E-book (OSOBNÍ ASISTENCE)

Inovativní metody pro osobní asistenci zdůrazňující sociální inkluzi

Název projectu: Integrace prostřednictvím vzdělávání

Ebook ke stažení – cz (.pdf)

Základní informace o projektu:

Projekt Integrace prostřednictvím vzdělávání je realizován s podporou Evropské komise v rámci strategického partnerství programu Erasmus+. Čtyři partnerské organizace z Polska, Rakouska, Spojeného království a České republiky realizovaly stejný výzkum v každé zemi a následně společně provedly analýzu pracovních metod pro efektivnější osobní asistenci. Hlavním cílem je zlepšení pracovní praxe v oblasti osobní asistence.

Podrobné cíle projektu zahrnují:

  1. Zvyšování odborné kompetence sociálních pracovníků a dalších odborníků prostřednictvím moderních a inovativních metod pro práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením.
  2. Příprava nového, kvalitnějšího způsobu poskytování podpory rodinám ohroženým sociálním vyloučením, prostřednictvím přizpůsobování asistenčních metod a technik podmínkám a praxi organizací, které v této oblasti působí.

Partnerskými organizacemi jsou:

A. Fundacja In Posterum, Polsko. Nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je podpora rodin a jednotlivců ve všech oblastech života – nezaměstnanost, senioři a lidé s mentálním či tělesným postižením, národnostní menšiny atd.
B. Masarykova univerzita, Česká republika. Druhá největší univerzita v České republice. Její Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání klade důraz na úzkou provázanost výzkumu s praxí, za účelem zvýšení kvality samostatného života a sociální inkluze.
C. Berufsforderungsinstitut Oberosterreich, Rakousko. Jeden z největších rakouských institutů zabývajících se odborným vzděláváním, všemi formami opětovného vstupu na trh práce, vzděláním druhé šance a odbornou způsobilostí v oblasti zdravotnictví, sociální práce a jiných službách.
D. University of East London, Spojené království. Skládá se ze sedmi fakult. V rámci její právnicko-ekonomické fakulty působí Centrum pro inovativní řízení a podnikání, které tvoří rozhraní mezi fakultou a třetím sektorem (obchod, pracovní trh atd.)

Propojení čtyř zemí zvyšuje kvalitu vzdělávání a umožňuje sdílet pracovní postupy. Sdílení poznatků by mělo být využito pro vytvoření mezinárodního pracovního nástroje, použitelného pro všechny partnery navzdory rozdílům v pracovních postupech. Byly řešeny tyto klíčové oblasti:

  1. Způsoby eliminování možných překážek;
  2. Vytváření aliancí pro používání spolehlivých postupů v evropských zemích;
  3. Univerzální nástroje používané v prostředí sociální péče;