Závěrečné zkoušky

Vážení studenti,
oznamujeme, že dnem 1. 2. 2019 nabývá účinnosti nový Pokyn
děkana č. 1/2019 Řádné ukončení studia v bakalářských,
magisterských a navazujících magisterských studijních
programech.
https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pokdek/pokyn_dekana_1_2019.pdf
Tento pokyn nahrazuje původní pokyn č. 3/2014.

Státní závěrečné zkoušky ze zeměpisu – bakalářské a magisterské studium

Státní závěrečné zkoušky probíhají v termínech předem stanovených studijním oddělením Pedagogické fakulty MU Brno. Termíny jsou určeny především počtem studentů, kteří jsou ke státní závěrečné zkoušce přihlášeni. Podrobný rozpis je uveden v ISu, na webu fakulty i na nástěnkách katedry geografie.

Zkušební den je rozdělen do dvou bloků – dopoledníhoodpoledního. Dopolední blok trvá od 8:00 do 13:00 hod. a odpolední blok od 13:00 do 17:00 hod. Studenti jsou povinni dostavit se na zahájení bloku, do kterého jsou zařazeni.

Den zkoušek začíná okolo osmé hodiny představením komise a zkoušených studentů. Po odzkoušení všech studentů dopoledního, resp. odpoledního bloku se komise poradí a rozhodne o výsledcích, které budou následně vyhlášeny (tzn. vyhlašování výsledků probíhá dvakrát za den, po dopoledním, resp. odpoledním bloku zkoušek). Dopolední a odpolední blok má vždy různé členy zkušební komise. Každá komise má předsedu a další dva členy. Předsedou komise je člen komise s nejvyšší dosaženou vědeckou hodností.

Členové zkušební komise jmenovaní Vědeckou radou Pdf MU:
  • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
  • doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
  • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
  • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Průběh zkoušky

Samotná bakalářská (magisterská) zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoba prácepřezkoušení z teoretických znalostí. Studenti mohou být zkoušeni i z jedné části, tzn. není nutný předpoklad obhajoby práce a zároveň zkoušení.

Každý student bude obhajovat svoji závěrečnou práci a následně odpovídat na tři teoretické otázky. Student si před zkouškou vylosuje jednu otázku. Tato otázka se skládá ze tří podokruhů.

U bakalářské zkoušky se jedná o oblast: statistiky, geoinformatiky, kartografie a základů fyzické, sociální a regionální geografie.

U magisterské zkoušky se jedná o oblast: regionální geografie České republiky, regionů světa a didaktiky geografie.

Následuje čas na přípravu (cca 30 minut). Po přípravě následuje přezkoušení obhajoby práce a z teoretických znalostí. Po vyměřeném čase student předstupuje před komisi.

  1. Obhajoba práce začíná představením celkového konceptu práce, tedy hlavně cílů, metod a dosažených výsledků v práci. Tuto část je doporučené doplňovat PowerPointovou prezentací (v místnosti je k dispozici počítač s dataprojektorem). PowerPointová prezentace je vhodnou pomůckou pro studenta, aby měl celou dobu před sebou osnovu své práce a mohl obhajobu opřít o textový či obrazový doprovod. Po představení práce jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta a následně jsou studentovi kladeny doplňující otázky, které vychází převážně z posudků. Student má rovněž k dispozici svoji závěrečnou práci, do které může libovolně nahlížet. Délka této části zkoušky: cca 15 minut.
  1. Teoretická část. Členové komise zkouší studenta z vylosované otázky. Pořadí odpovědí na otázky si volí student. Na každou otázku je určen čas 10 minut. Student při svých odpovědích může využít pomůcek schválených předsedou zkušební komise. Jedná se především o atlasy světa a České republiky. Studentovi je nejdříve dán prostor pro prezentaci svých odpovědí a poté následuje diskuze všech členů komise, kteří kladou studentovi doplňující otázky. Každá otázka může být zkoušejícím přiměřeně zúžena. Po zodpovězení všech otázek státní závěrečná zkouška končí. Délka této části zkoušky: cca 30 minut.

Společně s obhajobou závěrečné práce trvá zkouška orientačně 30 až 45 minut!

Po vykonání druhé části student odchází a střídá ho následující student. Porada komise a vyhlášení výsledků proběhne po dopoledním, resp. odpoledním bloku. Následuje vyhlášení výsledků za účasti všech studentů a vyplnění všech protokolů o státní závěrečné zkoušce.

Členové zkušení komise zpracovávají tzv. hodnotící arch, v němž jsou zapsány hlavní body studentova projevu, zejména nedostatky. V archu je také hodnocení jednotlivých otázek. Pro celkové hodnocení A až E je nutné, aby student zodpověděl všechny tři otázky v tomto rozmezí. Pokud je jedna z otázek hodnocena jako nevyhovující (F), je celkový výsledek zkoušky také hodnocen známkou F.

Co s sebou na státnice?

S sebou toho příliš nepotřebujete. Stačí tužku či pero, odpovídající oděv (žádoucí je společenský oděv, který navozuje „povzbudivý“ dojem) a pochopitelně znalosti a prezentační dovednosti. Zkouška není pouze o znalostech, ale také o prezentaci a tzv. „umění se prodat“.

Další informace

Pro hlubší představu o průběhu a podobě státních závěrečných zkoušek a rovněž o svých právech studenta, které se zkouškami souvisí, je součástí Zkušebního a studijního řádu Masarykovy univerzity ve znění účinném od 10. 6. 2013.