O společnosti

Česká geografická společnost (ČGS) při Akademii věd ČR je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými jmény již více než 118 let a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné, který se také v průběhu doby měnil a dnes nese jméno Geografie – sborník české geografické společnosti. Členy společnosti byli v době její existence prakticky všichni naši přední geografové a při prohlížení jednotlivých čísel Sborníku defilují před našima očima příspěvky, které dnes jsou již  zapomenuty nebo jsou informace v nich již tak známé, že ani neuvažujeme o době jejich vzniku. Předchůdcem této odborné stavovské společnosti byla společnost, která v sobě sdružovala nejenom geografy, nýbrž i další pracovníky v přírodních vědách. Byl to Klub přírodních věd, vzniklý již v roce 1870. Také v nově vzniklém klubu historiků, založeném 1872, byli účastni i mladí geografové v sekci přírodovědecké. Společnost měla sídlo na Karlově univerzitě v Praze. Snaha o spolek geografů je však ještě starší a souvisí s problémy na univerzitě (česká, německá). Přípravný výbor pro založení čistě geografické odborné společnosti se schází na počátku roku 1894 a hlavními aktéry jsou Dr. Jindřich Metelka a Dr. Josef Frejlach. Po schválení stanov c.k. komisí v Praze se 1. května 1894 schází v Měšťanské besedě v Praze za předsednictví prof. Kopistky první valná hromada. Schvalovaly se stanovy a první výkonný výbor. Předsedou se stal profesor geologie J.N. Woldřich. Dalšími členy byli prof. Augustin a F. Sobek. Dr. Metelka, Dr. Frejlach. Knihovníkem J. Kořenský a sekretářem H. Kollmann. Současně bylo rozhodnuto o vydávání Sborníku zeměvědného. Ve dnech 13.–14. 12. 1930 se poprvé konal sjezd Československé společnosti zeměpisné v Brně. Do konce první republiky se konaly ještě další tři sjezdy, v Bratislavě, Plzni a Olomouci.

Ve 2. polovině 50. let začaly ve větších městech vznikat regionální pobočky, první z nich v Opavě roku 1957. Po neúspěchu v období zakládání Československé akademie věd (ČSAV) byl až v roce 1962 z několika menších pracovišť vytvořen Geografický ústav ČSAV se sídlem v Brně a pobočkou v Praze, disponující poměrně velkou finanční a materiálovou základnou, využitelnou i k podpoře Společnosti.

Dnešní ČGS navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem vAkademii věd ČR. Postupem doby byly ustavovány i další regionální pobočky po celém tehdejším Československu před i po válce.

Česká geografická společnost má v roce 2017 celkem 9 poboček po celém územ ČR a 7 odborných sekcí. Sídla poboček jsou spojena s univerzitními pracovišti. Jihomoravská pobočka ČGS sídlí v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Základní informace o České geografické společnosti jsou uvedeny na stránkách www.geography.cz.