ISOTIS – sekce

WP2 – Rozhovory se sociálně znevýhodněnými rodinami

V rámci této aktivity budou výzkumníci provádět strukturované dotazování a hloubkové rozhovory s rodiči a dětmi z kulturně a jazykově odlišných prostředí.
Cílem je shromáždit aktuální empirické poznatky o kulturních a jazykových zdrojích v rodinách, sledovat, jakým způsobem se rodiny začleňují a jak budují svou identitu. Zajímat nás budou jejich zkušenosti se vzděláváním a dalšími službami, jejich aspirace a očekávání.

V ČR bude výzkum prováděn s majoritními a romskými rodinami ve dvou lokalitách – v Brně a Ústí nad Labem. Studie umožní provedení několik srovnávacích analýz – mezi těmito dvěma lokalitami, mezi dvěma skupinami v rámci států a mezi státy v rámci skupin. Tyto srovnávací analýzy poslouží k pochopení toho, jak se národní a místní vzdělávací politiky protínají s charakteristikami studovaných skupin s ohledem na vytváření vzdělávacích nerovností.

WP3 – Podpora rodin ve zvyšování rovnosti ve vzdělávání

Tato aktivita je věnována domácím vzdělávacím programům na podporu rodičů při vytváření bezpečného a stimulujícího domácího prostředí.
Cílem je vytvořit široký přehled stávajících přístupů, shromáždit dostupné důkazy a prověřit osvědčené postupy, aby bylo možné formulovat obecně použitelná doporučení pro vývoj a zavádění programů podpory zaměřených na rodiče. V rámci WP3 je taktéž cílem vyvinout prototyp online programu, zaměřeného na rozvoj mateřského jazyka.

WP4 – Inkluzivní kurikulum a vzdělávací praxe

Aktivity v rámci WP4 se věnují kurikulu v oblasti výchovy a péče v předškolních zařízeních a na základních školách s cílem zvýšit jejich inkluzivitu.
Hlavním cílem je identifikovat kurikulární a pedagogické přístupy, které podporují vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných pro celoživotní učení.

WP5 – Rozvoj profesionálů a organizací

Výzkumným cílem této aktivity je identifikovat inovativní strategie pro profesní rozvoj pracovníků v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a práce s rodinami, které zohledňují nové přístupy k odbornému učení, zejm. virtuální učení a skupinové modely učení. Součástí bude také identifikace organizací a škol, které podporují odborníky při řešení kulturní a jazykové rozmanitosti a při vytváření inkluzivního a pozitivního klimatu ve třídě, organizaci či škole.

WP6 Koordinace služeb pro rodiny

Tato aktivita je zaměřena na koordinaci služeb pro rodiny v boji proti nerovnostem a exkluzi. Cílem je shromáždit informace z výzkumných studií a dalších zdrojů s cílem shrnout dosavadní znalosti o službách poskytovaných rodinám ohroženým sociálním vyloučením a malým dětem, s důrazem na inovativní modely spolupráce mezi poskytovateli služeb a dalšími institucemi. Stávající poznatky budou rozšířeny o případové studie dobrých praxí realizovaných v několika partnerských zemích a následně i rozhovory s tvůrci politik a dalšími experty.