Doktorské studium

V doktorském studiu je možné na katedře geografie studovat obor Didaktika geografie.

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

Předměty oboru jsou uvedeny ve studijním katalogu

 

Cílem studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti geografického vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého i zahraničního teoretického i empirického poznání relevantního vzhledem k potřebám teorie a praxe geografického vzdělávání.

Výzkum v připravovaném doktorském studijním oboru Didaktika geografie lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

  1. Obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy.
  2. Zkoumání zákonitostí, trendů, aktérů, faktorů, procesů a výsledků geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.
  3. Vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol.

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. – předseda oborové rady oboru Didaktika geografie.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách PdF MU http://www.ped.muni.cz/studium/doktorske-studium/studenti/didaktika-geografie

Zájemcům o doktorské studium nabízíme předmět přípravný kurz – předmět SZ9MP_MDS Metodologie – přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium. Jeho cílem je informovat uchazeče o všem, co s doktorským studiem souvisí a poskytnout jim podporu při výběru tématu a tvorbě projektu disertační práce. Uchazeči, kteří nejsou studenty MU, mohou po domluvě tento kurz rovněž absolvovat.