doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

6.10.2013 10:36 Publikoval

prodil_Kolejka

UČO: 1107 (odkaz na IS MUNI)

tel.: +420 549 495 073
e-mail: kolejka@ped.muni.cz

Vzdělání

2001 – Přírodovědecká fakulta MU – docent fyzické geografie

1994 – Technická ochrana životního prostředí na TU Dresden

1984 – Geografický ústav ČSAV v Brně, geografie životního prostředí – titul CSc.

1980 – Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, titul RNDr.

1979 – Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, všeobecná geografie – p.g.

Profesní činnost

2007+         vědecký pracovník Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, pobočka Brno

2001+         docent fyzické geografie na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně

1999-01      odborný asistent na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně

1991-99      odborný asistent na Katedře životního prostředí Přírodovědecké fakulty MU v Brně

1983-91      vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně

1980-83      interní aspirant Geografického ústavu ČSAV v Brně

Odborné zájmy

Teoretická a aplikovaná nauka o krajině, využití technologií GIS a DPZ v krajinném výzkumu a v plánovací praxi, hodnocení životního prostředí, hodnocení rizik, krajinářská kartografie, glaciální geomorfologie, krajina boreálních a subpolárních regionů, všeobecná geografie Mediteránu, boreálního pásu a Ruska, práce s talentovanými mladými zeměpisci, spolupráce na mezinárodních geografických soutěžích, propagace geografie u široké veřejnosti.

Vybrané řešené projekty

„Krajinné indicie jádra Velké Moravy“, projekt programu MOBILITY MŠMT ČR a MŠ SR č. 7AMB14SK006 ve spolupráci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře na Slovensku

“Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi“ (VG20132015106) podporováno Ministerstvem vnitra ČR v rámci 3. veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS).na Ústavu geoniky AV ČR jak spoluřšitel s VŠB-TU Ostrava

Sucho – Drought (projekt česko-řecké spolupráce programu MOBILITY MŠMT ČR, 2012-2013, co. TU Serres), hlavní řešitel

The Cultural Heritage and its Sustainability in Europe – ChiSE (projekt programu EU: Erasmus – Intensive programmes, 2012-2014), co. Unis Lisabon, Vilnius, Toruň, Ankara, hlavní řešitel za ČR (hlavní koordinátor S. Sahin, Ankara)

Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, Projekt Evropských sociálních fondů, Registrační číslo GPCZ.1.07/1.3.10/01.0013 (2009-2011), autor odborných textů, hlavní řešitel dr. H. Svatoňová

Osud české postindustriální krajiny (GAAV ČR, 2009-2011), ÚGN AV ČR, co. KG PdF MU, hlavní řešitel

STRiM – Přeshraniční enviromentální problémy (INTERREG III, 2006-2008, co. Chania, Sarajevo, Sofija, München, Trieste, Thessaloniki, Iraklion, Beograd), spoluřešitel a hlavní řešitel české části projektu (hlavní koordinátor Ch. Karydas, Chania)

MOONRISES (Integrated Monitoring System For Desertification Risk Assessment, INTERREG III B ARCHIMED, 2007-2008, Thessaloniki), pozvaný řešitel (hlavní coordinator N. Silleos, Thessaloniki)

Summer School – Full integration of geodata in GIS (Socrates, 2005-2006, co. Unis Salzburg, Székésfehérvár, Krakow, Tartu, Thessaloniki, Girona), hlavní koordinátor projektu

Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (VZ MŠMT ČR, 2005-2011, spoluředitel a hlavní řešitel části WP2, hlavní koordinátor prof. M. Konečný GÚ PřF MU v Brně)

Laboratoř geoinformační vzdělanosti krajinářských a lesnických odborníků (FRVŠ, 2004), odpovědný hlavní řešitel

Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR, 2003-2007, spolunositel, nositel VUKOZ Průhonice, co. VUKOZ, UK, ČZU, ČGS, AOPK ČR, VÚV, UP), hlavní řešitel oddílu Přírodní krajina (hlavní koordinátor I. Suchara, Průhonice)l

Členství v profesních skupinách

1975+              člen České geografické společnosti (ČGS)

1977+              National Geographic Society of USA

1986+              člen výboru Jm pobočky ČGS

2002+              člen redakční rady časopisu Životné prostredie

2002+              člen Hlavního výboru ČGS

2006+              předseda výboru Jm pobočky ČGS

2006+              člen redakční rady časopisu Geographia Technica

2007+              člen redakční rady časopisu Riscuri si Catastrofe

2009+              člen Národního komitétu geografického ČR

2012+              člen redakční rady časopisu Geology, Geography and Global Energy

2013+             člen redakční rady časopisu New World of Arctic

Akademické stáže v zahraničí (vybrané)

2015 Severovýchodní federální universita, Jakutsk, Rusko

2015 Dálně východní federální universita, Vladivostok, Rusko

2015 Statiunea de cercetari pentru hazarde naturale, Patarlagele, Institut de Geografie, Academia Romana, Bucuresti, Rumunsko

2014 Permská národní výzkumná univerzita, Perm, Rusko

2014 Institut de Geografie, Academia Romana, Bucuresti, Rumunsko

2014 Gazi Universitesi, Ankara, Turecko

2013 Severovýchodní federální universita, Jakutsk, Rusko

2013 Sachalinskij gosudarstvennyj universitet, Južno-Sachalinsk, Rusko

2013 Gent Universiteit, Belgie

2013 Technical and Educational Institute, Serres, Řecko

2013 University of Lisbon, Portugalsko

2012 Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruň, Polsko

2012 Institute of Geography of the Romanian Academy, Bucuresti, Rumunsko

2012 Alterra, University of Wageningen, Nizozemí

2012 Astrachaňská státní univerzita, Astrachaň, Rusko

2011 Institut za geologie, geofiziki i geografii AN Bulgarii, Sofija, Bulharsko

2011 Institute of Ecology and Geography, Academy of Sciences of Moldova, Kišiněv, Moldavsko

2011 Dálně východní federální universita, Vladivostok, Rusko

2010 Geografický ústav RAN, Moskva, Rusko

2010 Jakutská státní univerzita, Jakutsk, Rusko

2009 Kazaňská státní univerzita, Kazaň, Rusko

2008 Institute Mihailo Pupin, Beograd, Srbsko

2008 Státní univerzita Vituse Beringa, Petropavlovsk-Kamčatskij, Rusko

2007 Technische Universität München, Německo

2007 Universitá degli Studi di Trieste, Itálie

2007 Ain Shams University, Cairo, Egypt

2005 Altajská státní univerzita, Barnaul, Rusko

2005, 2006, 2007, 2008 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Řecko

2005, 2012 Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Rumunsko

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Hana Svobodová