Studijní obory

Katedra geografie se podílí na výuce studentů v bakalářské formě studia, v navazující magisterské formě studia, doktorského studia a studentů účastnících se celoživotního vzdělávání (rozšíření oboru o další aprobační předmět – zeměpis). Absolventi magisterských studijních programů se také mohou přihlásit do rigorózního řízení a po jeho úspěšném absolvování tak mít přiznán titul PhDr. v rámci studijního programu Učitelství zeměpisu pro základní školy.

Bakalářské studium

V bakalářském studiu je možné studovat obor Pedagogické asistenství zeměpisu v kombinacích Aj – Z, D – Z, Fy – Z, Ch – Z, M – Z, Nj – Z, Ov – Z, Př – Z, Fj – Z, Rj – Z, TV – Z

Studijní katalogy

Magisterské studium

V navazujícím magisterském studiu je možné studovat obor Učitelství zeměpisu v kombinacích D – Z, Fy – Z, Ch – Z, M – Z, Ov – Z, Př – Z, Fj – Z, TV – Z

Studijní katalogy

Celoživotní vzdělávání

Základní informace pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) jsou dostupné z www.muni.cz/ped/study/lifelong nebo na www.ped.muni.cz v sekci Studium pod záložkou Celoživotní vzdělávání. Katedra geografie nabízí možnost rozšíření o další aprobační předmět – zeměpis pro základní školy.

Rigorózní řízení (PhDr.)

Informace a požadavky k rigoróznímu řízení ve studijním programu Učitelství zeměpisu pro základní školy je zveřejněna na stránce http://www.ped.muni.cz/studium/rigorozni-rizeni/. Studenti po vypracování a úspěšném obhájení rigorózní práce obdrží titul PhDr. Okruhy k rigorózní zkoušce ze zeměpisu jsou k dispozici zde: okruhy rigorozní zkoušky pro zeměpis.

Doktorské studium (Ph.D.)

Absolventi magisterského studia Učitelství zeměpisu mohou dále pokračovat v doktorském studiu, a to ve studijním programu Didaktika geografie. Všechny informace o doktorském studiu najdete na stránkách Pedagogické fakulty – odkaz Studium – doktorské studium. S případnými dotazy se obracejte na katedře geografie na doc. Mgr. Petra Knechta, Ph.D.