Výuka pro 1. stupeň ZŠ

Tato výuka probíhá pro studenty PdF MU ve čtyřech integrovaných okruzích, kde se uplatňují mezipředmětové vazby mezi zeměpisným, fyzikálním, biologickém, chemickém a historickém vzdělávání.
Celá výuka by pro děti z prvního stupně měla být podávána prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

CÍLE TERÉNNÍ VÝUKY pro I. stupeň ZŠjedovnice_06

Zeměpis, fyzika

Po ukončení navržených činností budou studenti (žáci) schopni:

 1. Správně se orientovat v krajině pomoci různých pomůcek a najít připravená stanoviště – zejména podle turistické mapy, základní mapy 1:10 000, plánu, buzoly, ale také podle stanice GPS.
 2. Nakreslit situační plán zvoleného výhledu a pokusit se pojmenovat nejvýraznější dominanty výhledu.
 3. Zaznamenávat okolní přírodu a uvažovat, jaký mohla mít význam pro místní obyvatele v dávné minulosti.
 4. Měřit vzdálenosti na mapě, odhadovat vzdálenosti a měřit úseky cesty krokováním.
 5. Napsat krátký příběh z tajemného podzemí.
 6. Poznat nejvýznamnější vyvřelé a usazené horniny v oblasti a poznat tvary, které vytváří.
 7. Po prohlídce geoparku a muzea vysvětlit, čím se lidé v oblasti zabývali.
 8. Rozeznat, v jaké krajině se nacházejí a pomocí historických snímků vysvětlit, jak se změnila.
 9. Odebrat vzorky písků a vytvořit do připravené nádoby jejich kopii.
 10. Zanechat výtvarný vzkaz budoucím návštěvníkům.
 11. Na závěr vytvořit mentální mapu prošlé trasy.

 

Pomůcky: Turistická mapa 1: 50 000, základní mapa 1: 10 000, tematické mapy mapa, buzola, stanice GPS, pravítko, tužka, pastelky, papír, mikrotenové sáčky, letecký snímek oblasti z roku 1953.

 

Dějepis, zeměpis

Po ukončení navržených činností budou studenti (žáci) schopni:

 1. Orientovat se v krajině pomocí různých pomůcek (mapa, turistické značky,…)
 2. Uvažovat o okolní přírodě a o tom, jaký vliv mohla mít na zdejší osídlení v minulosti a dnes.
 3. Rozpoznat pravěké osídlení od středověkého osídlení.
 4. Poznat typické prvky pro umělecký sloh – baroko.
 5. Poznání významné barokní památky – poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách.
 6. Zamyslet se nad názvem obce Křtiny – odkud je odvozen jeho původ.
 7. Vyrobit si vlastní tzv. poklonu z přírodního materiálu.
 8. Převést pověst o Býčí skále do reality – na základě zjištěných archeologických nálezů.
 9. Poznat jeden z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu – jeskyni Výpustek a její historii a funkci především ve 20. století.
 10. Orientovat se v dějinném vývoji navštívené lokality a pamatovat si významné památky.

Pomůcky: Turistická mapa,  tužka, pastelky, papír, historické i současné fotografie, text – Pověsti o Býčí skále.

 

Biologie, chemie

Po ukončení navržených činností budou studenti (žáci) schopni:

 1. Odlovit vybrané živočichy a určit je pomocí atlasů nebo určovacích klíčů.
 2. Určit vybrané druhy rostlin pomocí atlasů a určovacích klíčů.
 3. Zhodnotit na základě série jednoduchých chemických pokusů vlastnosti vody a půdy  zkoumaných biotopů.
 4. Charakterizovat jednotlivé biotopy podle následující osnovy (funkce biotopu, abiotické podmínky biotopu, modelové rostliny biotopu, modeloví živočichové biotopu, potravní vztahy mezi organismy daného biotopu, zásahy člověka – pozitivní i negativní – do biotopu).
 5. Na modelových příkladech vysvětlit ekologické pojmy producent, konzument, dekompozitor, potravní řetězec, potravní síť, potravní pyramida.

Pomůcky:  Určovací klíč k určování bezobratlých živočichů žijících ve vodě (Rezekvítek), Určovací klíč k určování našich obojživelníků (Tereza), Určovací klíč k určování travin (Rezekvítek), různé atlasy k určování rostlin, obratlovců i bezobratlých, dalekohled, kelímkové lupy, entomologická síťka, smýkačka, planktonka, provázek o délce 4 m.

Výuka bude probíhat formou skupinové výuky. Skupinu tvoří 3–5 studentů (žáků).