nMgr studium dvouoborové

Navazující magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilaceskupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel.

Oborová složka se skládá z povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (historický vývoj ruštiny, lexikologie a stylistika ruštiny, syntax ruštiny), ruská literatura (vč. dětské literatury) a praktická jazyková cvičení.

Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým základem, oborovědidaktickou složkou (obor 1, obor 2) a reflektovanými pedagogickými praxemi.

Předměty dle standardu Masarykovy univerzity zahrnují volitelné předměty, cizí jazyk a závěrečnou diplomovou práci (3 navazující předměty).

V navazujícím magisterském studiu je třeba získat celkem 120 kreditů: 52 kreditů (obor 1 – 26 kreditů, obor 2 – 26 kreditů), 41 kreditů (učitelská profilace), 27 kreditů (předměty dle standardu Masarykovy univerzity).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

  • Ruský jazyk, ruská literatura a oborová didaktika*
  • Druhý obor vč. oborové didaktiky
  • Obhajoba diplomové práce
  • Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru ruský jazyk.

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.


*okruhy otázek pro magisterskou státní závěrečnou zkoušku jsou k dispozici v záložce STUDIUM