Mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádané katedrou hudební výchovy v Brně vznikly z podnětu prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc., tehdejšího vedoucího katedry. V roce 1960 přichází s myšlenkou pořádat pravidelná hudební setkání pedagogických pracovníků, jejichž cílem se stanou výměny zkušeností, návrhy, postupy či metody týkající se hudební výchovy v rámci hudební pedagogiky. K realizaci této myšlenky dochází v roce 1965, kdy pod organizací Františka Lýska byla uskutečněna první vědecká konference (později označované hudebně-pedagogická či hudebně-vědecká) nesoucí název Vokální podnět a reakce žáka. Zmíněná konference proběhla v Brně ve dnech 30. 11.–2. 12. 1965 za účasti nejen našich pedagogických a vědeckých pracovníků, ale byli též přizváni účastníci ze zahraničí.

První tři konference nesly název Vokální podnět a reakce žáka, od čtvrté pak dochází ke změně ústředního názvu. V roce 1971 se prezentuje konference již pod novým označením „Musica viva in schola“, které konferencím zůstalo dodnes.

Prof. PhDr. Evžen Valový, CSc., jako vedoucí katedry stál v popředí konferencí Musi­ca viva in schola až do osmdesátých let a vytvořil v nich jak pracovní, tak i společenskou atmosfé­ru. Po celou dobu kladl důraz na jeden z rozhodujících aspektů hudební pedagogiky – na přípravu a výchovu učitelů hudební výchovy.

Stoupající úroveň hudebně pedagogických konferencí Musica viva in schola dokazuje postupný nárůst referujících, a to nejen od nás, ale také ze zahraničí zejména z bývalé NDR, SSSR, dále z Polska, Maďarska, Bulharska, Itálie, Japonska a Anglie, a to zejména v letech 1981–1987, kdy tyto konference při řešení aktuálních problematik hudební výchovy získávají své největší prestiže.

Prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc., se stal iniciátorem kvalitativních proměn konferencí Musica viva in schola, zejména od devadesátých let. Základní koncepce konferencí byla postavena na konfrontaci mezinárodních přístupů k tematice s našimi zkušenostmi a poznatky.

Dlouholetým tajemníkem konferencí byl doc. PhDr. Jan Kostečka, CSc., jemuž náleží velká zásluha za technickou organizaci a přípravu jak samotných konferencí, tak sborníků z nich vzešlých. Nyní je tajemníkem konferencí a editorem jejích sborníků doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

V současné době probíhají konference pod záštitou vedoucího Katedry hudební výchovy PdF MU doc. PhDr. Marka Sedláčka, Ph.D.