Bc. a Mgr. práce

 

Vyučující zadává rámcová témata bakalářských / diplomových prací do IS MU. Téma závěrečné práce včetně vedoucího práce může navrhnout také student. Vedoucí práce následně uvedené téma odsouhlasí.

Student si volí téma bakalářské / diplomové závěrečné práce nejpozději na počátku semestru, který předchází dvěma posledním semestrům příslušného studia (tj. zpravidla 4. semestr bakalářského studia / 2. semestr navazujícího magisterského studia). V tomto semestru vypracuje podrobný Projekt závěrečné práce (dále jen projekt). Za schválený projekt student obdrží zápočet z předmětu, ke kterému se závěrečná práce vztahuje: BPp_Ze Bakalářská práce – Projekt / DPp_Ze Diplomová práce – Projekt.

Student si v následujícím období (tj. zpravidla 5. semestr bakalářského studia / 3. semestr navazujícího magisterského studia) zapisuje předmět BP_Ze Bakalářská práce / DP_Ze Diplomová práce. V tomto semestru a v semestru následujícím zpracovává závěrečnou práci: BPd_Ze Bakalářské práce – Dokončení / DPd_Ze Diplomová práce – Dokončení.

Podle článku 22 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu MU je podmínkou přístupu k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce její předchozí zveřejnění. Odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce se tedy rozumí uložení její elektronické formy do IS MU.

Informace k realizaci závěrečné práce naleznete v aktuálním pokynu děkana PdF MU č. 1/2015 a ve Standardu pro realizaci závěrečných prací vydaného katedrou geografie v březnu 2016.