Pomůcky pro psaní závěrečných studentských prací

1. oficiální formální, obsahové a další realizační pokyny pro psaní a zveřejňování závěrečných studentských prací

2. příručky, zabývající se tvorbou závěrečných studentských prací
  • NĚMEC, Jiří a ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce – příručka v PDF vygenerovaná z HTML stránek výukového kurzu s názvem RING (Rukověť informačně gramotného studenta PdF), umístěných ve virtuálním e-learningovém prostředí PdF MU na adrese moodlinka.ped.muni.cz/
  • Další podobná literatura, citovaná ponejvíce dle výše uvedené publikace autorů NĚMEC, ŠEDINOVÁ, SPOUSTA, V. et al. 2003. Vádemékum autora odborné a vědecké práce: (se zaměřením na práce pedagogické). 2. dotisk 1. vydání. Brno: PdF MU. 158 s. ISBN 80-210-2387-2.
  • FILKA, J. 2002. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.
  • HOLOUŠOVÁ, D. a kol. 2000. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Dotisk druhého, přepracovaného vydání. Olomouc: Univerzita Palackého (UP). ISBN 80-7067-841-0. Určeno pro posluchače PdF UP.
  • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
  • ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

3. citační návody a výklady, generátor citací

4. Katalog diplomových a bakalářských prací KHV

    (1967–2011, tabulka MS Excel)

Novější závěrečné studentské práce obhájené na KHV PdF MU najdete pod odkazem Absolventi a archiv závěrečných prací v Informačním systému Masarykovy univerzity


5. Pravidla českého pravopisu