Profily členů

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D

je vedoucím Institutu a proděkanem PdF MU pro rozvoj a vnitřní vztahy. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na sociální patologie u osob se zdravotním postižením a sociální participaci. Rovněž garantuje výuku metodologie u studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika a vyučuje v rámci studijního oboru Speciální andragogika.
e-mail: pancocha@ped.muni.cz
tel.: 549 495 099
www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

na Institutu pracuje jako zástupkyně vedoucího a odborná asistentka. Ve svém výzkumu se zaměřuje na postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání a jeho realizaci, didaktické aspekty vedení inkluzivní třídy a možnosti podpory osob s postižením/znevýhodněním v dospělosti. Těmto oblastem se věnuje také v národních a mezinárodních projektech (viz. Projekty).
e-mail: vadurova@ped.muni.cz
tel.: 549 495 668
www: odkaz do IS

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Na institutu působí jako odborná asistentka. Vystudovala obor Učitelství speciální pedagogiky a Učitelství technické a informační výchovy a dále v doktorském studium obor Speciální pedagogika (Specializace SPU). Ve výzkumu se zabývá využitím IT technologií a nových multimediálních technologií ve speciální pedagogice, s akcentem na i-technologie.
e-mail: gajzlerova@ped.muni.cz
tel.: 549 494 888
www: odkaz do IS

Bc. Filip Habrman

Na institutu působí jako projektový referent. Vystudoval misijní a charitativní práci na Vysoké škole Svaté Alžběty v Bratislavě. Řadu let pracoval jako humanitární pracovník na misích v Africe a Asii. V současnosti se lékařským a humanitárním aktivitám věnuje pod hlavičkou Diecézní charity Brno a na institutu realizuje mimo jiné rozvojové projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi s postižením.
e-mail: filip.habrman@mail.muni.cz
tel.: 549 493 715
www: odkaz do IS

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Na institutu působí jako odborná asistentka. Vystudovala sociologii a sociální politiku a práci na Fakultě sociálních studií MU. Ve výzkumu se zabývá sociálními nerovnostmi ve vzdělávání, především z hlediska genderu a etnicity. Působí jako lektorka v oblasti genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Je autorkou knihy Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy a spoluautorkou knih S Genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých a Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti.
e-mail: jarkovsk@mail.muni.cz
tel.: 549 493 628
www: odkaz do IS

Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.

Na institutu působí jako výzkumná pracovnice. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V minulosti učila na katedře Sociologie FSS MU a věnovala se mimo jiné mainstreamingu genderu a diverzity. Výzkumně se zabývá ranou péčí a výchovou a sociologií dětství a působí v projektech Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České republice (TAČR) a Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace v prostředí českých základních škol (TAČR). Zaměřuje se na kvalitativní výzkum.
e-mail: kampichler@ped.muni.cz
tel.: 549 493 628
www: odkaz do IS

Mgr. Lenka Kissová, Ph.D.

na Institutu působí jako výzkumná a administrativní pracovnice v projektu “Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society” (Horizon 2020). Vystudovala sociální a kulturní antropologii, evropské studia a mezinárodní vztahy na Univerzite Komenského v Bratislave. Nyní studuje doktorské studium v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zabývá tématy migrace, politického diskurzu, sekuritizace, menšin a lidských práv. Vyučuje na katedře sociologie FSS MU a v Centru pro zahraniční spolupráci MU.
e-mail: lenka.kissova@mail.muni.cz
tel.: 549 493 885
www: odkaz do IS

Mgr. Zuzana Lenhartová

na institutu působí jako výzkumná pracovnice. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní studuje doktorské studium v oboru Speciální pedagogika. Výzkumně se zabývá tématy nerovnosti, menšin a vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním. Pro Pdf MU přednáší předměty Statistika, Metodologie a Sociologie pro speciální pedagogy. V současné době se věnuje realizaci projektu “Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society” (Horizon 2020).
e-mail: lenhartova@mail.muni.cz
tel.: 549 494 823
www: odkaz do IS

Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

na institutu působí jako výzkumná pracovnice. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K oblastem jejího profesního zájmu patří sociologie vzdělávání a kultury. Výzkumně se zabývá zejména etnickou diverzitou, vzděláváním žáků z etnických menšin a rolí sociálního znevýhodnění ve vzdělávacím procesu. V minulosti spolupracovala s různými neziskovými organizacemi a projekty v těchto oblastech (Centra podpory inkluzivního vzdělávání, Muzeum romské kultury, Embercombe). V poslední době byla členkou řešitelského týmu projektu Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (GAČR) a v současné době se věnuje realizaci projektu “Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society” (Horizon 2020). Zaměřuje se na kvalitativní výzkum, zejména na školní etnografii.
e-mail: obr@mail.muni.cz
tel.: 549 494 044
www: odkaz do IS

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Na institutu působí jako odborná asistentka, dále působí jako koordinátorka programu Erasmus+ a konzultantka studentů doktorského studia v němčině. Vystudovala Učitelství speciální pedagogiky a Učitelství německého jazyka a literatury. Ve výzkumu se zabývá přechodem škola-povolání, pracovním uplatněním lidí s postižením a integrací do společnosti. Na PdF MUvyučuje předměty Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1 a 2, Intervence u dospělých osob se zdravotním postižením, Snoezelen – specifika u dospělých osob s postižením, Zdravotní postižení u dospělých a předmět Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung.
e-mail: prochazkova.lucie@ped.muni.cz
tel.: 549 49 4094
www: odkaz do IS

Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

působí na institutu od dubna 2013. Vystudovala psychologii a sociální práci. Zabývá se návazností vývoje vzdělávání za socialismu na současný stav školství pro děti s postižením a Romy. Zároveň ve svém výzkumu spojuje vzdělávání a další roviny zabezpečení práv dětí se specifickými potřebami.
e-mail: 320753@mail.muni.cz
tel.: 549 496 103
www: odkaz do IS

Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.

na institutu působí jako výzkumná pracovnice. Vystudovala masmediální studia a žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působila jako odborná asistentka na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a na Katedře sociologie FSS MU. Je zakládající členkou Center for the Cultural Sociology of Migration na FSS MU. Její specializací je etnografická sociologie, česko-romské vztahy, aplikovaný výzkum a interdisciplinární spolupráce. V současné době se věnuje realizaci projektu “Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society” (Horizon 2020), kde se zaměřuje na podporu vícejazyčného vývoje předškolních dětí v sociálně znevýhodněném prostředí v mezinárodním srovnání.
e-mail: katerinasj@mail.muni.cz
tel.: tel: 54949 5348
www: odkaz do IS

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Na institutu působí jako odborná asistentka. Vystudoval/a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Ve výzkumu se zabývá sociálním kontextem inkluze, především postoji různých aktérů (učitelů, rodičů, veřejnosti) k inkluzi, přičemž se podílí jak na kvalitativních, tak na kvantitativních výzkumech v této oblasti. Na PdF MU se dále věnuje projektu implementace pedagogického přístupu Global Storylines do prostředí českých základních škol (ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi). Vyučuje bakalářské, magisterské i doktorské kurzy metodologie výzkumu v pedagogice a sociologie.
e-mail: slepickova@ped.muni.cz
tel.: 549 494 823
www: odkaz do IS

Mgr. Katarína Slezáková

e-mail: kslezakova@mail.muni.cz,
tel.: 549 494 602
www: odkaz do IS

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

vystudoval Lékařskou fakultu MU a doktorský studijní program Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. V současné době působí jako odborný asistent na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání, kde se zabývá problematikou školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením v průběhu celého života, pojetím zrakového postižení v Evropě, odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením a podpoře rodin v krizi. Pro Pedagogickou fakultu MU přednáší např. předměty: Základy oftalmopedie, Funkční vidění či Oftalmologie.
e-mail: vrubel.m@mail.muni.cz
tel.: 549 493 676
www: odkaz do IS

Externí spolupráce

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Na institutu působí jako odborný asistent. Dlouhodobě se věnuje problematice arteterapie a inkluzivní výtvarné výchovy u osob se zdravotním postižením, především mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Odborně publikuje k tématům art brut, outsider art a disability art v kontextu školní a sociální inkluze. V praxi pracuje jako arteterapeut, výtvarný a speciální pedagog.
e-mail: sochorart@seznam.cz
www: odkaz do IS