Nabídka pozice Sociální pracovník pro bytovou oblast

10.10.2017 10:22 Publikoval

Statutární město Brno – Magistrát města Brna

p ř i j m e

do pracovního poměru na dobu určitou do 31. 3. 2020 úředníka/úřednici

sociální pracovník pro bytovou oblast

s místem výkonu práce: Oddělení sociálního začleňování, Odbor sociální péče MMB
 
(inzerát č. 146/2017)

Charakteristika pozice:

Pracovní pozice po dobu realizace tříletého projektu Pilotního testování koncepce sociálního bydlení v Brně. Soustavná sociální pomoc v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé či krizové sociální situace v oblasti bydlení. Poskytování sociální pomoci osobám a rodinám s potřebou řešení bytové situace (ve stadiu získávání bydlení, zdárného zabydlení a úspěšného udržení nájmu bytu). Rozvíjení spolupráce s klienty na individuální úrovni i v rámci komunity. Aktivity propojující komunitu a veřejnost. Součinnost s místní samosprávou a dalšími zainteresovanými subjekty. Sběr informací pro zpracování analýz a metodických doporučení. Vzdělávání v oblasti nových metod sociální práce.

Bližší informace o druhu práce podá:  Mgr. Renata Haráková, Oddělení sociálního začleňování OSP MMB  – tel.: 542 173 800

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10 – platový tarif od 18.810,- + příplatky dle nařízení vlády).

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, splňující požadavky dle zákona   č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• minimální znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:

­   Zákon č. 500/2004/Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

­   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

­   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

­   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

­   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

• schopnost jednat s lidmi, profesionalita, odpovědnost, samostatnost, odolnost vůči stresu,

• znalost práce na PC – Word, Excel, Internet.

 

Dále výhodou:

• znalost problematiky sociálního vyloučení,

• znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

 

Termín nástupu: ihned po ukončení VŘ

 

K přihlášce je nutné připojit :

– motivační dopis,

– strukturovaný životopis,

– výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*),

– posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka ne starší než 90 dnů.

 

 

___________________________________________________________________________

Písemné přihlášky s příslušnými doklady předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 25. 10. 2017 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna

Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento výběr uchazečů kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 10. 10. 2017

 

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal