Okruhy otázek pro magisterskou SZZ, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Témata pro státní zkoušku z ruského jazyka pro 1. stupeň ZŠ:

Struktura magisterské státní závěrečné zkoušky z RJ:

 • obhajoba diplomové práce (obor: je-li zadána);
 • ústní zkouška z lingvistiky, z dětské literatury a z didaktiky ruštiny.

Lingvistika
1. Segmentální a suprasegmentální prvky ruského fonetického systému v porovnání s českým.
2. Ohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
3. Neohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
4. Předmět syntaxe (syntaktické jednotky, syntaktické vztahy). Slovní spojení a věta. Syntaktický systém ruštiny v porovnání s českým.
5. Hlavní a rozvíjející větné členy. Několikanásobné větné členy, volně připojené větné členy.
6. Jednočlenné věty (jejich klasifikace a charakteristika). Komparace s češtinou.
7. Souvětí souřadné, podřadné a bezespoječné. Porovnání s češtinou.

Literatura
8. Dětská literatura. Definice, funkce, periodizace.
9. Pohádka. Typy pohádek, autoři.
10. Dětská literatura sovětského období (K. Čukovskij, S. Maršak, A. Gajdar, N. Nosov aj.).
11. Dětská literatura postsovětského období (G. Oster, L. Petruševskaja, D. Jemec aj.)

Didaktika
12. Vymezení a cíle předmětu didaktiky ruského jazyka. Kurikulární dokumenty. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR). Úrovně dle SERR.
13. Učební komplexy a učebnice ruského jazyka pro základní a střední školy (analýza
a komparace). Doplňující výukové materiály a metodické pomůcky pro výuku ruštiny. Ruské
a české metodické časopisy pro výuku cizích jazyků.
14. Jazykový transfer při výuce ruského jazyka. Specifika jazykového transféru ruštiny
a češtiny jako jazyků příbuzných. Analýza jazykových jevů.
15. Metodické směry a přístupy v cizojazyčném vyučování. Vývoj metod. Tradiční
a alternativní metody vyučování ruskému jazyku. Současný přístup k výuce cizích jazyků.
16. Moderní technologie při výuce ruského jazyka. Audiovizuální prostředky, multimédia,
e-learning.
17. Zábavné prvky, jazykové hry a dramatizace ve výuce ruského jazyka.

Témata diplomových prací

 • Problémy s výslovností slov cizího původu v ruštině (slova anglického/německého/francouzského původu)
 • Ruské a české číslovky ve srovnávacím aspektu
 • Formální příznaky jakostních přídavných jmen v rusko-českém srovnávacím aspektu
 • Numerální slovní spojení v současné ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu ruských a českých periodik)
 • Ruská a česká lidová řemesla: keramika (komparativní aspekt)
 • Ruské svatební rituály: tradice a současnost
 • Dramatizace ve výuce ruštiny na ZŠ
 • Dětská literatura ve výuce ruštiny na ZŠ
 • Funkce dětské literatury v jednotlivých obdobích vývoje (v komparativním aspektu s českou dětskou literaturou)
 • Vývoj a témata dětské literatury v jednotlivých obdobích (v komparativním aspektu)