Publlikace (tištěné i elektronické)

SYSLOVÁ, Zora.

e-publikace: Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Brno: Muni Press. 2017

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na uvedené otázky autorka využívá přehledové studie dosavadních empirických zjištění k tomuto tématu v komparaci se zahraničními zkušenostmi. Prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na zkoumání reflexe jako růstové kompetence v přípravném vzdělávání a sledování schopnosti sebereflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech.

Havel, Jiří, JANÍKOVÁ, Marcela,  MUŽÍK, Vladislav, MUŽÍKOVÁ, Leona.

Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

Brno: Masarykova univerzita, 2016.

Monografie přináší výsledky dvouletého výzkumu, v němž kolektiv autorů analyzoval utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni 33 základních škol z celé České republiky. Kvantitativní část výzkumu byla orientována na zevrubnou deskripci obecných trendů ve zkoumaném procesu (a odhalení funkčních či nefunkčních prvků v něm), kvalitativní část byla zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření správného pohybového a výživového režimu žáků uplatňují (včetně rozlišení specifik jednotlivých ročníků a škol). V závěru publikace jsou nastíněny možné perspektivy implementace daného tématu do projektovaného i realizovaného kurikula, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně základní školy.

Výsledek obrázku pro Dramatická výchova v muzeu.RODOVÁ, Veronika.

Dramatická výchova v muzeu.

Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016.

Publikace představuje dramatickou výchovu a její metody jako možný postup, jak pojímat a vytvářet edukační programy v muzeu. Čtenář získá přehled o systému didaktických metod, které dramatická výchova nabízí, a na příkladu programu Velká revoluce, čas nadšení, čas vraždění v praxi ověřený model, jak při přípravě edukačního programu postupovat a jak o něm uvažovat.

GRŮZOVÁ, Lucie a SYSLOVÁ, ZoraVýsledek obrázku pro DVOULETÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

e publikace: DVOULETÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována vývojovým specifikům dvouletých dětí. Předposlední kapitola se věnuje úpravě rámcového vzdělávacího programu pro dvouleté děti. Pozornost je věnována také učiteli pracujícímu s dvouletými dětmi. Publikace spojuje teorie s výsledky výzkumů souvisejících s dvouletými dětmi.

KREJČOVÁ, Věra, KARGEROVÁ, Jana, SYSLOVÁ, Zora.Výsledek obrázku pro Individualizace v mateřské škole.

Individualizace v mateřské škole.

Praha: Portál, 2015.

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a hodnocením výsledků vzdělávání. Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Když učitelka dokáže na tyto individuální potřeby reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima. Knihu využijí učitelky mateřských škol, zejména bude přínosem pro pedagogy pracující ve věkově smíšených (heterogenních) třídách. Kniha je určena také studentům SPgŠ a studentům VŠ oboru učitelství pro mateřské školy a předškolní pedagogika. Mohou ji využít také učitelé vysokých i středních škol oborů zaměřených na předškolní vzdělávání.

Výsledek obrázku pro Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktikyHAVEL, Jiří.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky
Brno: Masarykova univerzita, 2014

Publikace se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Nově je zařazena kapitola pojednávající o výuce elementárního čtení a psaní. V souladu s cílem výzkumného záměru PdF MU Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, jehož je součástí, je vyústění této práce soustředěno k procesu formování inkluzivní didaktiky v podmínkách běžné primární školy. K hlubší deskripci tohoto procesu měl přispět kvalitativní výzkum současného pojetí výuky elementárního čtení a psaní jako jednoho ze stěžejních předmětů primárního vzdělávání. Cílem tohoto výzkumu bylo induktivně vyložit aktuální situaci ve výuce čtení a psaní tak, jak jí rozumějí a prožívají sami učitelé elementaristé.

Výsledek obrázku pro Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky.RODOVÁ, Veronika.

Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Brno: MU, 2014.

Kniha Dramatická výchova ve službách dějepisu se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů, pořízených během výuky.

SYSLOVÁ, Zora,  HORKÁ, Hana, LAZAROVÁ, Bohumíra. Výsledek obrázku pro Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole.

Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole.

Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Autorky se zabývají problematikou přípravného vzdělávání učitelů mateřských škol s cílem přispět k diskurzu propojování teorie s praxí. Hlavním východiskem struktury publikace se staly výsledky výzkumných šetření a evaluace oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Ukazuje se, že zásadním problémem je koncepce praktické přípravy a její reflexe. S oporou o teorii realistického vzdělávání autorky nastiňují a zdůvodňují jejich úpravu. Ústředním tématem se proto stává mentoring jako fenomén spojovaný s podporou rozvoje profesních dovedností.

Péče a vzdělávání dětí v raném věkuSYSLOVÁ, Zora,  BORKOVCOVÁ, Irena, PRŮCHA, Jan.

Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace.

Praha: Wolters Kluver, 2014.

Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie a Novým Zélandem. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární reformy a přinést inspiraci ke zvyšování kvality nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských školách, ale i na úrovni systému předškolního vzdělávání a péče o děti raného věku.

Kratochvílová, Jana.Výsledek obrázku pro inkluzivní vzdělávání v české primární škole teorie praxe výzkum

Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum

Brno: Masarykova univerzita, 2013

Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi. Na analýzu podmínek inkluzivního vzdělávání navazuje kvalitativní empirické šetření, formou případové studie, jehož záměrem je porozumět pojetí inkluze na prvním stupni vybrané základní školy.

Výsledek obrázku pro Index for Inclusion in the Primary Schools - Teachers Self-evaluation in Primary Schools – ResearchKratochvílová, Jana , Havel, Jiří.

Index for Inclusion in the Primary Schools – Teachers Self-evaluation in Primary Schools – Research

Brno 2012

The publication presents the results of the second phase of research aimed at identifying conditions of inclusion in Czech primary schools, where we focus our attention on how the teachers perceive and evaluate inclusion in their schools.

SEDLÁČKOVÁ, Hana,  SYSLOVÁ, Zora,  ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie.Výsledek obrázku pro Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání.

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012.

Publikace nabízí různé pohledy na oblast hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Prioritně se autorky věnují průběžnému sledování pokroků dítěte a následnému využívání zjištěných informací k plánování jeho rozvoje. Rozebírají vztah mezi mateřskou školou a rodinou. K problematice hodnocení výsledků přistupují z hlediska propojení pedagogické diagnostiky s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana,  HAVEL, Jiří, FILOVÁ, Hana.

Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ

Brno: Masarykova univerzita, 2011

Monografie byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Analytická studie prezentovaná v této publikaci poskytuje výsledky z první etapy dílčího výzkumu řešitelského týmu pracovníků katedry primární pedagogiky. Tato etapa se soustředila na obsahovou analýzu legislativy, která se vztahuje k zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na obsahovou analýzu školních vzdělávacích programů vybraného vzorku škol. V nich jsme se zaměřili na to, jakým způsobem sledované školy ve svém formálním kurikulu, které nově koncipovaly a začaly zavádět od školního roku 2007/2008, vymezily péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jaké podmínky pro ně utvářejí. Na základě zjištěných výsledků jsme navrhli strukturu požadavků na explicitní vyjádření péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech.

HAVEL, Jiří, NAJVAROVÁ, Veronika a kol.

Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ

Brno: Masarykova univerzita, 2011

Studijní texty přinášejí budoucím učitelům na 1. stupni základní školy širší náhled na problematiku gramotnosti. Objasňují význam dovedností čtení a psaní v životě žáka (člověka) a obsahují vybrané metody a formy rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. První část objasňuje filozofii současného přístupu k budování základů gramotnosti. Ve druhé části jsou postupně komentovány jednotlivé složky funkční gramotnosti, která je na základních školách pravidelně posuzována v mezinárodních srovnávacích testech. Konečně třetí část obsahuje náčrt některých činností a metod, kterými můžeme gramotnostní dovednosti rozvíjet téměř ve všech předmětech školního kurikula.

HAVEL, Jiří, FILOVÁ, Hana et al.

Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School

Brno: Masarykova univerzita, 2010

V této odborné knize editoři předkládají další výsledky výzkumů a odborných analýz, které provedli řešitelé ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (řešitelka Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). Tentokrát se naše pozornost soustředila na fungování vzdělávání (primární školy) hlavního proudu, které svým způsobem a v konkrétních podmínkách českého školství řeší požadavky současného trendu vytvořit Školu pro všechny. V dikci této publikace je proto preferována potřeba vzdělávací inkluze, především v povinném základním vzdělávání, jak ji prezentuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jak vyplývá z požadavků Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Zřejmý je také fakt, že většina autorů ve svých výzkumech pomáhá otevírat tuto problematiku nejen odborným kruhům, ale vtahuje do základních otázek integrace/inkluze ve vzdělávání také laické složky veřejnosti.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika.

Dramatická výchova v kurikulu současné školy, využití metod a technik.

Praha: Portál, 2008

Autoři objasňují současné místo dramatické výchovy ve školním vzdělávání a její pojetí v období probíhajících změn vzdělávacích trendů. Objasňují její jedinečnost, principy a základní strategie i metody. Úvod knihy je praktickým průvodcem možnostmi dramatické výchovy ve škole. Jádro publikace tvoří příklady lekcí, v nichž se výrazně uplatňují metody dramatické výchovy. Jde o lekce s dětmi již realizované, uspořádané podle pedagogické náročnosti a uplatňovaných metod. Autoři upozorňují čtenáře i na možná rizika, která se při práci se žáky mohou vyskytnout. V závěrečné části zobecňují postupy modelu a různými náměty inspirují pedagogy k vlastní tvorbě podobných lekcí. Kniha je určena učitelům a studentům pedagogických fakult. (využití metod a technik)