O katedře

Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla založena v roce 1990, nejprve jako Katedra filozofie a občanské výchovy, od r. 2000 pak již jako Katedra občanské výchovy. V roce 1999 vzniklo při katedře Centrum evropských studií.

Katedra občanské výchovy navazuje na tradice, které zpětně směřují k roku 1946, tedy k roku vzniku samostatné Pedagogické fakulty, jejíž nedílnou součástí byl i seminář filosofie. Ten založil a po dva roky vedl jeden z nejvýznamnějších evropských filosofů 20. století Jan Patočka. (K historii katedry více v textu Eriky Vonkové)

Posláním katedry je příprava všestranně vzdělaného a kultivovaného učitele, který dokáže svým žákům pomáhat v nelehké orientaci dnešního světa.

Katedru občanské výchovy najdete v prvním a ve třetím poschodí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – Poříčí 31, Brno (zde se nacházejí i dvě specializované seminární učebny katedry).

Studium

Vzhledem k faktu, že posláním katedry je příprava učitelů pro obor Občanská výchova na ZŠ, studium obsahuje celé široké spektrum společenských věd: ve vrstvě filosofické a etické zahrnuje několik semestrů výuky dějin filosofie a etiky, etiku, českou filosofii. Ve vrstvě sociologické kulturologické se setkávají s předměty, jež cyklují kolem dějin umění, kulturní antropologie, estetiky.

Další rovinou je oblast politologie, státovědy, ekonomie a práva, kde  posluchači studují dějiny politických teorií, státovědu a rozmanité otázky týkající se evropských integračních procesů.

Uvedené předměty jsou rozšířeny o široké spektrum výběrových seminářů. Ty nabízejí studium specifických problémů uvnitř základních disciplín. Všechny uvedené studijní disciplíny jsou završeny přístupem didaktickým, který je součástí oněch disciplín, převážně však jádrem samostatného předmětu didaktika. Ten je epicentrem studia od 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia, a to postupně v tříletém bakalářském a následně dvouletém magisterském stupni, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele občanské výchovy na základní škole.

Bakalářské studium prezenční

  • Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Magisterské studium prezenční

  • Učitelství občanské výchovy pro ZŠ