Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekt navazuje na STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Během realizace projektu proběhne analýza projektů OPVK, dále proběhne návrh koncepce na změnu RVP digitální gramotnosti jak pro předškolní vzdělávání, tak i napříč všemi stupni ZŠ a SŠ a všemi předměty. V další části se tato koncepce bude pilotně ověřovat na školách. Nedílnou součástí výzvy je popularizace digitální gramotnosti pro učitele, ředitele, rodiče, širší veřejnost a zřizovatele škol.


Odpovědná osoba: PhDr. Tomáš Jeřábek Ph.D. 

Více informací o projektu:  

Mezinárodní projekt Musik kreativ+ (Erasmus+)

Podpora kreativity a podnikavosti prostřednictvím hudby, uměleckého vystupování a kulturní spolupráce

Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit


  • Kód projektu:      VG-SPS-BW-14-001601-3
  • Období řešení:    9/2014 – 8/2017
  • Investor:               Evropská unie
  • Pracoviště MU:   Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
  • Řešitel na MU:    doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Obsahem projektu je podpora kreativity v oblasti hudební výchovy na základních a středních školách, a to na bázi spolupráce mezi univerzitami, hudebními tělesy a školami. Projekt zahrnuje činnosti v oblasti artificiální i nonartificiální hudby v podmínkách školní výchovy. Počítá s propojením potřeb školní mládeže, působností profesionálních či poloprofesionálních hudebních souborů a s multikulturními projevy. Hlavním cílem je motivovat žáky k zájmu o hudbu prostřednictvím vlastních tvořivých aktivit, opírajících se o živé hudební projevy umělců z oblasti různých hudebních žánrů a období. V centru pozornosti tvůrců projektu je snaha o zvýšení potenciálu kreativity a podnikavosti v oblasti uměleckého hudebního života. Projekt je založen na spolupráci 4 partnerských zemí: Německa, Francie, Maďarska a České republiky. Každá země je zastoupena univerzitním pracovištěm, vybraným hudebním souborem a základní nebo střední školou.

Více informací o projektu: