Okruhy otázek pro navazující magisterskou SZZ

Struktura SZZ a okruhy otázek k navazující magisterské SZZ

pro obory UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ZŠ a JŠ,

 UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 

(platí od září 2018, tj. SZZ v lednu 2019 se konají již dle níže uvedených okruhů)

Struktura magisterské státní závěrečné zkoušky z RJ:
1. Obhajoba diplomové práce (obor: je-li zadána).
2. Písemná část:
Klauzurní písemná práce – písemná část jazykové zkoušky (úroveň min. C1 dle mezinárodního standardu)
Diplomová práce (obor: je-li zadána)
3. Ústní část:
Zkouška z praktického jazyka (úroveň min. C1 dle mezinárodního standardu).
Zkouška z lingvistiky.
Zkouška z literatury.
Zkouška z didaktiky ruštiny.

Témata ústní části magisterské státní závěrečné zkoušky

Lingvistika
1. Segmentální a suprasegmentální prvky ruského fonetického systému v porovnání s českým.
2. Ohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
3. Neohebné slovní druhy v porovnávacím aspektu.
4. Předmět syntaxe (syntaktické jednotky, syntaktické vztahy). Slovní spojení. Struktura a typy slovních spojení. Syntaktický systém ruštiny v porovnání s českým.
5. Charakteristika jednoduché věty. Aktuální větné členění. Slovosled ruské výpovědi v porovnání s českou.
6. Hlavní a rozvíjející větné členy. Několikanásobné větné členy. Polovětné vazby.
7. Jednočlenné věty. Charakteristika, klasifikace, porovnání s češtinou.
8. Souvětí souřadné. Klasifikace, komparace s českým syntaktickým systémem.
9. Souvětí podřadné. Charakteristika, klasifikace, porovnání s českým syntaktickým systémem.
10. Souvětí bezespoječné. Charakteristika, typologie ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
11. Složité (neelementární) syntaktické konstrukce v ruštině. Jejich typologie. Interpunkce.
12. Historický vývoj jako vědecká disciplína (její předmět, zdroje a metody). Vývoj grafické soustavy ruštiny. Staroslověnština a její vztah k ruštině.
13. Historická fonologie ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
14. Historická morfologie: její předmět, specifika morfologie staroruštiny. Podstatná jména ve staré a současné ruštině. Vývoj substantiv v komparačním aspektu.
15. Historická morfologie: přídavná jména a zájmena ve staré a současné ruštině. Porovnání s českým jazykem.
16. Historická morfologie: vývoj gramatických kategorií slovesa ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
17. Historická morfologie: vývoj číslovek jako slovního druhu; neohebné slovní druhy ve staré ruštině.
18. Historická syntax: specifika syntaktického systému staroruštiny, jednoduchá věta a souvětí.
19. Odborný styl, formální a jazyková charakteristika. Funkční styl administrativní. Šablony, dotazníky. Terminologie. Antonyma.
20. Funkční styl publicistický. Změny v současné multimediální společnosti. Klišé. Synonyma.
21. Funkční styl umělecký. Charakteristika, zvláštnosti stylu. Tropy.
22. Funkční styl prostě sdělovací, formální a jazyková charakteristika. Homonyma.

Literatura
23. Od folklóru k moderní ruské literatuře.
24. Od folklóru k ruské literatuře pro děti a mládež.
25. Specifika ruského romantismu (sentimentalismu).
26. A. S. Puškin v kontextu ruské literatury a literatury pro děti a mládež.
27. M. J. Lermontov.
28. Specifika ruského realismu a jeho podoby.
29. N. V. Gogol.
30. I. S. Turgeněv.
31. F. M. Dostojevskij.
32. L. N. Tolstoj – myslitel, pedagog a dětský spisovatel.
33. Moderní ruské drama – tradice a proměny. A. P. Čechov.
34. Moderní básnické směry v ruské literatuře.
35. Próza období „stříbrného věku“ v ruské literatuře a pozdější proměny.
36. Literatura ruské emigrace. Tzv. ruská Praha.
37. Proměny ruské poezie ve 2. polovině 20. století.
38. Proměny ruské prózy ve 2. polovině 20. století.
39. Ruští nositelé Nobelovy ceny za literaturu.
40. Proměny ruské prózy pro děti a mládež ve 20. století.
41. Proměny ruské poezie pro děti a mládež ve 20. století.

Didaktika
42. Vymezení cíle a předmětu didaktiky ruského jazyka. Historie vyučování ruského jazyka v Československu a České republice. Aktuální stav. Ruština jako druhý cizí jazyk.
43. Kurikulární dokumenty. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR). Úrovně dle SERR. Standardy pro výuku ruského jazyka.
44. Evropské jazykové portfolio. Charakteristika, cíle, definice, složky. Prezentace vlastního portfolia. Jazyková kompetence a řečové dovednosti.
45. Učební komplexy a učebnice ruského jazyka pro základní a střední školy (analýza
a komparace). Doplňující výukové materiály a metodické pomůcky pro výuku ruštiny. Ruské
a české metodické časopisy pro výuku cizích jazyků.
46. Jazyková kompetence a řečové dovednosti.
47. Metodické směry a přístupy v cizojazyčném vyučování. Vývoj metod. Tradiční
a alternativní metody vyučování ruskému jazyku. Současný přístup k výuce cizích jazyků.
48. Metodika nácviku fonetiky.
49. Metodika nácviku grafiky.
50. Metodika nácviku pravopisu.
51. Metodika nácviku lexika.
52. Metodika nácviku gramatiky.
53. Metodika nácviku čtení.
54. Metodika nácviku poslechu.
55. Metodika nácviku ústního projevu.
56. Metodika nácviku písemného projevu.
57. Jazykový transfer při výuce ruského jazyka. Specifika jazykového transféru ruštiny
a češtiny jako jazyků příbuzných. Analýza jazykových jevů.
58. Učitel cizího jazyka. Kompetence, znalosti, dovednosti. Autoevaluace. Nejčastější nedostatky v práci začínajících učitelů ruského jazyka.
59. Struktura hodiny ruského jazyka. Příprava na hodinu, plánování, časové rozvržení.
60. Problematika kontroly a hodnocení, autoevaluace učitele a žáka. Práce s chybou. Testování, zkoušení.
61. Moderní technologie při výuce ruského jazyka. Audiovizuální prostředky, multimédia,
e-learning.
62. Zábavné prvky a jazykové hry ve výuce. Dramatizace ve výuce ruského jazyka.
63. Výuka ruského jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.