Terénní praxe

Typy akreditovaných terénních praxí katedry geografie

B-SPE ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ (Bakalářské studium)

Ze0012Terénní cvičení z kartografie1.roč./2. sem.Povinné Uskutečňuje se na několika místech poblíž Brna, součástí praxe je návštěva kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Těžiště práce spočívá v praktických činnostech s mapou, měření v terénu, orientaci v neznámé krajině, práce s GPS přístroji atd. Praxe se uskutečňuje převážně v okolí školicího střediska na Moravci.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Seznámit se a pracovat se základními mapami – ZM ČR 1:10 000,  1:25 000, turistickou mapou, tematickými mapami.
 • Zorientovat mapu a projít podle ní plánovanou trasu, určit s jejich pomocí významné body v neznámém terénu.
 • Používat různé pomůcky pro orientaci v terénu – buzolu, stanici GPS.
 • Používat výše uvedené přístroje pro tematické mapování.
Ze0026Terénní cvičení z fyzické geografie2. roč./4. sem.Povinné Výuka probíhá formou osobní účasti na terénní praxi ve zvoleném regionu v ČR. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Hlavní cíle oborové praxe z fyzické geografie jsou pochopení vzájemných souvislostí mezi přírodními složkami krajiny a porozumění vlivu přírodních složek reálné krajiny na její hospodářské a jiné využívání člověkem.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Na konci terénního cvičení student porozumí náplni příslušné části fyzické geografie v praxi.
 • Zvládne geografický popis reliéfu v návaznosti na analýzu geologické mapy a rozboru topografie.
 • Porozumí souvislostem mezi přírodními složkami v reálné krajině a bude umět je demonstrovat ve výuce.
Ze0027Terénní cvičení ze sociální geografie2. roč./4. sem.Povinné Studenti zpracovávají ve vybraném regionu (sídle) komplexní geografickou analýzu, která spočívá v práci s demografickými daty, ve zpracování sociologického dotazníku, vyhodnocení místní technické a veřejné infrastruktury a navržení možnosti regionálního rozvoje místa.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Zpracovat komplexní socioekonomickou charakteristiku území na základě dostupných zdrojů i údajů získaných na základě vlastního šetření v terénu.
 • Pracovat s různými typy map a dat a zpracovávat je pomocí různých výzkumných metod.
 • Získané poznatky využít v pedagogické praxi (či v praxi veřejné správy).
Ze0035Oborová praxe3. roč./ 5. sem.Povinná Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Pracovat různými technikami na sběru dat z primárních i sekundárních zdrojů v geografickém či pedagogickém výzkumu.
 • Zpracovávat získaná data statistickými metodami.
 • Hodnotit výsledky uskutečněné výzkumné sondy.
 • Seznámit se s prací různých odborných pracovišť s geografickou tematikou.
Ze0030Integrovaná zahraniční praxe2. roč./4. semVolitelná Student se může účastnit libovolných zahraničních terénních praxí průběžně nabízených katedrou geografie (viz aktuálně nabízené terénní praxe). Jedná se o praxe buďto do oblastí blízké Evropy, jejichž délka je 6–10 dní, nebo do oblastí vzdálené Evropy a ostatních kontinentů, jejichž délka je 11–30 dní – tato terénní praxe má expediční charakter a je třeba počítat s vyššími finančními náklady.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 •  Demonstrovat vybraný region Země v jeho přírodních, ekonomických a sociálních souvislostech a vzhledem k jeho historii a současné politické situaci.
 •   Předem připravit zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryly celé spektrum geografické problematiky.
 •   Vést terénní deník a pomocí další dokumentace – fotografie, film, vlastní postřehy, zpracovat průběh akce.
 • Vytvářet vlastní návrhy na další poznávací akce.

První čtyři praxe jsou povinné a realizují se v ročnících a semestrech, které jsou jim určené. Jedinou volitelnou praxí je Integrovaná zahraniční praxe. Lze si ji však zapsat i do jiných semestrů opakovaně. Pokud studenti počítají s dalším studiem v navazujícím magisterském programu, lze na základě absolvování této praxe a splnění všech požadavků požádat o její uznání v navazujícím magisterském studiu. Žádost bude kladně vyřízena v případě, že kredit za absolvovanou volitelnou praxi není součástí povinného penza kreditů, které má student splnit během bakalářského studia.

Podobným způsobem mohou studenti bakalářského studia splnit i praxi z České republiky. Bude uznána na základě žádosti za stejných podmínek, jako praxe zahraniční. Vhodným termínem je např. jarní semestr ve třetím ročníku po absolvování bakalářských zkoušek. Terénní praxe z České republiky jsou plánovány vždy až koncem semestru nebo před jeho začátkem.

 Tato možnost je dána ze dvou důvodů:

 1. Magisterské studium je jen dvouleté a možností náhradního termínu praxí jsou velmi omezené vzhledem k termínům státních závěrečných zkoušek.
 2. Je dána možnost studentům absolvovat během studia více praxí než jen ty, které jsou předepsané. Praxe, které budou mít studenti navíc se dá opět ohodnotit kreditem, ale jen jako volitelná.

 N-ZS ZE2 Učitelství zeměpisu pro ZŠ (Magisterské studium)

Ze0043Integrovaná terénní výuka – Jedovnice1.roč/ 1. semPovinná Je realizována na Integrovaném odborném pracovišti PdF MU v obci Jedovnice. Je specifická v tom směru, že zahajuje výuku v magisterském studiu. Lze ji registrovat až po přijetí do magisterského studia. Proto je důležité sledovat její termín a program na nástěnce nebo na webu katedry s předstihemJe zaměřená na vzdělávání. Její praktický dopad si mohou studenti uvědomit následně při vedení výuky žáků a studentů ZŠ a SŠ ve stejné oblasti při stejných nebo podobných činnostech.Po skončení aktivity budou studenti schopni:·

 • Pracovat s geografickou charakteristikou vybrané oblasti.
 • Na základě procvičení, předávat zkušenosti s praktickými činnostmi v terénu žákům nebo studentům různých škol.
 • Zdokonalit se v přípravě vhodných činností pro žáky a studenty různého věku při práci v krajině.
Ze0052Integrovaná zahraniční terénní praxe1.roč./2.sem.Povinná  1. Cílové prostředí – blízká Evropa. Zpravidla Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Rumunsko. Délka praxe je  6–10 dní. Náklady se pohybují v částkách od 2 500 Kč do 10 000 Kč. Praxi realizují 1–3 učitelé z katedry geografie podle počtu přihlášených studentů. Alternativní praxe se uskutečňuje opět formou pěší, vodní či cykloturistiky. Může to být i integrovaná forma s historií či biologií.2. Cílové prostředí – vzdálená Evropa a ostatní kontinenty. Délka 11–30 dní. Terénní praxe má expediční charakter. Může být opět alternativní – integrovaná s jinými předměty. Tato rozšiřující zahraniční terénní praxe je fyzicky, psychicky a finančně náročnější pro organizátora i účastníky. Může mít obsah jak poznávací, tak výzkumný. Účastníci získávají hlubší vědomosti o navštívené lokalitě. Náklady se pohybují v částkách od 15 000 do 70 000 Kč. Jedná se většinou o akce, které organizuje učitel nebo učitelé katedry geografie pro jinou organizaci, např. v rámci akcí pobočky ČGS nebo pro CK. Studenti však na těchto akcích mají stejné povinnosti, jako na ostatních terénních praxích.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Demonstrovat vybraný region Země v jeho přírodních, ekonomických a sociálních souvislostech a vzhledem k jeho historii a současné politické situaci.
 • Předem připravit zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryly celé spektrum geografické problematiky.
 • Vést terénní deník a pomocí další dokumentace – fotografie, film, vlastní postřehy, zpracovat průběh akce a podat o ní zprávu.
 • Vytvářet vlastní návrhy na další poznávací akce.
Ze0058Terénní praxe – Česká republika2.roč./3.semPovinná Ke komplexně pojaté terénní výuce patří praxe z regionální geografie České republiky a zahraničních zemí, kde se uplatní didaktika geografie. Jde nejen o poznávání vzdálených míst, ale i o způsob jejich výběru za určitým vzdělávacím účelem, jejich příprava a vedení apod.1. forma: Výjezd autobusem do předem vytipované oblasti v ČR. Každý rok se cílové oblasti mění. 2. forma: Alternativní terénní praxe z regionální geografie. Je uskutečňována ve vybrané lokalitě formou cykloturistiky. Tento typ je uskutečňován na mnoha základních i středních školách. Setkáme se s ní i u jiných VŠ pracovišť.Po skončení aktivity budou studenti schopni:

 • Připravit a realizovat různé formy terénní výuky zaměřené na poznávání jednotlivých regionů České republiky.
 • Identifikovat a vysvětlit souvislosti mezi fyzicko-geografickými a socioekonomickými charakteristikami dané lokality na základě předem připravených informací či na základě práce v terénu.
  • Vést terénní deník a pomocí další dokumentace – fotografie, film, vlastní postřehy, zpracovat průběh akce a podat o ní zprávu.

Váháte, zda je na terénní praxi. Podívejte se na prezentaci.

Výstupem všech terénních praxí je “terénní deník“, jehož struktura je k nahlédnutí.