• Vedoucí katedry (pověřený výkonem funkce)
  • Oborová komise pro doktorské studium
  • Oborová komise pro obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (KVV)
  • kontakt:

Více informací na MUNI.cz


Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Hudební výchova – český jazyk a literatura (1994, Mgr.), následně na téže fakultě pokračoval v doktorském studiu, obor Hudební teorie s pedagogikou (1997, Ph.D.). V letech 2003-2017 externě působil také na JAMU (výuka předmětu Filozofie umění), 2014-2018 na Ostravské univerzitě (výuka předmětu Hudební software), dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Rosice. Odborně se zaměřuje na oblast hudební sémiotiky a estetiky, vztahy mezi druhy umění a problematiku masové kultury. Předmětem jeho dlouhodobého zájmu jsou rovněž výzkumy v oblasti hudební recepce, hudebních preferencí mládeže a využívání nových médií v procesu hudební výchovy. Na Katedře hudební výchovy PdF MU působí od r. 1997, nejprve jako odborný asistent, od r. 2016 jako docent.