Doktorské studium je na Katedře hudební výchovy realizováno v rámci Studijního programu Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika

Standardní doba studia: 4 roky

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Titul: Ph.D.


Cíl programu

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury. Vedle práce na disertační práci je student v průběhu studia veden k cílené vědecké práci, publikační činnosti a jsou prohlubovány jeho znalosti v rámci vybraných předmětů jako je estetika a obecná teorie umění, hudební pedagogika a psychologie, vztahy mezi druhy umění, hudební sémiotika nebo hudební sociologie. Student musí rovněž splnit požadavky z hlediska jazykové vybavenosti, a to zkouškou z cizího jazyka na úrovni C1 a případně i z druhého cizího jazyka na úrovni B1 v rámci povinně-volitelných předmětů.

Přijímací řízení

Průběh studia

Státní závěrečné zkoušky

Studenti doktorského programu