Vítejte na stránkách Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Najdete zde informace o studijních oborech, které pracovníci katedry garantují, aktuality a informace o pořádaných akcích.

Katedru sociální pedagogiky najdete ve čtvrtém patře budovy – Poříčí 31, Brno.

 

Obory studia

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence.

V prezenční formě jsou to:

  • tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A VOLNÝ ČAS, akreditovaný v rámci studijního programu Pedagogika; v rámci bakalářského stupně se student může hlouběji profilovat ve specializacích Dramatická výchovaSpeciální pedagogikaPřírodovědné a technické aktivity ve volném čase,
  • tříletý bakalářský obor SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (dvouoborové studium – environmentální edukace) , akreditovaný v rámci studijního programu Pedagogika. Obor se bude otevírat od podzimního semestru 2017.

V kombinované formě se jedná o:

  • tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA, akreditovaný rovněž v rámci studijního programu Pedagogika; v rámci studia si student volí jednu ze tří odborných profilací – Pedagogika volného času,Sociální prevence a resocializaceMultikulturní a Environmentální výchova.
  • tříletý bakalářský obor VYCHOVATELSTVÍ, akreditovaný v rámci studijního programu Vychovatelství. Obor se bude otevírat od podzimního semestru 2017.

Zájem o studium sociální pedagogiky je značný, ročně se na obory hlásí stovky uchazečů, kteří se chtějí po absolvování studia uplatnit v některé z oblastí sociální sféry, popř. ve volném čase. Mimo vymezené mateřské obory garantují pracovníci katedry doplňující pedagogické studium oboru Vychovatelství; Pedagog volného času; Asistent pedagoga a Osobnostně sociální a dramatická výchova v rámci placené formy CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Součástí katedry sociální pedagogiky je mj. Kabinet multikulturní výchovy, který rozvíjí rozmanité aktivity a formy vzdělávání směřující k podpoře vzdělání etnických skupin a minorit v České republice, a to např. v kurzech profilovaných na přípravu sociálně znevýhodněných studentů pro studium na VŠ, přípravu pedagogických asistentů apod. Díky těmto aktivitám se studentům oborů garantovaných Katedrou sociální pedagogiky nabízí široká paleta sociální praxe a zkušeností z práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. Tradičně se také kolektiv katedry podílí na pregraduální přípravě budoucích učitelů, kde pracovníci katedry garantují disciplíny Základy sociální pedagogiky a Multikulturní výchova.