Okruhy otázek pro navazující magisterskou SZZ

Struktura SZZ a okruhy otázek k navazující magisterské SZZ pro obory UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ZŠ a JŠ a UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ZŠ (stáhnout)

Struktura magisterské státní závěrečné zkoušky z RJ:
1. Obhajoba diplomové práce (obor: je-li zadána).
2. Písemná část:
Klauzurní písemná práce – písemná část jazykové zkoušky (úroveň min. C1 dle mezinárodního standardu)
Diplomová práce (obor: je-li zadána)
3. Ústní část:
Zkouška z praktického jazyka (úroveň min. C1 dle mezinárodního standardu).
Zkouška z lingvistiky.
Zkouška z literatury.
Zkouška z didaktiky ruštiny.

Témata ústní části magisterské státní závěrečné zkoušky:
Lingvistika

 1. Fonetika a fonologie, významné osobnosti. Fonetický systém RJ ve srovnání s ČJ. Ruský přízvuk.
 2. Segmentální  prvky. Samohlásky a souhlásky  – artikulace a klasifikace.
 3. Suprasegmentální  prvky. Dynamika, rytmus, melodie – rusko-česká komparace. Intonační konstrukce ruské věty
 4. Změny realizované v proudu řeči. Základní typy změn (asimilace, disimilace, diereze). Normy správné spisovné výslovnosti RJ.
 5. Ohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
 6. Neohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
 7. Synonyma, homonyma, antonyma. Definice, specifika vzniku a příklady použití.
 8. Ruské slovo z hlediska emocionální a expresivní diferenciace. Polysémická slova.
 9. Slova s přeneseným významem. Specifika vzniku a použití. Frazeologické jednotky.
 10. Slova neutrální a citově zabarvená. Sepětí s funkčními styly. Příklady použití.
 11. Předmět syntaxe (syntaktické jednotky, syntaktické vztahy). Syntaktický systém ruštiny v porovnání s českým.
 12. Slovní spojení. Struktura a typy slovních spojení.
 13. Charakteristika jednoduché věty. Jednočlenné věty v komparačním aspektu.
 14. Hlavní a rozvíjející větné členy.  Několikanásobné větné členy.
 15. Aktuální větné členění. Slovosled ruské výpovědi v porovnání s českou.
 16. Souvětí souřadné. Klasifikace, komparace s českým syntaktickým systémem.
 17. Souvětí podřadné v porovnávacím aspektu. Charakteristika, klasifikace.
 18. Souvětí bezespoječné ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
 19. Složité (neelementární) syntaktické konstrukce v ruštině. Typologie. Interpunkce.
 20. Odborný styl a jeho charakteristika. Funkční styl administrativní. Šablony, dotazníky.
 21. Funkční styl publicistický. Jeho role v současné multimediální společnosti. Klišé.
 22. Funkční styl umělecký. Zvláštnosti stylu, definice. Funkční styl prostě sdělovací (hovorový). Zvláštnosti použití.
 23. Historický vývoj jako vědecká disciplína (její předmět, zdroje a metody). Problematika dějin ruštiny. Staroslověnština a její vztah k ruštině.
 24. Charakteristické fonetické a gramatické rysy východoslovanské větve v historickém kontextu.
 25. Historická fonologie ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
 26. Historická morfologie. Vývoj substantiv v komparačním aspektu.
 27. Historická morfologie: přídavná jména a zájmena ve staré a současné ruštině; vývoj číslovek jako slovního druhu. Porovnání s českým jazykem.
 28. Historická morfologie: vývoj gramatických kategorií slovesa ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
 29. Historická morfologie: neohebné slovní druhy ve staré ruštině.
 30. Historická syntax: specifika syntaktického systému staroruštiny, jednoduchá věta a souvětí.
 31. Vývoj grafické soustavy ruštiny, reformy písma a pravopisu. Letopočet a kalendář.
 32. Analogie a adekvátnost překladu. Zásady překládání.
 33. Překlad odborného textu. Překlad umělecké literatury.  Aktualizace textu.

Literatura

 1. Literatura a folklór na území východních Slovanů.
 2. Literární památky 13. až 16. století.
 3. Žánry ruské literatury 17. – 18. století (klasicismus, osvícenství). Lomonosov.
 4. Ruský sentimentalismus (N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
 5. Romantismus na Západě a v Rusku. A. S. Puškin, M. J. Lermontov.
 6. Osobnost a dílo N. V. Gogola. Jeho vklad do ruské literární tradice. Naturální škola a její vztah ke „zlatému věku“ ruské literatury.
 7. Specifika vývoje ruské literatury ve 2. polovině 19. Století, ruský román. Osobnost a dílo F. M. Dostojevského, L. N. Tolstého.
 8. Mistři malé epické formy (I. S. Turgeněv, N. S. Leskov, A. P. Čechov).
 9. Vývoj ruského dramatu v 19. a 20. století. Autoři a díla.
 10. Ruský symbolismus (D. Merežkovskij, A. Bělyj, V. Brjusov, A. Blok).
 11. Próza období «stříbrného věku» (A. Remizov, A. Kuprin, L. Andrejev, I. Bunin aj.)
 12. Akméismus (A. Achmatova, N. Gumiljov, O. Mandelštam aj.).
 13. Ruský futurismus (V. Chlebnikov, V. Majakovskij aj.). Osobnost a dílo B. Pasternaka.
 14. Ruský imažinismus. Osobnost a dílo S. Jesenina.
 15. Literatura ruské emigrace. Osobnost a dílo M. Cvetajevové.
 16. Próza dvacátých a třicátých let 20. století (I. Babel, B. Pilňak, J. Zamjatin, A. Platonov, M. Bulgakov, M. Šolochov aj.).
 17. Téma Velké vlastenecké války v ruské literatuře. Literatura o gulagu (V. Šalamov, A. Solženicyn).
 18. Poezie šedesátých až osmdesátých let 20. století (A. Vozněsenskij, R. Rožděstvenskij, J. Jevtušenko). Autorská píseň (B. Okudžava, V. Vysockij, A. Galič).
 19. Specifika prózy v poststalinském období (Č. Ajtmatov, V. Rasputin, V. Astafjev, K. Simonov, V. Bykav, V. Šukšin a další).
 20. Literární proces 80. – 90. let 20. století. „Navrácená literatura“ a literatura s tematikou „kultu osobnosti“. Osobnost a dílo J. Brodského.
 21. Ruská postmoderna a tzv. „nová vlna“ v ruské literatuře (E. Limonov, V. Pelevin, V. Sorokin, V. Jerofejev a další).
 22. Definice a funkce dětské literatury. Historie utváření dětské literatury v Rusku v 18. a 19. století. Osobnost a tvorba L. N. Tolstého.
 23. Pohádka lidová a autorská. Vývoj ruské autorské pohádky ve 20. století.
 24. Rok 1917 jako mezník v ruské dětské literatuře. Vývoj v 20. a 30. letech 20. století. Diskuse o dětské literatuře. M. Gorkij. Osobnost a dílo A. P. Gajdara.
 25. Ruská poezie pro děti v první polovině 20. století. Osobnost a dílo K. Čukovského jeho vklad do dětské literatury. Avantgarda a skupina OBERIU. V. Majakovskij.
 26. Naučná literatura pro děti a tvorba o přírodě (M. Prišvin, V. Bianki, B. Žitkov, K. Paustovskij ad.)
 27. Vývoj poezie v ruské dětské literatuře 60. – 80. let 20. století. (S. Michalkov, B. Zachoder, V. Berestov ad.)
 28. Nonsens a humor v ruské literatuře pro děti. Specifika tvorby N. Nosova.
 29. Specifika vývoje dětské literatury v postsovětském období a na začátku 21. století.

Didaktika

 1.  Vymezení cíle a předmětu didaktiky ruského jazyka. Historie vyučování ruského jazyka v Československu a České republice. Aktuální stav. Ruština jako druhý cizí jazyk.
 2. Rusistické organizace, recitační soutěž Ars Poetica, další formy zájmové činnosti a kulturních akcí v rámci ruštiny.
 3. Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program. Jazyková kompetence a řečové dovednosti.
 4. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Úrovně znalosti ruského jazyka, jejich charakteristika. Standardy pro výuku ruštiny.
 5. Evropské jazykové portfolio. Charakteristika, cíle, definice, složky.
 6. Analýza učebnic pro základní a střední školy. Pracovní sešity a metodické příručky. Doplňující materiály.
 7. Ruské a české metodické časopisy pro výuku cizích jazyků, jejich charakteristika a odborné zaměření.
 8. Metodické směry v cizojazyčném vyučování. Vývoj metod. Současný stav.
 9. Alternativní směry ve výuce ruštiny. Styly učení.
 10. Struktura hodiny ruštiny. Příprava na hodinu, plánování, časové rozvržení.
 11. Zábavné prvky a jazykové hry ve výuce. Dramatizace ve výuce ruštiny.
 12. Audiovizuální prostředky ve výuce ruštiny. Výuka cizích jazyků s pomocí počítače. Interaktivní tabule.
 13. Metodika nácviku grafiky.
 14. Metodika nácviku fonetiky.
 15. Metodika nácviku pravopisu.
 16. Metodika nácviku lexika.
 17. Metodika nácviku gramatiky.
 18. Metodika nácviku čtení.
 19. Metodika nácviku poslechu.
 20. Metodika nácviku ústního projevu.
 21. Metodika nácviku písemného projevu.
 22. Problematika kontroly a hodnocení, autoevaluace učitele a žáka. Práce s chybou. Testování, zkoušení.
 23. Negativní a pozitivní jazykový transfer ve vyučování ruštiny jako blízce příbuznému jazyku.
 24. Výuka ruštiny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 25. Nejčastější nedostatky v práci začínajících učitelů ruského jazyka.