Odborné pracoviště Jedovnice

Integrované odborné pracoviště v Jedovnici je v provozu od roku 1996. Vzniklo na základě grantového úkolu Katedry geografie PdF MU. Je zaměřené na integrované terénní vyučování. Spojovacím článkem přírodovědných a humanitních předmětů je zaměření na environmentální vzdělávání a profesní přípravu budoucích učitelů. Důraz je kladen na spolupráci všech zúčastněných (tj. učitelů, studentů a žáků) při řešení praktických úkolů. Jak vyjadřuje samotný název pracoviště, při práci v terénu se výrazně uplatňují mezipředmětové vazby, což opět vyžaduje kooperaci učitelů a využívání týmového vyučování. Pracoviště zabezpečuje terénní cvičení a pedagogickou praxi studentů PdF. Organizuje různé formy terénního vyučování pro základní a střední školy z celé ČR v měsících – květen, červen a září.


Týdenní terénní výukou procházejí všichni studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studenti učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Pracovní listy a studijní materiály jsou každoročně inovovány a jsou k dispozici studentům ve studijních materiálech na IS MUNI.

Poloha

Pracoviště je lokalizováno do obce Jedovnice (www.jedovnice.cz) do rekreačního zařízení „Olšovec“ (www.olsovec.cz). Toto umístění není náhodné. Je vzdáleno jen 35 km od sídla fakulty. Obec Jedovnice se nachází na hranicích CHKO Moravský kras. Je to území zajímavé jak po stránce přírodní, tak po stránce socioekonomické. Jsou zde patrné aktivity lidí už z období 7. století našeho letopočtu, kdy se místní obyvatelé začali zabývat hutní výrobou a zpracováním železa. Zajímavá je i historie poznávání samotné krasové oblasti apod. Dají se sledovat střety zájmů ochrany přírody a lidských aktivit.

ATCPdF má s vedením rekreačního zařízení uzavřenu smlouvu o pronájmu ubytovacích míst, učebny, laboratoře, knihovny a skladiště. Učebna ani laboratoř nesmí v ničem připomínat prostředí školy. Uspořádání nábytku a rozmístění dalšího vybavení je věcí každé školy. K dispozici jsou mikroskopy, stereolupy, mobilní chemická laboratoř, stanice GPS, počítač, tiskárna, televize, video, tematické mapy, příruční knihovna pro samostatnou práci apod.