• ZS1BP_HN2 Hra na nástroj 2
  • ZS1BK_HN2 Hra na nástroj 2

CÍLE PŘEDMĚTU: nabytí schopnosti vytvářet a používat klavírní doprovody k písním lidovým a umělým, stylizovat je a vytvářet k nim jednoduché předehry, mezihry a dohry

OSNOVA: v návaznosti na předmět Hudební teorie

a) hra mollových stupnic (c, d, e, f, g, a, h) harmonických a melodických v rozsahu dvou oktáv rovným pohybem nebo protipohybem

b) hra akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť – tónické trojzvuky z tónin uvedených v bodu a)(harmonicky tenuto a staccato, melodicky malý rozklad legato)

c) hra mollových harmonických kadencí T–S–T–D–D7–T ve všech mollových tóninách s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších prostřednictvím jejich dominantních kvintsextakordů. Notový zápis v PDF se nachází ve složce E-learning na webu Katedry HV.

d) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (15 písní z 2. ročníku, 10 písní z 3. ročníku).

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků
  • užívání vedlejších harmonických funkcí
  • střídavý bas, synkopické přiznávky, akordy v pravé ruce

e) přednesová skladba

METODY HODNCOENÍ: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

ZÁPOČET:
1) hra mollových stupnic (c, d, e, f, g, a, h) a tónických trojzvuků (akordů) odpovídajících tónin
2) hra mollových harmonických kadencí 

3) hra doprovodů k 50 písním (25+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně 
4) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)