Vstupní požadavky

  • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru. Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
  • Předložení projektu disertační práce. Projekt musí zahrnovat téma disertační práce a další požadované informace (prodiskutované a podepsané školitelem*)

Šablona projektu disertační práce ke stažení ZDE.

  • Předložení přehledu dosavadní publikační činnosti, která vypovídá o odborné profilaci uchazeče a specifickém zájmu o obor. (nepovinné)

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru Aj, Nj, Fj, Rj).

Termíny podání přihlášek a podrobnější informace k přijímacímu řízení a podmínkám studia naleznete na: http://www.ped.muni.cz/studium/doktorske-studium

Referentka pro doktorské studium: Mgr. Hana Florková (florkova@ped.muni.cz)

*Konzultace ohledně témat disertačních prací a školitelů poskytuje prof. Michal Košut, Ph.D.předseda oborové rady. (kosut@ped.muni.cz)