Hudební výchova

  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy M-ZS5 ZS15 – prezenční i kombinované studium

PDF ke stažení zde: Požadavky_HV_Mgr._1. stupeň

Důležité upozornění:

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty  MU v Brně (dále jen KHV PdF MU) upozorňuje zájemce o studium oboru Učitelství pro 1.stupeň základní školy, že se pro tento typ studia  na PdF MU v současnosti praktické přijímací talentové zkoušky z hudební výchovy, resp. ze hry na klavír a ze zpěvu, nevypisují. To ovšem neznamená zrušení výše uvedených vstupních požadavků na hudebně-teoretické vědomosti a praktické dovednosti ve hře na klavír a ve zpěvu pro studující tohoto oboru na KHV PdF MU!

Z časových a kapacitních důvodů není totiž možné, abychom zajišťovali na KHV PdF MU elementární hudební vyučování na úrovni Základní umělecké školy. Na významu tak získává osobní zodpovědnost všech studentů a studentek, studujících obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na KHV PdF MU, za své předchozí hudební vzdělání, a za splnění nároků na minimální vstupní hudební znalosti a dovednosti, požadované od nich Katedrou hudební výchovy. Ti, kteří doposud nikdy systematicky a soustavně nestudovali pod profesionálním pedagogickým vedením hru na klavír, eventuelně neumí čistě zpívat a intonovat, popř. neznají noty apod., musí počítat s tím, že po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na naši fakultu a zahájení studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy budou konfrontováni s nároky výuky hudebně-teoretických i praktických hudebních předmětů na KHV PdF MU, které pro ně v takovém případě mohou představovat značnou překážku v úspěšném studiu  zvoleného oboru.
Zejména při výuce předmětů Hra na nástroj  a  Intonace a hlasová výchova se elementární hudební znalosti a dovednosti, nezbytné pro pochopení a praktické zvládnutí přednášené učební látky, na KHV PdF MU nevyučují, nýbrž se jako základní předpoklad kvalitního vysokoškolského studia hudebních disciplín studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy od studujících očekávají a vyžadují.

Pro informaci si můžete také prostudovat požadavky z klavírní hry na již přijaté studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na KHV PdF MU.