Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona (Zákon č. 111/1998 Sb.) „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti“.

Vybraná témata obhájených doktorských prací:

 • Analýzy hudebních děl XX. století (tzv. novopolská škola)
 • Vliv modální improvizace na vnímání hudby 20. století
 • Metamorfózy syntéz a fantazií Bohuslava Martinů
 • Analýzy klavírních skladeb autorů působících v 60. létech na JAMU v Brně
 • Problematika hodnoty a hodnocení uměleckého díla
 • Využití pěvecké techniky při reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch
 • Klavírní cyklus Mikrokosmos Bély Bartóka – kompoziční, formální a didaktická analýza
 • Orchestrální tvorba Ctirada Kohoutka
 • Eduard Tregler – osobnost ve vývoji varhanní hudby a pedagogiky
 • Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století
 • Vztah hudební percepce a aktivního provozování hudby u středoškolské mládeže
 • Vývoj variační formy v klavírní literatuře
 • Alois Piňos – skladatelská a pedagogická činnost – analýzy komorních děl po roce 2005
 • Systematizace a definice harmonických jevů v odborné literatuře
 • Současné evropské trendy hudební výchovy a možnosti jejich aplikace na školskou výchovu v České republice

Povinnosti během studia

 • aktivní účast na konferencích a sympóziích domácích (min. 3)
 • aktivní účast na konferencích a sympóziích zahraničních (min. 1)
 • publikace v odborných časopisech a publikacích domácích a zahraničních (min. 5)
 • výuková činnost (v rozsahu určeném všeobecnými podmínkami doktorského studia nebo školitelem)
 • aktivní pracovní účast na celouniverzitních aktivitách katedry, organizační asistence na konferencích apod.
 • splnění povinných předmětů dle studijního plánu, včetně zkoušky z cizího jazyka (úroveň C1) – více viz l programu