Odborné zaměření

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Odborné zaměření: vzdělávání dětí do tří let; alternativní vzdělávání; profesionalizace učitele v mateřských školách; sociálně znevýhodněné děti ve vzdělávání.

Výzkum: Vzdělávací aktivity pro děti do tří let, Role učitele mateřské školy.

 

 

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Odborné zaměření: rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti a výuka elementárního čtení a psaní; témata spojená s praktickou přípravou budoucích učitelů 1. stupně základní školy; problematika inkluzivního vzdělávání na 1. stupni základní školy;

 • předseda Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy PdF MU
 • člen České pedagogické společnosti

Výzkum: výuka elementárního čtení a psaní v současné primární škole; inkluzivní strategie učitelů ve výuce na 1. stupni základní školy; přechod žáků z mateřské školy do základní školy.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Odborné zaměření: pedagogická diagnostika; školský management a projektová výuka;  hodnocení žáků, zejména propojení autonomního a heteronomního hodnocení ve prospěch rozvoje žáků; aktivizující metody výuky a výukové strategie podporující individualizaci a diferenciaci výuky;

 • Vedoucí Katedry pedagogiky
 • Členka redakční rady časopisu Komenský, členka České asociace pedagogického výzkumu a České pedagogické společnosti
 • Spolupráce s mnoha školami a učiteli v ČR, zejména se školami fakultními.

Výzkum: kvalita výuky; inkluzivní vzdělávání; hodnocení a sebehodnocení žáků; kompetence studentů k projektové výuce;  reflexe studentských praxí.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Odborné zaměření: výzkumné metody v pedagogiceotázky realizovaného kurikula; téma expertnosti v učitelství; problematika rozvíjení poznatkové báze učitelství; lingvodidaktika;

Výzkum: Výzkum v pedagogice; Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje; Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky.

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Odborné zaměření: diagnostika a didaktika prvopočátečního čtení a psaní; teorie a metodika výchovy;

 • členka České pedagogické společnosti
 • členka České asociace pedagogického výzkumu

Výzkum: v pedagogice; realizované kurikulum; téma čtenářské gramotnosti; didaktika prvopočátečního čtení a psaní.

Mgr. Veronika Rodová Ph.D.

Odborné zaměření: oborová didaktika, tematická kooperativní výuka, problematika integrace učiva a vlivu aktivizujících metod – zejména živých obrazů – na kognitivní náročnost a obsah výuky; oblast dětského a studentského divadla; spolupráce s fakultními cvičnými učiteli, s Metodickým centrem muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea, Muzeem romské kultury a dalšími institucemi;

 • člen redakční rady časopisu Tvořivá dramatika, Sdružení pro tvořivou dramatiku
 • vedoucí redaktorka časopisu Komenský.

Výzkum: problematika didaktických metod; didaktická rekonstrukce obsahu; významová struktura faktu, psychosomatická jednota a proces poznávání; živý obraz jako metoda poznání.


PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Odborné zaměření: profesionalizace učitele mateřské školy; didaktika předškolního věku;

 • Členka výboru české World Organization for Early Childhood Education
 • Členka výboru Asociace předškolní výchovy
 • Členka Národní rady CZESHA

Výzkum: reflektivní dovednosti učitelů mateřských škol; sociální a emoční vývoj dítěte předškolního věku; autoevaluace v mateřské škole; mezinárodní komparace českého předškolního vzdělávání se zahraničím; přechod dětí z mateřské do základní školy.

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. 

Odborné zaměření: praktická příprava studentů a její reflexe; alternativní přístupy v primárním vzdělávání; environmentální výchova;

Výzkum: subjektivní teorie učitele.


Externisté

Mgr. Karla Černá

Odborné zaměření: strategie řízení třídy

Mgr. Martin Hofman

Odborné zaměření: komunikativní dovednosti

Mgr. Andrea Kalusová

Odborné zaměření: pedagogická diagnostika

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Odborné zaměření: strategie řízení třídy

PaedDr. Hana Sedláčková

Odborné zaměření: kurikulum předškolního vzdělávání