Projekty

Probíhající projekty:

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování (SVPPEV)  (2/2018-1/2020)

Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Program: Interreg V-A SR-ČR (2014-2020)

Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662) (04/2017-03/2020)

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Dokončené projekty:

2005 – 2011: Škola a zdraví pro 21. století (MSM 0021622421) (projekt navazující na výzkumný záměr „Učitelé a zdraví“)

1999 – 2004: Výzkumný záměr PdF MU Učitelé a zdraví (MSM144100001)

Katedra občanské výchovy vyvíjela svou činnost ve dvou výzkumných záměrech, které byly součástí projektu: Filosofické aspekty výchovy ke zdraví a Filosofie zdraví. Výsledky byly každoročně prezentovány na mezinárodních konferencích a zároveň publikovány ve sbornících (periodika Teachers and Health,  periodika School and Health 21).