Závěrečné práce

Než se pustíte do psaní své závěrečné práce, přečtěte si nejdříve Pokyn děkana k realizaci  závěrečných prací. Jeho součástí je příloha Jak předejít plagiátorství. Vhodné je nastudovat také Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce. Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU.

Šablona k projektu diplomové práce

Šablona k diplomové práci

Nezapomeňte správně citovat použitou literaturu!

Jaké jsou nejčastější citační hříchy?

  • Necitování děl, ze kterých autor čerpal (za účelem zastření plagiátorství, nedbalost).
  • Citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“  nebo vytváření dojmu, že bylo použito více informačních zdrojů).
  • Citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového).
  • Nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal).

Pomoci vám může např. generátor citací, přesné zásady citování se dozvíte v normě ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197 nebo v dokumentu  Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011.

 Více odkazů k problematice citování najdete v sekci Vše o citování.