Open Science

Mezi podmínky rozvoje moderní vědy patří otevřený přístup k informacím (Open Access) a správa a sdílení dat podle FAIR principů. Tyto přístupy se rovněž začínají propisovat do projektových podmínek na mezinárodní i národní úrovni.

Otevřené publikování v režimu Open Access

Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k vědeckým informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Podmínku Open Access lze splnit nejčastěji dvěma způsoby:

  • Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech​ (OA poskytují vydavatelé)​, nejčastěji spojeno s uhrazením tzv. APC poplatku, který je uznatelným nákladem v projektech.
  • Zelená cesta – uložení publikací  v otevřených repozitářích, např. v repozitáři MU​ (OA poskytují autoři). Tento způsob je bezplatný, nutno však dodržet podmínky vydavetele (např. embargo period, fázi rukopisu jako je preprint atd.).

  • Platinová cesta – publikování v otevřených časopisech bez APC poplatků. Jedná se často o univerzitní časopisy.

FAIR/Open data

Výzkumná data by měla být podle open science spravována a sdílena podle čtyř přincipů:

Findable – dohledatelnost. Aby byla data dohledatelná, musí být opatřena kvalitními metadaty a uložena ve vhodných systémech, např. repozitářích.
Accessible – přístupnost. Pokud uživatel data najde, musí vědět, za jakých podmínek je může použít.
Interoperable – interoperabilita. Aby data mohla být zobrazována napříč systémy, jsou uložena v otevřeném a standardizovaném formátu.
Reusable – znovuvyužitelnost. Aby mohla být data znovu využita jinými uživateli, než je autor, musejí být doplněna informacemi o jejich vzniku, způsobu sběru, připojené licenci atd.

FAIR data pak mohou, ale nemusí být otevřená. Ne vždy to je možné, např. pokud se jedná o citlivá data.

Užitečné zdroje

Open Science MUNI – informační portál MUNI k problematice Open Science a Open Access
DOAJ – adresář OA časopisů, možno procházet časopisy i vyhledávat jednotlivé články v OA režimu
DOAB – adresář OA knih
OpenDOAR – adresář akademických a vědeckých OA repozitářů
BASE, CORE vyhledávače akademických online zdrojů v OA režimu
Sherpa/Romeo – databáze podmínek vydavatelů akademických časopisů ve vztahu k autoarchivaci

Podpora

Open Science metodik pro PdF: Petra Hromádková, openscience@ped.muni.cz

Nabízíme:

  • pomoc s výběrem vhodného časopisu
  • zjištění podmínek autoarchivace
  • pomoc s plněním repozitáře
  • ověření časopisu z hlediska predátorství
  • další záležitosti spojené s problematikou otevřené vědy.