký tajemník jihomoravské pobočky

Český horolezecký svaz

Klub českých turistů, odbor Svitavy

Působení v zahraničí

10/2003 – 04/2004 Universität Hannover, Geographisches Institut, Abteilung Wirtschaftsgeographie, Deutschland

5/2005 Gemainde Arnhem, Ekonomische zaken, Neederland

12/2005 Agency Actíva, Enschede, Neederland

08/2010 University of Primorska, Koper, Slovinsko

06/2012 Astrachaňská státní univerzita, Astrachaň, Ruská federace

06/2014 Perm State University, Russia

06/2016 Northern (Arctic) Federal University in Arkhangelsk,Russia

11/2016 Gazi University in Ankara, Turkey

04/2017 University of Zagreb, Croatia

06/2017 Samara State University of Social Sciences and Education, Russia