Aktuálně řešené projekty

Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti (ISOTIS)

Evropská unie, RIA, H2020-SC6-REV-INEQUAL, 2017-2019

Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

ISOTIS se zabývá povahou, příčinami a důsledky sociálních a vzdělávacích nerovností v kontextu socioekonomických, kulturních a institucionálních procesů. Jeho cílem je přispět k formulování efektivních politik a rozvoji takových praxí, které přispějí k překonání nerovností. V rámci projektu budou analyzována longitudinální data, aby mohly být vysvětleny rozdíly v nerovnostech v předškolním a základním vzdělávání, a to mezi jednotlivými zeměmi, různými vzdělávacími systémy a v časové perspektivě. ISOTIS se zaměří na v jednotlivých zemích významně početně zastoupené migrantské skupiny, původní etnické minority a nízkopříjmové majoritní skupiny, jejichž příslušníci vykazují dlouhotrvající znevýhodnění ve vzdělávání, aby dokázal uchopit vztahy mezi charakteristikami těchto skupin a vlastnostmi vzdělávacích systémů. ISOTIS se bude zabývat přítomnými zdroji, aspiracemi a potřebami dětí a rodičů z těchto etnických skupin v kontextu jejich akulturace a integrace a ve vztahu k národním a lokálním politikám. ISOTIS přispěje k vytvoření efektivních politik a praxí formulováním doporučení a konkrétních nástrojů pro 1) podporu znevýhodněných rodin a komunit při používaní jejich vlastních kulturních a jazykových zdrojů, které mohou přispět k podnětnému rodinnému prostředí pro jejich děti; 2) tvorbu efektivních a inkluzivních pedagogických přístupů v předškolních zařízeních a školách; 3) profesionalizaci zaměstnanců škol a dalších vzdělávacích institucí v podpoře kvality a inkluze; 4) koordinaci mezi různými aktéry, kteří podporují rodiny a děti z cílových skupin; 5) tvorbu politik zaměřených na překonávání nerovností ve vzdělávání. ISOTIS vytvoří programy pro rodiče, třídní kolektivy a profesionály v oblasti vzdělávání s použitím virtuálních vzdělávacích platforem pro práci v jazykově různorodých prostředích. Všechny tyto aktivity budou podporovat rozvoj vzdělávací praxe a politiky v Evropě tak, aby docházelo k efektivnějšímu překonávání sociálních nerovností a nerovností ve vzdělávání.

Více informací o projektu


Family Education Programme for Parents of Disabled Students

Erasmus+, 2016-1-TR01-KA204-035200, 2016-2019

Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Cílená podpora a intervence v prvních letech života dítěte poskytuje specifické příležitosti ke zmírnění nebo eliminování důsledků postižení nebo ohrožení vývoje dítěte prostřednictvím rané stimulace, intervence a včasných zkušeností získaných z co nejranějších edukačních procesů působících na vyvíjející se nervovou soustavu. Metody speciálně pedagogické intervence a podpory u dítěte postižením, poradenství a holistický terapeutický přístup k rodině dítěte jsou klíčovými strategiemi pro co možná nejoptimálnější další vývoj dítěte a stejně tak jsou klíčovými aspekty pro inkluzi dítěte s postižením a jeho rodiny do života společnosti.
Z tohoto důvodu vstoupila Masarykova univerzita a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávaní jako partner do projektu „Family Education Programme for Parents of Disabled Children” zastřešeného programem Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; Strategic Partnership for Adult Education; Development of Innovation.
Do projektu se zapojilo 6 partnerů z pěti zemí. Koordinátor Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Turecko) a partneři Karatay Universitesi (Turecko), Ayuntamiento De Ibi (Španělsko), Paragon Europe (Malta), Sosu Aarhus (Dánsko) a Masarykova univerzita (Česká republika).
Cílem projektu je koordinovaná práce s rodinou dítěte s postižením, provázení náročnou životní situací a v procesu vyrovnávání se rodiče s postižením dítěte, zapojení rodičů do výchovy a vzdělávání dítěte, cílené předávání informací a poznatků o vývoji dítěte, o jeho právech a o právech rodiny.
Projekt se ve vyvíjejících se osmi modulech soustřeďuje na přímou práci s rodinou dítěte, na potřeby rodičů a na přístup rodiny k dítěti s postižením, přičemž cílem kooperační práce všech partnerů je vytvořit „edukační program“ pro rodiny s dítětem s postižením reflektující všechny uvedené skutečnosti.

Více informací o projektu


Stand Up Against Bullying

Erasmus+, 2016-1-TR01-KA201-034827, 2016-2018

Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o šikaně a hledat nástroje pro minimalizaci a odstranění projevů rizikového jevu. V rámci projektu dochází k výměně zkušeností a osvědčených postupů, které směřují k prevenci a intervenci šikany v partnerských zemích (Turecko, Portugalsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Makedonie a Česká republika). V programu jsou zakotveny dva typy aktivit: 2 krátkodobá společná školení a 5 mobilit žáků. Mezi hlavní témata jednotlivých meetingů patří: šikana (fyzická, psychická a slovní), kyberšikana, rasismus a xenofobie, šikana jedinců s postižením či znevýhodněním.

Webové stránky projektu

Facebook stránky projektu

Poster projektu SUAB 2017

logo projektu stand up against bullying


Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti

GAČR; GA16-18940S; 2016-2018

Řešitel na MU: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Cílem tohoto projektu je na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních přístupů detailně popsat stratifikační faktory a mechanismy v oblasti předškolního vzdělávání. Ty jsou výsledkem spolupůsobení sociálních politik, praktik institucí předškolního vzdělávání a rodičovských strategií. V českém prostředí je v tato otázka obzvláště ožehavá, jelikož zde v důsledku výrazného nedostatku veřejných zařízení předškolní péče vzniká řada soukromých školek a vzdělávací možnosti se značně diverzifikují. Instituce se rozrůzňují jak z hlediska přístupu k jejich využívání, tak i z hlediska vzdělávacích obsahů či nabízených aktivit. Skrze analýzu stratifikačních mechanismů projekt přispěje k identifikaci klíčových faktorů pro formování vzdělávacích příležitostí, stejně jako sociálních rozdílů. Projekt je tak příspěvkem k diskuzím o budování inkluzivního vzdělávání, jehož úspěšnost spatřuje již v samotných počátcích vzdělávacích drah.


Zavedení postgraduálního studia aplikované behaviorální analýzy na PdF MU pro využití ve školách pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MSMT-23156/2016-1, 2016, 2017

Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak je možné jej modifikovat. Pomocí metodologie ABA se následně eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace a sociální interakce. Přestože se jedná o jednu z nejúčinnějších metod učení u žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), není v současnosti v ČR používána a neexistuje ani systém vysokoškolské přípravy odborníků, kteří by metodami ABA působili ve školách, školských zařízeních a dalších organizacích poskytujících podporu dětem s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami.

Hlavním cílem projektu je vybudování uceleného systému postgraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků v ABA formou DVPP, včetně supervidované praxe, tak aby byly pokryty potřeby raného učení osob s PAS a SVP.


Developing programs of Access of Disadvantaged groups of People and Regions to higher Education (DARE)

Erasmus +, 2015-2951/001-001; 2015 – 2018

Řešitel na MU: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Členové týmu: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Otevřenost univerzitního vzdělávání pro studenty se znevýhodněním ( speciálními vzdělávacími potřebami, studenty z etnických minorit, ale také pracující studenty a studenty s malými dětmi) je hlavním tématem mezinárodního projektu DARE (Developing Programs to Access of Disadvantaged Groups of People and Regions to Higher Education). Projekt vedený izraelskou Univerzitou v Haifě vytváří prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe mezi univerzitami a neziskovými organizacemi z Gruzie, Izraele, Velké Británie, Litvy, Rumunska a České republiky. V projektu se potkávají velmi rozdílné kulturní a ekonomické podmínky, stejně jak odlišná organizace vzdělávání.

Více informací o projektu

logo_dare


Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost

GAČR; GA15-10625S; 2015-2017

Řešitel: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Segregace romských dětí a dětí se zdravotním postižením v České republice zůstává terčem značné kritiky. Navzdory pokusům o lepší pochopení příčin a důsledků segregace těchto dětí, jsou diskursy a praxe spojené s romskými a zdravotně postiženými dětmi značně zpolitizované a do jisté míry zbavené mezioborové perspektivy, ačkoliv právě ta má potenciál vysvětlit a objasnit segregaci ve vhodném teoretickém rámci. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti péče o děti přichází tento projekt s inovativní metodikou, která kombinuje teoretické nástroje kritické diskursivní analýzy s analýzou institucionalizované eugeniky a její rétoriky marginalizace a segregace. Pro lepší porozumění současnosti je důležité přehodnotit diskursy a postupy péče o dítě, vytvořit nástroje akademické reflexe a přehodnotit úlohu akademických komunit.


Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion

Erasmus+; 2015-1-PL01-KA204-016407; 2015-2018

Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Členové týmu: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.; Bc. Filip Habrman

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začlenění rodin ohrožených exkluzí prostřednictvím rodinných asistentů. Projekt se zaměří na sociální kompetence sociálních pracovníků a speciálních andragogů, kteří pracují s rodinami ohroženými sociální exkluzí.

Více informací o projektu

Poster k projektu ITE 2017

logo-ITE