Ukončené projekty

SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment

Erasmus+; 2015-1-UK01-KA202-013651; 2015-2017

Řešitel na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Členové týmu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.; PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Hlavním cílem dvouletého projektu je mapování a analýza přístupů k a příkladů dobré praxe v zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním a vytvoření a valorizace průvodce pro zaměstnavatele a portfolia pro osoby s postižením / znevýhodněním usilující o uplatnění na trhu práce. Projekt navazuje na předchozí projekt TILE (2011-2013), který se zaměřoval na podporu inkluzivního vzdělávání na střední škole.

Informační leták SENEL eng (.pdf)

Nahlédněte také do galerijní tramvaje

Webové stránky projektu SENEL

senel_logo


Active Citizenship and Decent Work

Erasmus+; 2015-1-ES01-KA204-016067; 2015-2017

Řešitel na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Projekt spojující neziskové organizace a vysoké školy z 5 zemí se zaměřuje na mladé lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, jmenovitě na podporu rozvoje sociálních a občanských kompetencí (entrepreneurship) s důrazem na kompetence pro trh práce. Těžištěm projektu je sdílení příkladů dobré praxe a příprava metodiky pro podporu rozvoje kompetencí a uplatnění na trhu práce mladých lidí s postižením/znevýhodněním.
Leták ke stažení 1      Leták ke stažení 2     Leták ke stažení 3

ACTWORK_logo_color


Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu

Ministerstvo kultury ČR, 49-12788/2015-ZPO/ORNK, 2016

Řešitel na MU: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Cílem projektu je profesionální realizace a prezentace umělecké tvorby osob se zdravotním postižením v dospělém věku v prostředí již existujícího tréninkového ateliéru – studia na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU. Bezbariérové studio je realizováno ateliérovou formou na Institutu a je přizpůsobeno tvorbě lidí se zdravotním postižením. Projektové aktivity vytváří prostor pro spolupráci profesionálních lektorů a umělců se zdravotním postižením v inkluzivním prostředí studia. Projekt tedy zahrnuje personální odborné zázemí vysokoškolského pracoviště, modifikaci ateliérového prostředí osobám se zdravotním postižením, poskytnutí výtvarných pomůcek a zajištění prezentace vzniklých artefaktů v uměleckém provozu města Brna, jakož i celospolečenskou osvětu inkluzivních myšlenek v odborné i laické veřejnosti.


Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

FM; EHP 3640057; 2014-2016

Řešitel: Slezská diakonie

Účast IVIV formou subdodávky služeb arteterapie: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich seberealizaci v přirozeném prostředí primární rodiny. Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit komplexní přístup k rodinám pečujícím o děti s hendikepem a rozšířit podpůrné aktivity pro tyto rodiny. Včasná a efektivní podpora dítěte a jeho rodiny přispívá k vytvoření vyrovnaného rodinného zázemí a k posílení sebedůvěry všech rodinných příslušníků. Stabilní rodinné zázemí je nezbytné pro srovnání příležitostí při zapojení se do běžného života, a je také předpokladem k volbě rodičů preferovat péči domácí před ústavní.


Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích

MUNI/B/1429/2015; 2016

Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Členové týmu: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.; PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.; Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Výzkum v prostředí inkluzivního a speciálního vzdělávání více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2016 klademe jsou: Které fenomény při přechodu k inkluzivnímu vzdělávání je zapotřebí zkoumat? Jakým způsobem je možné změny na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální analyzovat? Jaká metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické praxi? Dále si v roce 2015 klademe za cíl pevněji etablovat žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika.


Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace.

MUNI/M/0012/2013; 2013-2015

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Členové realizačního týmu: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Cílem mezioborového výzkumného projektu je komplexně analyzovat proces inkluze ve škole, a to zejména s ohledem na jeho teoretická východiska, podmínky pro realizaci v rámci české školy a strategie podpory na úrovni školské politiky. Téma inkluze bude řešeno jako interdisciplinární problém, což umožní řešitelům jeho komplexní uchopení bez limitu oborovosti. Zaměříme na vzdělávací politiku a kritické analýze podrobíme relevantní národní a mezinárodní dokumenty a další zdroje. Dále nás bude zajímat perspektiva organizačně řídící – budeme se věnovat strategiím řízení školy jako instituce a organizace, ve které inkluze probíhá. V následující oblasti se zaměříme na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. V rámci zkoumání inkluze ve škole z hlediska medicínského se budeme věnovat zdravotním předpokladům a kompetencím žáků z perspektivy teoretické i klinické medicíny. V rámci sociologické perspektivy budeme zkoumat sociální participaci jedinců se zdravotním postižením jako indikátor úspěšné inkluze.


Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost

Grantová agentura MU; MUNI/B/1553/2014; 2015

Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Inkluzivní vzdělávání v období celé životní dráhy člověka s postižením je ideálem speciální pedagogiky 21. století. Přechod od segregovaného a časově omezeného vzdělávání ke vzdělávání inkluzivnímu a celoživotnímu však představuje nejen výzvu ke změně pro speciální pedagogiku, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání se neobejdou bez podpory a konsenzu většiny (od obecné populace po profesní skupiny a politickou reprezentaci). Celospolečenský přesah inkluze se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost a na souvisejících workshopech, týkajících se metodologie výzkumu ve speciální pedagogice. Základní otázky, které si pro rok 2015 klademe, jsou: Jaké společenské postoje jsou nutné při přechodu k celoživotnímu inkluzivnímu vzdělávání? Jakým způsobem je možné přístupy společnosti k inkluzi zkoumat a analyzovat? Jaký je vztah speciální pedagogiky k jiným sociálním vědám, jako např. sociologie, psychologie, medicína a sociální práce? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické a andragogické praxi?


Modernizace výukových strategií ve skupině předmětů Special Education vyučovaných v anglickém jazyce

MUNI/FR/0304/2014

Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Předměty jsou součásti českého studijního programu Speciální pedagogika v oboru Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele. Předměty jsou nabízeny studentům výše uvedených studijních oborů a studentům v rámci programu Erasmus. Projekt zahrnuje hostování zahraničních akademických odborníků a transfer nejnovějších mezinárodních poznatků v oboru, které budou zaneseny do jednotlivých předmětů formou on-line podpory a doplnění obsahů studia.


Inovace skupiny předmětů Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická a specializace Surdopedie

Projekt MUNI/FR/0153/2014

Řešitel: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Cílem projektu je inovovat formu a obsah předmětů SPLBP_SPLS Speciálně pedagogická diagnostika logopedická a surdopedická a SPLBP_SPSU Specializace: Surdopedie. Absolvováním těchto předmětů studenti získají přehled o konkrétních možnostech podpory jedinců se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle věku, typu a stupně jejich postižení. Oba předměty jsou vyučovány v rámci studia speciální pedagogiky a jejich inovace je potřebná s ohledem na neustálý vývoj v oboru.


Modernizace a zvýšení kvality výuky celé sekce oftalmopedických předmětů a jejich navázání na praxi

Projekt MUNI/FR/0141/2014

Řešitel: Mgr. Martin Vrubel

Projekt reaguje na stárnutí populace ČR, zvyšení počtu získaných zrakových postižení v populaci a nedostatečné propojení s praxí. Projekt modernizuje sylaby, zavede praktickou výuku Prostorové orientace nevidomých a spolupráci s organizacemi pro osoby se zrakovým postižením a umožní studentům přímou účast v těchto organizacích. Zajistí vzdělání vyučujících ve speciálních oblastech výuky a prezentačních dovedností. Tím dojde ke zvýšení kvality výuky a zvýšení praktických dovedností studentů.


Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí

CZ.1.07/2.2.00/28.0040

Řešitel na MU: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Člen realizačního týmu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Projekt řešený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) – 2.2 Vysokoškolské vzdělávání výrazným způsobem propojuje oblast teorie a praxe, prostřednictvím nových technologií a alternativních forem výuky umožňuje kvalitnější práci akademického pracovníka (pedagoga) se studenty. Profesionalizuje přípravu budoucích odborníků a nabízí studium v nových oborech a programech. Projekt rovněž směřuje k aktivizaci a vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin v prostředí vysokých škol.


Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training

LLP-LEO05-06164; 2011-2013

Řešitelé na MU: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

The main objective of the international project is to develop and pilot a tool „A Roadmap to Inclusion of students with special educational needs for professionals in VET learning environments“ that can be used to demonstrate concrete development needs of VET institutions in relation to the state of inclusion, and helps them in planning, focusing and scheduling their development work. The Roadmap is targeted primarily at VET institution management, administration as well as teaching staff. The project also produces a website and a network with a concrete plan of action on how to further develop inclusion in the VET learning environments in the participating countries, focusing on the use of the Roadmap as a tool in development processes. The project also organises national dissemination seminars. The participating countries are Finland, United Kingdom, Estonia and the Czech Republic.
Project webpage: http://tileinvet.net.


„Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou Storylines“

Řešitelé na MU: Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

„Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ, ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat, jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují.
www projektu: http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines


Inclusive Education Index

SEZ800-11-GR-032

Řešitel: Liga lidských práv, Mgr. Monika Tannenbergerová
Spoluřešitelé na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Projekt Inclusive Education Index řeší nezisková organizace Liga lidských práv ve spolupráci s IVIVem v letech 2011-2013. Cílem projektu je vytvoření nástroje pro hodnocení úspěchu v inkluzivním vzdělávání, který školám umožní sebehodnocení a poskytne podněty pro další zlepšování v této oblasti.


Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Výzkumný záměr (MSM0021622443) 2007-2013

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Výzkumný tým 1: Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání

Členové týmu: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Cílem je analýza determinant inkluzivního vzdělávání, identifikace faktorů, které determinují inkluzivní proces a deskripce role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání a sociální inkluze. V návaznosti na téma sociální inkluze osob s postižením bude realizováno šetření s využitím výzkumného nástroje Indikátory společenské participace (Community Participation Indicators), který měří inkluzi osob s různým druhem a stupněm postižení v rámci intaktní společnosti.

Výzkumný tým 4: Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách

Člen týmu: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Cílem je analýza současných intervenčních opatření ve školské sféře u žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním.


Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

CZ.1.07/2.2.00/15.0201

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Členka řešitelského týmu: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (obor Speciální pedagogika)

Hlavním cílem projektu je lépe připravit studenty učitelství na jejich budoucí povolání a požadavky praxe. Jsou inovovány a připraveny nové odborné kurzy zaměřené na mezioborové vztahy, praktické znalosti a aktuální témata, které studenty lépe připraví pro výuku v rámci školních vzdělávacích programů. Inovují se některé a vytvářejí se nové kurzy společného pedagogicko-psychologického základu tak, aby lépe posilovaly schopnost studentů učit a více rozvíjely jejich praktické dovednosti. Projekt bude převážně realizován akademickými pracovníky Masarykovy univerzity a ve spolupráci s pedagogy z brněnských gymnázií, kteří zajistí potřebný kontakt se současnou školskou praxí.


Rozvoj a zkvalitnění výuky předmětu Základy speciální pedagogiky – oftalmopedie

FRVŠ

Řešitel: Mgr. Martin Vrubel

Tento projekt je reakcí na aktuální změny v demografickém složení naší populace. U dětí nastává významný nárůst kombinovaných vad na úkor čistě zrakových postižení. U dospělých a seniorů pak počet zrakových postižení prudce narůstá.
Předmět Základy speciální pedagogiky – oftalmopedie poskytuje v rámci bakalářského studia základní přehled o problematice zrakového postižení a stává se předpokladem pro výběr specializací v magisterském studiu Speciální pedagogiky. Tento projekt povede k modernizaci stávajícího předmětu začleněním látky věnující se kombinovaným a sekundárním postižením při vzdělávání žáků a doplněním andragogice problematiky. Dojde k obohacení výuky novými didaktickými pomůckami, obohacení knižního fondu aktuálními zahraničními publikacemi a tvorbě elektronických studijních materiálů.