Rigorózní řízení probíhá na Katedře hudební výchovy v rámci oborů: Hra na klavír (pro SŠ), Hra na varhany (SŠ), Hudební výchova (SŠ).

Předměty rigorózní zkoušky

 • pedagogika (širší vědní základ)
 • pedagogické specializace (sociální pedagogiky, nebo didaktiky odborného předmětu včetně širšího vědního základu zvoleného oboru)
 • pedagogické psychologie
 • filozofie

Rigorózní práce

Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní obor. Zaměření musí být schváleno vedoucím příslušné katedry, který zodpovídá za vhodný výběr zvoleného tématu.

Rigorózní práce je zpracovaná obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt, který je třeba zkonzultovat s vedoucím příslušné katedry, stejně tak jako obsah rigorózní práce, a to ještě před započetím jejího zpracování.

Rozsah a formu rigorózní práce určuje příslušná katedra s akreditací rigorózního řízení příslušného studijního oboru s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých vědních oborů. Rigorózní práce ověřuje předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci a musí přinášet nové vědecké poznatky.

Výsledky získané při řešení daného tématu společně s teoretickými východisky zpracuje student samostatně ve formě rigorózní práce, kterou odevzdá ve dvojím vyhotovení a jedenkrát v elektronické verzi na nepřepisovatelném mediu spolu s dalšími náležitostmi na oddělení vědy a výzkumu společně s přihláškou k rigoróznímu řízení. Na titulní straně rigorózní práce musí být uvedeno, kde byla práce vypracována a kdy byla dokončena.

 • Rigorózní práce musí být předložena k obhajobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, event. v jazyce, ve kterém je obor akreditovaný (jazyk anglický a německý).
 • Rigorózní práce musí vyhovovat po stránce jazykové.
 • Rigorózní práce se člení na tyto části:
  • autoreferát,
  • úvod, který obsahuje cíl rigorózní práce, metodologii a její členění,
  • teoretická východiska,
  • výzkumný projekt (výsledky vlastní rigorózní práce s uvedením nových poznatků),
  • diskuse a závěry,
  • souhrn (v českém a anglickém jazyku),
  • seznam použité literatury a jiných pramenů, z nichž student vycházel nebo na něž reagoval.
 • „Autoreferát rigorózní  práce“ je zpracován v rozsahu cca. 10 stran. Je vložen před obsah úvod rigorózní práce a obsahuje:
  • Aktuální stav řešené problematiky
  • Cíle rigorózní práce
  • Metodologie výzkumu
  • Výsledky práce
  • Shrnutí
  • Summary
  • Zkrácený seznam literatury
 • Učební texty, metodické materiály, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako rigorózní práci a nelze je předložit k obhajobě.

 

Referentkou pro rigorózní řízení je Mgr. Hana Florková (florkova@ped.muni.cz)

Podrobnější informace o přihláškách, poplatcích, rigorózní zkoušce a podmínkách studia naleznete na http://www.ped.muni.cz/studium/rigorozni-rizeni.