Okruhy otázek pro magisterskou SZZ, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Témata pro státní zkoušku z ruského jazyka pro 1. stupeň ZŠ:

Struktura magisterské státní závěrečné zkoušky z RJ:

 • obhajoba diplomové práce (obor: je-li zadána);
 • ústní zkouška z lingvistiky, z dětské literatury a z didaktiky ruštiny.

Lingvistika:

 1. Předmět fonetiky. Ortoepie. Transkripce. Transliterace.
 2. Samohlásky a souhlásky.
 3. Podstatné jméno. Charakteristika, gramatické kategorie.
 4. Přídavné jméno. Charakteristika, gramatické kategorie.
 5. Příslovce, klasifikace.
 6. Číslovka. Charakteristika, klasifikace, gramatické kategorie.
 7. Zájmeno. Charakteristika, klasifikace, gramatické kategorie.
 8. Sloveso. Charakteristika, gramatické kategorie slovesa.
 9. Jednoduchá věta. Charakteristika, klasifikace.
 10. Hlavní a rozvíjející větné členy.
 11. Souvětí. Typy souvětí.

Dětská literatura:

 1. Dětská literatura. Definice, funkce, periodizace.
 2. Pohádka. Typy pohádek, autoři.
 3. Dětská literatura sovětského období (K. Čukovskij, S. Maršak, A. Gajdar, N. Nosov aj.).
 4. Dětská literatura postsovětského období (G. Oster, L. Petruševskaja, D. Jemec aj.)

Didaktika ruštiny:

 1. Předmět didaktiky ruštiny. Rusistické organizace. Učebnice a metodické pomůcky pro výuku ruštiny.
 2. Ruské a české metodické časopisy pro výuku cizích jazyků, jejich charakteristika a odborné zaměření.
 3. Pozitivní a negativní transfer. Definice. Specifika ruštiny a češtiny jako jazyků příbuzných. Analýza jazykových jevů.
 4. Klasické a alternativní metody vyučování ruského jazyka. Zábavné prvky a jazykové hry ve výuce.
 5. Dramatizace ve výuce ruštiny.
 6. Audiovizuální prostředky a multimédia ve vyučování ruského jazyka.

Témata diplomových prací

 • Problémy s výslovností slov cizího původu v ruštině (slova anglického/německého/francouzského původu)
 • Ruské a české číslovky ve srovnávacím aspektu
 • Formální příznaky jakostních přídavných jmen v rusko-českém srovnávacím aspektu
 • Numerální slovní spojení v současné ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu ruských a českých periodik)
 • Ruská a česká lidová řemesla: keramika (komparativní aspekt)
 • Ruské svatební rituály: tradice a současnost
 • Dramatizace ve výuce ruštiny na ZŠ
 • Dětská literatura ve výuce ruštiny na ZŠ
 • Funkce dětské literatury v jednotlivých obdobích vývoje (v komparativním aspektu s českou dětskou literaturou)
 • Vývoj a témata dětské literatury v jednotlivých obdobích (v komparativním aspektu)

Okruhy otázek pro SZZ je možné stáhnout zde: Mgr._1. stupeň ZŠ