Bc studium dvouoborové

Specifikem bakalářského studia na PdF je přijímání studentů s nulovou znalostí ruského jazyka (od roku 2004). Přijatým studentům je v rámci CŽV nabízen týdenní Úvodní kurz RJ, který studentům pomůže lépe zvládnout nácvik azbuky, psaní a čtení v ruštině. Kurz se vypisuje týden před začátkem semestru. První ročník studia je zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových dovedností studentů.

Bakalářské studium se skládá z oborové složky (obor 1, obor 2), učitelské profilacepředmětů dle potřeb PdF/MU.

Oborová složka (obor 1) se skládá v povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, stylistika a syntax), ruská literatura (včetně úvodu do studia literatury), reálie a dějiny Ruska.

Učitelská profilace se skládá z oborové didaktiky, pedagogicko-psychologického modulu a pedagogických praxí.

Předměty dle potřeb PdF/MU zahrnují volitelné (oborové i neoborové) předměty, povinnou tělesnou východu a cizí jazyk (dle standardu MU), a také závěrečnou bakalářskou práci (3 navazující předměty).

V bakalářském studiu je třeba získat celkem 180 kreditů: 110 kreditů (obor 1 – 55 kreditů, obor 2 – 55 kreditů), 45 kreditů (učitelská profilace), 25 kreditů (předměty dle potřeb PdF/MU).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

  • Ruský jazyk, literatura, dějiny a reálie Ruska vč. oborové didaktiky*
  • Druhý obor vč. oborové didaktiky
  • Obhajoba bakalářské práce
  • Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium

Během studia jsou využívány nejen slovníky a odborné texty, ale i moderní technologie spojené s oborem (jazykové korpusy, vzdělávací internetové portály aj.), studenti se také orientují v moderní ruské literatuře a jsou schopni odkázat na adekvátní zdroje z teorie a didaktiky ruštiny.

Absolvent může pracovat jako asistent pedagoga, také se může uplatnit jako jazykový lektor v centrech volného času, na letních táborech s výukou jazyků, dále jako jazykový animátor v mateřských školách, jako pomocník učitele či jako pracovník ve školní družině a zájmových kroužcích. Může se též uplatnit jako instruktor v nespecializované výuce dospělých (např. ve firemních kurzech).

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.

Další informace jsou zde: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/22287-rusky-jazyk-se-zamerenim-na-vzdelavani


*okruhy otázek pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku jsou k dispozici v záložce STUDIUM