Řazení fondu

100 FILOZOFIE. NÁBOŽENSTVÍ

100 Filozofie. Slovníky. Dějiny. Všeobecná a souhrnná díla. Učebnice
101 Starověká filozofie (Starověké Řecko, Řím, Indie, Čina aj.)
102 Středověká filozofie (Církevní otcové, scholastika)
103 Novověká filozofie do 20. stol.
104 Filozofické systémy 20. stol.
105 Životopisy filozofů
106 Logika. Teorie poznání
110 Etika. Praktická filozofie
120 Náboženství. Teologie. Slovníky. Dějiny. Všeobecná a souhrnná díla. Učebnice
121 Křesťanství. Církve, řády a kongregace. Bible. Biblistika
122 Mimokřesťanská náboženství včetně náboženství přírodních národů a jejich mythologie. Předkřesťanská náboženství a jejich kulty. Sekty a hnutí

200 PSYCHOLOGIE

200 Psychologie. Slovníky. Dějiny psychologie. Všeobecná a souhrnná díla. Učebnice
201 Obecná psychologie. Chování. Vědomí. Kognitivní funkce. Emoce. Motivace. Vůle
202 Ontogenetická psychologie. Srovnávací a vývojová psychologie. Psychologie dítěte. Etnopsychologie
203 Psychologie osobnosti. Schopnosti. Temperament. Charakter
204 Psychohygiena. Zdravý životní styl
205 Pedagogická psychologie. Psychologie učení. Psychologie tvořivosti. Paměť
206 Psychopatologie. Patopsychologie. Zvláštní duševní stavy
207 Sociální psychologie. Psychologie organizace a řízení
208 Metody psychologie. Metodologie psychologického výzkumu
209 Současná psychologie

300 PEDAGOGIKA. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

300 Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Teorie. Slovníky. Všeobecná a souhrnná díla. Obory pedagogické vědy (pedagogická sociologie, pedagogická antropologie). Komeniana.
301 Dějiny výchovy a pedagogika
302 Základy výchovy. Rozvíjení inteligence a osobnosti. Mravní, citová, sociální, ekologická, umělecká a estetická výchova. Axiologie. Zdravotní výchova. Protidrogová výchova. Rodinná výchova. Sexuální výchova. Občanská výchova
303 Vzdělávací politika. Organizace školství. Řízení škol. Organizace výuky a vzdělávání. Vzdělávací programy
304 Organizace vyučovací. Formy a metody. Didaktika. Vyučovací soustavy (teorie). Alternativní školy
305 Problémy výuky. Pedagogické poradenství. Mimoškolní vzdělávání a výchova mládeže a dospělých. Vzdělávání učitelů
306 Mateřské školy. První stupeň základní školy. Počáteční vyučování (výuka čtení, psaní, jazyková a mluvní výchova, včetně učebnic a didaktik). Prvouka
307 Druhý stupeň základní školy
308 Střední školy. Učiliště
309 Vysoké školy
310 Volný čas (organizace a využití)
320 Speciální pedagogika. Teorie, slovníky, dějiny, všeobecná díla
321 Somatopedie. Rehabilitace. Rehabilitační ústavy
322 Psychopedie. Autizmus
323 Výchova dětí se smyslovými vadami. Surdopedie. Opthalmopedie
324 Výchova dětí s vadami výslovnosti a řeči. Poruchy komunikace
325 Výchova nepřizpůsobivých a obtížně vychovatelných dětí. Etopedie. Ústavní a ochranná péče
326 Lékařství a pediatrie pro speciální pedagogy
327 Speciální školství. Učebnice, metodiky, didaktiky, osnovy

400 SPOLEČENSKÉ VĚDY

400 Společenské vědy obecně. Slovníky. Dějiny. Souhrnná díla
401 Učebnice občanské výchovy a společenských věd
410 Statistika. Sociologie
420 Politika. Politologie
430 Ekonomické vědy. Obchod
440 Právo. Zákonodárství. Kriminalistika. Vězeňství
450 Veřejná a státní správa. Vojenství
460 Sociální práce. Sociální problémy a pomoc. Bydlení
470 Etnografie. Folklor (kroje, zvyky, svátky)
471 Etiketa
472 Rodinný život. Postavení dítěte. Postavení žen. Gender studie

500 MATEMATIKA. FYZIKA. CHEMIE. PŘÍRODNÍ VĚDY

500 Matematika. Matematická logika
501 Učebnice matematiky (včetně skript)

FYZIKA. CHEMIE. PŘÍRODNÍ VĚDY

510 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum
520 Fyzika
521 Učebnice fyziky (včetně skript)
530 Chemie
531 Učebnice chemie (včetně skript)
540 Mineralogie
550 Příroda. Životní prostředí. Země. Slovníky. Všeobecná a souhrnná díla
551 Učebnice přírodopisu, přírodovědy a ekologie
552 Ekologie. Ochrana životního prostředí. Negativní vlivy člověka

560 PŘÍRODNÍ VĚDY

560 Biologické vědy. Biochemie. Biologie člověka. Biologie dítěte
561 Učebnice biologie (botaniky, zoologie, pěstitelské práce)
570 Zemědělství a lesnictví. Pedologie
580 Botanika. Pěstování rostlin. Aranžování květin
590 Zoologie. Chov zvířat

600 UŽITÉ VĚDY. MEDICÍNA.TECHNIKA

610 Lékařské vědy. Medicína. Hygiena. Zásady výživy. První pomoc

620 TECHNIKA

620 Technika všeobecně. Slovníky. Dějiny
621 Materiály a technologie. Praktické činnosti. Pracovní vyučování – učebnice, didaktiky, osnovy
622 Domácí hospodářství. Příprava pokrmů.Výroba drobných doplňků. Hračky. Kutilství
630 Informatika. Informační technologie. Slovníky. Souhrnná díla
631 Jednotlivé systémy, programy a aplikace, včetně učebnic
632 Elektrotechnika. Video a audiotechnika

MASARYKOVA UNIVERZITA

SPIS Spisy Masarykovy univerzity
SBOR Sborníky Masarykovy univerzity
Monografie a další publikace o Masarykově univerzitě

700 UMĚNÍ

700 Umění všeobecně. Estetika. Filozofie, psychologie a teorie umění. Výtvarná kultura. Výtvarné umění. Slovníky. Souhrnnná a všeobecná díla
701 Výtvarná výchova. Učebnice, didaktiky
702 Dějiny umění. Umělecká období a slohy
703 Užité umění. Umělecká řemesla. Móda a její dějiny
704 Lidové umění.
705 Architektura. Stavební a umělecké památky
706 Sochařství. Keramika
707 Kresba. Grafika. Tisk
708 Malba. Malířství. Životopisy
709 Fotografie

710 HUDBA. FILM. DIVADLO

710 Hudba všeobecně. Slovníky. Estetika a psychologie hudby. Všeobecná a souhrnná díla
711 Hudební pedagogika. Hudební výchova. Učebnice, didaktiky, metodiky a školy hry na jednotlivé nástroje
712 Hudební teorie (hudební nauka, harmonie a kontrapunkt, intonace, hudební formy, hudební nástroje, hudební analýzy)
713 Dějiny hudby. Slohová období, osobnosti. Hudební žánry. Populární hudba
714 Lidová hudba. Zpěvníky lidových písní
720 Filmové umění. Slovníky. Dějiny
730 Divadlo: umění, věda, technika, dějiny
731 Dramatická výchova. Učebnice, didaktiky

740 SPORT

740 Společenské hry a zábavy. Deskové a stolní hry
750 Pohybové umění. Tanec
760 Sport. Slovníky. Dějiny. Souhrnná a všeobecná díla. Teorie a metodika sportu. Etika a estetika sportu. Tělesná kultura. Tělovýchovná zařízení
761 Tělesná výchova. Učebnice, metodiky, didaktiky
762 Technika pohybu. Fyziologie, anatomie a psychologie sportu. Trénink, výkon. Tělovýchovné lékařství. Zdravotní tělesná výchova
763 Míčové hry. Hry hrané holí nebo pálkou
764 Gymnastika. Nářaďový tělocvik. Jóga. Kalenetika
765 Atletika
766 Sportovní a pohybové hry. Orientační sporty. Turistika. Horolezectví. Táboření. Cyklistika. Jízda na kolečkových náčiních. Sbírky her
767 Bojové a branné sporty. Silové sporty. Sebeobrana
768 Vodní sporty. Plavání. Potápění. Skoky do vody. Windsurfing
769 Zimní sporty. Lyžování. Bruslení. Sáňkování. Snowboarding

800 FILOLOGIE. LITERATURA

800 Obecná jazykověda a filologie. Základy, dějiny, slovníky výkladové. Filozofie jazyka, sémantika, sémiologie. Sociolingvistika
801 Dějiny světové literatury. Slovníky spisovatelů světa
802 Obecné teorie literatury

810 ČEŠTINA

810 Čeština. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla, výkladové slovníky. Staročeština, staroslověnština. Slavistika
811 Výuka češtiny. Osnovy, učebnice, metodiky a didaktiky (signatura začíná U, D, např. U811ZŠ6)
812 Pravopis. Psaní jazyka. Lexikologie. Etymologie. Homonyma, synonyma. Frazeologie. Idiomy. Mluvnice. Tvarosloví. Skladba
813 Výslovnost. Fonetika. Mluvený projev. Rétorika. Recitace

810 ČEŠTINA. ČESKÁ LITERATURA

814 Stylistika. Sloh. Rozbory textů. Analýza jazyka. Translatologie
815 Čistota jazyka. Spisovnost, dialekty. Slangy
816 Česká literatura – teorie. Literární věda. Literární kritika. Literární formy a žánry a jejich teorie. Lidová slovesnost
817 Literární výchova. Čítanky, antologie. Výklady. Učebnice
818 Česká literatura pro děti a mládež – teorie, dějiny
819 Dějiny české literatury. Slovníky spisovatelů

820 ANGLIČTINA

820 Angličtina. Americká angličtina. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla. Slovníky
821 Výuka angličtiny. Osnovy, učebnice, metodiky a didaktiky. Reálie pro výuku
822 Pravopis. Psaní jazyka. Lexikologie. Etymologie. Homonyma, synonyma. Frazeologie. Idiomy. Mluvnice. Tvarosloví. Skladba

820 ANGLIČTINA

823 Výslovnost. Fonetika. Mluvený projev. Konverzace
824 Stylistika. Sloh. Analýzy textů (discourse analysis). Translatologie
825 Čistota jazyka. Spisovnost, dialekty. Slangy. Americká angličtina
826 Anglická a americká literatura – teorie. Literární věda
827 Jednotlivé literární formy a žánry. Lidová slovesnost (pověsti, pohádky). Literatura pro děti a mládež. Žurnalistika
828 Literární kritika. Výklady. Interpretace. Antologie, výbory, čítanky (ne učebnice)
829 Dějiny anglické a americké literatury. Slovníky spisovatelů

830 NĚMČINA

830 Němčina. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla, slovníky výkladové, překladové (pozor signatura 830N-Č apod.)
831 Výuka němčiny. Osnovy, učebnice, metodiky a didaktiky (signatura začíná U, např. U831ZŠ6). Reálie pro výuku
832 Pravopis. Psaní jazyka. Lexikologie. Etymologie. Homonyma, synonyma. Frazeologie. Idiomy. Mluvnice. Tvarosloví. Skladba

830 NĚMČINA

833 Výslovnost. Fonetika. Mluvený projev. Konverzace
834 Stylistika. Sloh. Analýza jazyka. Rozbory textů. Translatologie
835 Čistota jazyka. Spisovnost, dialekty. Slangy. Rakouská a švýcarská němčina
836 Německá, rakouská, švýcarská něm. literatura – teorie. Literární věda
837 Jednotlivé literární formy a žánry. Lidová slovesnost (pověsti, pohádky)
838 Literární kritika. Výklady. Interpretace. Antologie, výbory, čítanky (ne učebnice)
839 Dějiny německé literatury (vč. Rakouské a švýcarské něm.). Slovníky spisovatelů

840 FRANCOUZŠTINA

840 Francouzština. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla, slovníky výkladové, překladové (pozor signatura 840F-Č apod.)
841 Výuka francouzštiny. Osnovy, učebnice, metodiky a didaktiky (signatura začíná U, D, např. U841ZŠ6). Reálie pro výuku
842 Pravopis. Psaní jazyka. Lexikologie. Etymologie. Homonyma, synonyma. Frazeologie. Idiomy. Mluvnice. Tvarosloví. Skladba
843 Výslovnost. Fonetika. Mluvený projev. Konverzace
844 Stylistika. Sloh. Analýza jazyka. Rozbory textů. Translatologie
845 Čistota jazyka. Spisovnost, dialekty. Slangy
846 Francouzská literatura – teorie. Literární věda
847 Jednotlivé literární formy a žánry. Lidová slovesnost (pověsti, pohádky). Literatura pro děti a mládež
848 Literární kritika. Výklady. Interpretace. Antologie, výbory, čítanky (ne učebnice)
849 Dějiny francouzské literatury. Slovníky spisovatelů

850 RUŠTINA

850 Ruština. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla, slovníky výkladové, překladové (pozor signatura 850R-Č apod.)
851 Výuka ruštiny. Osnovy, učebnice, metodiky a didaktiky (sig.začíná U, D, např.U851ZŠ6). Reálie pro výuku
852 Pravopis. Psaní jazyka . Lexikologie. Etymologie. Homonyma, synonyma. Frazeologie. Idiomy. Mluvnice. Tvarosloví. Skladba
853 Výslovnost. Fonetika. Mluvený projev. Konverzace
854 Stylistika. Sloh. Analýza jazyka. Rozbory textů. Translatologie
855 Čistota jazyka. Spisovnost, dialekty. Slangy
856 Ruská literatura – teorie. Literární věda
857 Jednotlivé literární formy a žánry. Lidová slovesnost (pověsti, pohádky). Literatura pro děti a mládež
858 Literární kritika. Výklady. Interpretace. Antologie, výbory, čítanky (ne učebnice)
859 Dějiny ruské literatury. Slovníky spisovatelů

860 SLOVENŠTINA

860 Slovenština. Historický vývoj, základy, dějiny, obecná díla, slovníky výkladové, překladové (pozor signatura 830S-Č apod.)
Učebnice, metodiky a didaktiky (signatura začíná U, D, např. U860ZŠ6). Mluvnice, lexikologie i vše další o slovenštině
866 Slovenská literatura – teorie. Literární věda. Literární formy a žánry. Lidová slovesnost. Literatura pro děti a mládež. Literární kritika. Výklady. Interpretace. Dějiny slovenské literatury. Slovníky spisovatelů

870 LATINA

870 Latina. Latinská literatura

880 OSTATNÍ JAZYKY

880 Ostatní jazyky
890 Ostatní literatury

900 GEOGRAFIE

900 Geografie jako věda. Teorie a metody. Slovníky. Dějiny. Souhrnná a všeobecná díla
901 Učebnice zeměpisu a vlastivědy. Osnovy, metodiky, didaktiky. Školní atlasy a mapy
902 Krajinná geografie. Fyzická geografie. Geologie. Geomorfologie. Pedogeografie. Hydrologie. Meteorologie. Klimatologie
903 Socioekonomická geografie. Hospodářská geografie. Sídla. Demografie Typologická geografie. Aplikovaná geografie. Cestovní ruch, doprava
904 Matematický zeměpis. Kartografie. Mapy. Atlasy
905 Politická geografie světa. Státy a území. Vlajky a zástavy
906 Regionální geografie světa
907 Geografie a vlastivěda České republiky (v minulosti i současnosti)
908 Geografie a vlastivěda Čech (v minulosti i současnosti)
909 Geografie a vlastivěda Moravy a Slezska. Vlastivěda Brna
910 Geografie a vlastivěda Evropy
911 Geografie a vlastivěda Asie
912 Geografie a vlastivěda Afriky
913 Geografie a vlastivěda Severní a Střední Ameriky
914 Geografie a vlastivěda Jižní Ameriky
915 Geografie a vlastivěda Austrálie, Oceánie a polárních území

920 HISTORIE

920 Historie jako věda. Teorie a metody. Slovníky. Dějiny. Souhrnná a všeobecná díla. Pomocné vědy historické
921 Učebnice dějepisu. Osnovy, metodiky, didaktiky
922 Dějiny hmotné kultury. Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
930 Světové dějiny (chronologické shrnutí událostí). Souhrnná díla
931 Dějiny pravěku. Hmotné pozůstatky. Archeologie. Prehistorie
932 Dějiny starověku
933 Dějiny středověku
934 Dějiny novověku
935 Dějiny 20. století

920 DĚJINY EVROPY

940 Dějiny Evropy
941 Dějiny České republiky včetně českého státu v minulosti do současnosti