Odborné zaměření

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

Odborné zaměření: vzdělávání dětí do tří let; alternativní vzdělávání; profesionalizace učitele v mateřských školách; sociálně znevýhodněné děti ve vzdělávání.

Výzkum: Vzdělávací aktivity pro děti do tří let, Role učitele mateřské školy.

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Odborné zaměření: rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti a výuka elementárního čtení a psaní; témata spojená s praktickou přípravou budoucích učitelů 1. stupně základní školy; problematika inkluzivního vzdělávání na 1. stupni základní školy;

  • předseda Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy PdF MU
  • člen České pedagogické společnosti

Výzkum: výuka elementárního čtení a psaní v současné primární škole; inkluzivní strategie učitelů ve výuce na 1. stupni základní školy; přechod žáků z mateřské školy do základní školy.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Odborné zaměření: výzkumné metody v pedagogiceotázky realizovaného kurikula; téma expertnosti v učitelství; problematika rozvíjení poznatkové báze učitelství; lingvodidaktika;

Výzkum: Výzkum v pedagogice; Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje; Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky.

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Odborné zaměření: diagnostika a didaktika prvopočátečního čtení a psaní; teorie a metodika výchovy;

  • členka České pedagogické společnosti
  • členka České asociace pedagogického výzkumu

Výzkum: v pedagogice; realizované kurikulum; téma čtenářské gramotnosti; didaktika prvopočátečního čtení a psaní.

Mgr. Veronika Rodová Ph.D.

Odborné zaměření: oborová didaktika, tematická kooperativní výuka, problematika integrace učiva a vlivu aktivizujících metod – zejména živých obrazů – na kognitivní náročnost a obsah výuky; oblast dětského a studentského divadla; spolupráce s fakultními cvičnými učiteli, s Metodickým centrem muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea, Muzeem romské kultury a dalšími institucemi;

  • členka redakční rady časopisu Tvořivá dramatika, Sdružení pro tvořivou dramatiku
  • vedoucí redaktorka časopisu Komenský.

Výzkum: problematika didaktických metod; didaktická rekonstrukce obsahu; významová struktura faktu, psychosomatická jednota a proces poznávání; živý obraz jako metoda poznání.


doc- PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Odborné zaměření: profesionalizace učitele mateřské školy; didaktika předškolního věku;

  • členka výboru české World Organization for Early Childhood Education
  • členka výboru Asociace předškolní výchovy
  • členka Národní rady CZESHA

Výzkum: reflektivní dovednosti učitelů mateřských škol; sociální a emoční vývoj dítěte předškolního věku; autoevaluace v mateřské škole; mezinárodní komparace českého předškolního vzdělávání se zahraničím; přechod dětí z mateřské do základní školy.

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. 

 

Odborné zaměření: praktická příprava studentů a její reflexe; alternativní přístupy v primárním vzdělávání; environmentální výchova;

Výzkum: subjektivní teorie učitele.

Externisté

Mgr. Karla Černá

Předmět: strategie řízení třídy

Mgr. Martin Hofman 

Předmět: komunikativní dovednosti

Zaměstnání: psycholog, psychoterapeut, lektor

Zaměření: témata osobního rozvoje, aplikovaná témata ve školství a školní psychologii, psychospirituální zkušenost, psychosomatika, aplikace psychosomatického modelu biosyntézy do oblasti školství a práce s dětmi a dospívajícími; věnuje se krizové intervenci a terapii traumatu.

Mgr. Andrea Kalusová

Předmět: pedagogická diagnostika

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Předmět: strategie řízení třídy

Mgr. Lucie Štěpánková