Okruhy otázek pro bakalářskou SZZ pro obor Lektorství cizího jazyka – Ruský jazyk

Okruhy otázek k bakalářské SZZ pro obor B-SPE LRJ Lektorství cizího jazyka – Ruský jazyk stáhnout

Lingvistika

 1. Jazykověda jako věda o jazyce: předmět, struktura, směry, aspekty a metody zkoumání jazyka, vztah mezi jazykovědou a jinými vědeckými disciplínami. Významní lingvisté.
 2. Vznik a vývoj jazyka, ontogeneze a fylogeneze. Klasifikace jazyků světa (genealogická, typologická, sociologická, geografická aj.).
 3. Jazyk jako znakový systém (znakový charakter a definice jazyka, teorie jazykového znaku), znak jako jednotka jiných systémů. Jazyk a řeč.
 4. Jazyk jako systémově-strukturní útvar (systém a struktura jazyka, syntagmatické a paradigmatické vztahy mezi jednotkami, jazykové roviny, jazyk jako systém systémů).
 5. Fonetika a fonologie, významné osobnosti. Vznik hlásek, aktivní a pasivní řečové orgány.
 6. Segmentální a suprasegmentální prvky. Porovnání fonetického systému RJ a ČJ.
 7. Přízvuk. Typy přízvuku. Místo přízvuku. Ruský přízvuk – volný, stálý a pohyblivý. Enklitiky a proklitiky. Komparace s češtinou.
 8. Systém samohlásek ve srovnání s českým jazykem. Redukce ruských samohlásek.
 9. Klasifikace souhlásek. Palatalizace.
 10. Intonace a její funkce. Typy intonačních konstrukcí. Srovnání intonace ruského a českého jazyka.
 11. Asimilace a disimilace, diereze. Transkripce a transliterace. Ortoepie a normy výslovnosti v ruském jazyce.
 12. Předmět morfologie. Základní slovní druhy, gramatické kategorie, klasifikace.
 13. Podstatná jména (charakteristika slovního druhu, kategorie, klasifikace).
 14. Přídavná jména a příslovce (charakteristika slovního druhu, kategorie, klasifikace, stupňování).
 15. Zájmena, číslovky (charakteristika slovního druhu, kategorie, klasifikace).
 16. Slovesa (gramatické kategorie, klasifikace).
 17. Neohebné slovní druhy (předložky, spojky, citoslovce, částice).
 18. Slovo jako základní jednotka jazyka. Lexikologie jako věda. Předmět a terminologie. Vědecké disciplíny.
 19. Lexikografie. Typy slovníků.
 20. Vývoj ruské slovní zásoby. Slova indoevropská, praslovanská, východoslovanská a ruská. Historický vývoj.
 21. Přejímání slov do ruštiny z neslovanských jazyků. Zákonitosti spojené s historickým vývojem. Přejatá slova slovanského původu. Slova staroslověnského původu. Sovětismy.
 22. Stylistika. Předmět a metody výzkumu, historie vývoje.
 23. Funkční styly, základní charakteristika.
 24. Předmět syntaxe (syntaktické jednotky, syntaktické vztahy). Syntaktický systém ruštiny v porovnání s českým.
 25. Slovní spojení a věta. Jejich charakteristika.
 26. Hlavní a rozvíjející větné členy.
 27. Jednočlenné věty v porovnávacím aspektu.
 28. Souvětí souřadné ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
 29. Souvětí podřadné ze srovnávacího rusko-českého hlediska.

 Literatura

 1. Zlatý věk ruské poezie. A. S. Puškin (periodizace, život, dílo)
 2. Ruský romantismus. M. J. Lermontov (život a dílo)
 3. Ruský realismus. N. V. Gogol (život a dílo)
 4. Ruský kritický realismus. Naturální škola. Formování ruské literární kritiky a publicistiky (V. G. Bělinskij).
 5. I. S. Turgeněv (život a dílo)
 6. F. M. Dostojevskij (život a dílo)
 7. L. N. Tolstoj – spisovatel, myslitel a pedagog (život a dílo)
 8. A. P. Čechov (život a dílo). Tzv. nové drama.
 9. M. Gorkij (život a dílo). Tzv. sociální dramata.
 10. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století. Hlavní představitelé.
 11. M. Bulgakov (život a dílo). Specifika satirických novel.
 12. A. Solženicyn (život a dílo). Téma války a GULAGu v ruské literatuře.
 13. Ruská autorská píseň. Hlavní představitelé: B. Okudžava, V. Vysockij, A. Galič.
 14. Literatura ruské emigrace – periodizace a hlavní představitelé (M. Cvetajeva)
 15. J. Brodskij (život a dílo)
 16. Literární procesy 80. – 90. let 20. století. Ruská postmoderna. Tzv. navrácená literatura

 Reálie a dějiny

 1. Ruské tradice, zvyky, státní a církevní svátky. Pravoslaví – chrámy, liturgie, ikony.
 2. Přehled vývoje ruského výtvarného umění: ikonopisci, ruští malíři 19. a 20. století.
 3. Ruská lidová, klasická (vývoj opery a baletu, „Ruské sezony“ S. Djagileva atd.) a moderní hudba.
 4. Divadlo ve starém Rusku (balagan, loutkové divadlo), vývoj divadla, nejvýznamnější dramatici a divadelní režiséři.
 5. Státní zřízení RF, symboly (vlajka, hymna, státní znak), ústava, politické strany a významní politici RF.
 6. Kyjevská Rus jako státní organizace na území východních Slovanů (vývoj, charakteristika jednotlivých období, hlavní představitelé, Rjurikovci, Zlatá Horda).
 7. Moskevský stát (první carové, Ivan Hrozný, období “smuty”, dynastie Romanovců).
 8. Ruské impérium (Petr Veliký, Kateřina II. Veliká, napoleonské války, reformy ve 2. polovině 19. století).
 9. Rusko v 1. polovině 20. století (1. světová válka a nástup bolševismu, budování Sovětského svazu, V. I. Lenin, J. V. Stalin, 2. světová válka).
 10. Rusko v 2. polovině 20. století (poválečné uspořádání Evropy, kritika kultu osobnosti, období stagnace – L. I. Brežněv, M. S. Gorbačov a jeho nástupci).

Didaktika

 1. Předmět didaktiky ruštiny. Rusistické organizace. Odborný tisk.
 2. Učebnice a metodické pomůcky pro výuku ruštiny.
 3. Pozitivní a negativní transfer. Definice. Specifika ruštiny a češtiny jako jazyků příbuzných. Analýza jazykových jevů.
 4. Klasické a alternativní metody vyučování ruskému jazyku.
 5. Audiovizuální prostředky a multimédia ve vyučování ruskému jazyku.