Zpracování fondu

Charakteristika

Oddělení zajišťuje odborné knihovnické práce – akvizici, katalogizaci, retrokatalogizaci a revizi fondů. Jedná se o nákup a zpracování literatury pro všechny katedry i pro dvě zbylé katederní knihovny (Katedru francouzského jazyka a literatury a Centra evropských studií).

Oddělení akvizice se zabývá zejména získáváním a zpracováním dokumentů, které tvoří knihovní fond Ústřední knihovny Pedagogické fakulty MU. Tento fond vychází ze studijních oborů fakulty, specializuje se tedy na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku a je doplněn obory společenskovědními, přírodovědnými, technickými i filologickými. Získávání dokumentů probíhá formou nákupu, mezinárodní výměny, nebo získáváním darů.

Oddělení katalogizace má na starosti jmennou a obsahovou analýzu dokumentů, která poskytuje zásadní informace o jednotlivých knihovních jednotkách, ale také o celkové povaze knihovního fondu. Oddělení zpracování fondu zajišťuje katalogizaci periodických i neperiodických dokumentů.

Interní metodické pokyny pro katederní knihovny:

Metodický list k nákupu nové literatury