Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Tisková zpráva projektu:

Za společným edukačním cílem jsme se v projektu „Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny“ vydali cestami umělecké pedagogiky. Projekt, včetně stejnojmenné publikace, je společným počinem Katedry výtvarné výchovy a Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s Muzeem města Brna se sídlem na hradě Špilberku a se školami a školskými zařízeními v Brně a Jihomoravském kraji. Multikulturní výchova je v České republice relativně nový pedagogický fenomén. Přestože je zařazena jako jedno z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu základního a gymnaziálního vzdělávání, je v praxi naplňována stále problematicky. Autoři a autorky projektu spatřují významný potenciál pro realizaci multikulturních témat (ve škole i mimo ni) v práci s příběhem. Příběh se ve spojení s dramatickými a výtvarnými technikami může stát silným pedagogickým nástrojem vedoucím k prolomení zažitého jednání žáků. Při tvorbě jednotlivých výtvarných a dramatických dílen byl využit transkulturní přístup v multikulturní výchově, který výrazně cílí na individuální úroveň jedince ve výchovně vzdělávacím procesu. Je orientován na hodnoty v kultuře a pracuje s konkrétními autentickými situacemi, které lze dobře převést do života dětí a velmi dobře zpracovat výtvarně i dramaticky. Výhodou takového přístupu je odklon od stereotypního uvažování, které ve vztahu k národnosti a etnicitě objevuje, a cílený rozvoj citlivosti vůči jedinečnosti každé osobnosti. Umělecká tvorba obecně (ale i tvůrčí etudy v našich edukačních programech) může být chápána jako „konkretizace“ lidské situace. Metodika multikulturní výchovy, využití transkulturního přístupu, je v představovaném projektu založena na reflexivním pojetí výchovy uměním. Jazyk umění není redukovatelný na verbální pojmy, přesto však (nebo spíše právě proto!) poskytuje široké pole pro reflexi.
V rámci projektu vznikla publikace s názvem „Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny / Metodické listy pro učitele základních i středních škol“, vydaná Masarykovou univerzitou roku 2013 za finanční podpory MŠMT. Tištěná verze v počtu 100 ks pro učitele zúčastněné v projektu, elektronická verze publikace přináší multiplikační efekt projektu. Publikace  je společným projektem Katedry výtvarné výchovy a Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, připravil ji kolektiv autorů, editorkou je Radka Vejrychová. Publikace zve k diskuzi o možnostech pedagogických přístupů při realizaci průřezového tématu – multikulturní výchovy. Snaží se předložit pedagogům či studentům pedagogických fakult jakýsi návod, jak s tématy multikulturní výchovy pracovat a jaké jsou možnosti zapojení těchto témat do výuky. Autorky a autoři publikace se zaměřují především na oblast výtvarné a dramatické výchovy, přičemž reflektují fakt, že podobné metody práce lze používat i v ostatních vzdělávacích oblastech. Publikace současně přináší argumentaci pro zařazení dramatické výchovy do vzdělávacího kurikula na školách.

Metodické listy pro učitele základních i středních škol
Vydala Masarykova univerzita roku 2013. Projekt podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.
přílohy k lekci Cesta kolem světa za 80 dní

 

Videoukázky dramatických technik (viz lekce Šťastný princ, M. Svobodová, s. 90 Metodických listů):

  1. NÁVNADA
  2. HORKÉ KŘESLO
  3. ULIČKA
  4. ŽIVÝ OBRAZ
  5. ŽIVÉ OBRAZY S TRANSFORMACÍ
  6. VNITŘNÍ HLASY
  7. UČITEL V ROLI
  8. NÁZOROVÉ SPEKTRUM
  9. REFLEXE

 

msmt_logo_0